RSS zoznamy

Indietro

Informácia o plánovanej výzve v oblasti kultúry a bilaterálnej spolupráce

Informácia o plánovanej výzve v oblasti kultúry a bilaterálnej spolupráce

14.5.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
V rámci grantov EHP a Nórska v aktuálnom období 2014-2021 Úrad vlády SR ako správca program plánuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o projekty v rámci programu Kultúra zameranej na súčasne umenie a bilaterálnu spoluprácu s donorskými krajinami – Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
 
Kód výzvy: CLT03
Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy: október 2020
Predpokladaný termín uzávierky výzvy: január 2021
Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021
Cieľom výzvy CLT03 bude podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti súčasného umenia. 
Projektový grant: 50 000 eur – 200 000 eur
Predpokladaná celková alokácia: 1 500 000 eur
Spolufinancovanie:
pre štátnu správu sa spolufinancovanie nevyžaduje,
najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií,
najmenej 10 % výška spolufinancovania pre mimovládne organizácie, sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie,
najmenej 20 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a iné inštitúcie.
Platby: platby v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.
Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Oprávnení partneri: 
Povinný partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov5 a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014- 2020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Ďalší partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Oblasť podpory: Schéma malých grantov podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s  publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií.