RSS zoznamy

Indietro

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

3.6.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Zostávajúci disponibilný objem zdrojov určených na výzvu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2020 je vo výške 63 056 eur. Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce je tiež definovať rozsah medializácie projektu a v Popise projektu uviesť aj informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre jeho realizáciu v podmienkach aktualizovaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém na spracovanie projektov pre účely druhej výzvy na rok 2020, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu.

 

Dotácia sa poskytuje okruhu žiadateľov a na účely podľa § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

 

Žiadosť je potrebné predložiť v písomnej forme. Predpísané formuláre na podanie žiadosti vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (linka nižšie). Písomnú žiadosť je potrebné doručiť na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 6. júla 2020 na adresu:

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

 

Pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo dátum poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou.

 

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na:

http://dotacie.mzv.sk/2020/

 

Bližšie informácie k zverejnenej výzve nájdu žiadatelia na webovej stránke ministerstva v sekcii dotácie / dotácie zo štátneho rozpočtu / dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov                                     a zahraničnej politiky SR.