Medzinárodné sankcie


 

Všeobecné informácie

Medzinárodné sankcie sú nevojenské prostriedky zavádzané za účelom zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako aj rešpektovania ľudských práv. Medzinárodné sankcie, ako právne nástroje medzinárodnej politiky, sú ustanovené Chartou Organizácie Spojených Národov (OSN). Sankcie zavádzané OSN, Európskou úniou (EÚ) a inými medzinárodnými organizáciami sú implementované voči štátom, fyzickým a právnickým osobám, ako aj iným subjektom, ktoré porušujú ľudské práva, spôsobujú etnické, teritoriálne a náboženské konflikty, podporujú terorizmus, alebo porušujú iné medzinárodné normy a princípy. 
 
Účelom medzinárodných sankcií, nazývaných tiež reštriktívne opatrenie, je zmena politiky a činnosti dotknutého štátu, či fyzických alebo právnických osôb. Zavádzanie sankčného režimu je založené na princípoch medzinárodného práva, demokracie a rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám, avšak nie na ekonomických záujmoch. Medzinárodné sankcie musia byť proporcionálnym opatrením zameraným na zodpovedné subjekty za konkrétnu politiku, ktorá je odsúdená medzinárodným spoločenstvom.
 
Sankcie sú taktiež používané za účelom dosiahnutia regionálnej stability a bezpečnosti, implementujú kontrolu exportu strategického tovaru a boja proti medzinárodnému terorizmu. Kontrola exportu strategického tovaru berie do úvahy taktiež zahranično-politické a národné bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie  a kritéria ustanovené Spoločnou pozíciou EÚ 2008/944/SZBP, ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako aj medzinárodnými režimami v oblastí nešírenia zbraní hromadného ničenia a inými nástrojmi pre medzinárodnú kontrolu exportu. 
 
Medzinárodné sankcie sú zavádzané priamo aplikovateľnými nariadeniami EÚ a právnymi nástrojmi vlády Slovenskej republiky, ktoré implementujú ďalšiu legislatívu EÚ, ako aj rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a rozhodnutiami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). 
 
 
 

Druhy sankcií: 

 • diplomatické sankcie (vyhostenie diplomatov, prerušenie diplomatických vzťahov, pozastavenie oficiálnych návštev)
 • obchodné sankcie (všeobecné sankcie spojené s obchodnou činnosťou)
 • finančné sankcie(zmrazenie aktív alebo hospodárskych zdrojov, zákaz finančných transakcií, obmedzenia vývozných úverov alebo investovania)
 • vojenské (zbrojné embargo)
 • dopravné sankcie (obmedzenie pozemného, leteckého či lodného spojenia)
 • komunikačné sankcie (obmedzenie poštového, rozhlasového a televízneho spojenia)
 • športové a kultúrne sankcie (napr. zákaz štartu športovcov na akciách v sankcionovanom štáte, bojkot kultúrnych a športových podujatí)
 • obmedzenia vstupu na územie štátu
 • prerušenie spolupráce s treťou krajinou.
 
Zbrojné embargá: Zbrojné embargá sa môžu uplatňovať s cieľom zastaviť prísun zbraní a vojenského materiálu do oblastí konfliktov alebo v prospech režimov, ktoré by ich pravdepodobne použili na vnútornú represiu alebo agresiu voči inej krajine. V tomto ohľade právne nástroje ukladajúce zbrojné embargo zvyčajne zahŕňajú: zákaz predaja, dodávky, prevodu alebo vývozu zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a náhradných dielov zákaz financovania a poskytovania finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb spojených s vojenskými činnosťami a zabezpečovania výroby, údržby a používania zbraní.
 
Z týchto zákazov zvyčajne existujú určité obmedzené výnimky, najmä v prípade vybavenia použiteľného na: 
 • humanitárne alebo ochranné účely
 • operácie krízového riadenia (operácie OSN a EÚ, regionálnych organizácií napr. Africká únia)
 • operácie odmínovania.
 
Hospodárske a finančné sankcie: Pozostávajú z vývozných a dovozných zákazov (obchodných sankcií, ktoré sa môžu uplatňovať na špecifické produkty, ako napríklad technologické zariadenia, ropa, diamanty), zákazov poskytovania osobitných služieb (sprostredkovateľských služieb, finančných služieb, technickej pomoci), zákazov letov, zákazov investovania, platieb a pohybu kapitálu alebo zrušenia colných preferencií. Reštriktívne hospodárske a finančné opatrenia vrátane cielených finančných sankcií musia byť uplatňované všetkými osobami a subjektami, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v EÚ, vrátane štátnych príslušníkov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.
 
 
Cielené finančné sankcie: EÚ často ukladá cielené finančné sankcie, ktoré môžu byť nasmerované na špecifické osoby, skupiny alebo subjekty zodpovedné za politiky alebo činnosť, voči ktorým sú výhrady. Takéto sankcie pozostávajú z povinnosti zmraziť všetky fondy a hospodárske zdroje cieľových osôb a subjektov a zo zákazu vytvárania fondov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo dostupných alebo inak prospešných týmto osobám a subjektom. Výnimky sú možné za osobitných podmienok a pri osobitných postupoch (napr. fondy potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie).
 
 
Obmedzenia vstupu (zákaz udelenia víz alebo cestovania): Na štátnych príslušníkov tretích krajín sa môže vzťahovať zákaz vstupu do EÚ. Členské štáty sú vyzvané, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie osobám uvedeným na zozname vstúpiť na ich územia alebo prejsť cez ich územia. Existujú výnimky zo zákazu udelenia víz alebo zákazu cestovania, ak ide o humanitárne alebo iné dôvody, alebo aby sa dodržali povinnosti členského štátu v rámci medzinárodného práva.
 
 
Cielené sankcie ako nástroj v boji proti terorizmu: OSN a EÚ uplatňuje sankcie v kontexte rezolúcií BR OSN č. 1267/1999 a 1373/2001. Opatrenia sú prijaté voči jednotlivcom a skupinám uvedeným v tzv. „sankčných teroristických zoznamoch“ OSN a EÚ. OSN a EÚ takisto uplatňuje sankcie proti Al-Káide a Talibanu.
  
Legislatíva a štátne orgány Slovenskej republiky  na uplatňovanie medzinárodných sankcií 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky 1.2.2018 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa mení a dopĺňa aj zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 
 
Zákon č. 289/2016 Z. z. upravuje najmä vykonávanie medzinárodných sankcií, spôsobnosť, právomoci, úlohy a zodpovednosť orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní vykonávania medzinárodných sankcií, podávanie návrhu na zaradenie fyzických osôb alebo právnických osôb do zoznamu sankcionovaných osôb, podávanie návrhu na vyradenie fyzických osôb alebo právnických osôb zo zoznamu sankcionovaných osôb a obmedzenie vykonávania medzinárodných sankcií
 
Zákon nadobudne účinnosť 15. marca 2018.
 
 

Kontakty na príslušné štátne orgány:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel: 00421 2 4854 1111
Fax: 00421 2 4333 7827
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5949 4111
Fax: 00421 2 5249 4794
 
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Tel.: 00421 2 20482 111
Fax: 00421 2 20482 271
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5937 4111
Fax: 00421 2 5937 4335
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5094 1111
Fax: 00421 2 5094 4397
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 2046 0000
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5935 3111
Fax: 00421 2 5935 3600
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 00421 48 4300 111
 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5958 3048
 
 

Sankcie OSN

Sankcie sú ukladané Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov (BR OSN) v súlade s kapitolou VII Charty OSN: Akcie v prípade ohrozenia mieru, porušenia mieru a útočných činov. Charta OSN udeľuje BR OSN právomoci rozhodovať spôsobom záväzným pre všetkých členov OSN o reštriktívnych opatreniach potrebných na uchovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v prípade ohrozenia mieru, narušenia mieru alebo napadnutia. 
 
Sankcie OSN sú formálnym vyjadrením názoru alebo vôle orgánov OSN. Vo všeobecnosti pozostávajú z dvoch jasne definovaných častí: preambula a operatívna časť. V preambule sa všeobecne uvádzajú úvahy, na základe ktorých sa podnikli kroky, vyjadrené stanoviskom alebo dané smernicou. Operatívna časť pojednáva o postoji alebo opatrení, ktoré má byť prijaté príslušným orgánom. 
 
Následne EÚ uplatňuje rezolúcie BR OSN, pridržiava sa podmienok týchto rezolúcií, ale zároveň sa môže rozhodnúť uplatniť aj ďalšie reštriktívne opatrenia bez zbytočného odkladu. 
 
 
 

Konsolidovaný sankčný zoznam

Predmetný zoznam zahŕňa všetky osoby a subjekty, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa sankcií uloženými BR OSN. Zahrnutie všetkých mien do jedného zoznamu konsolidovaných sankcií má uľahčiť vykonávanie opatrení a neznamená, že všetky názvy sú uvedené v jednom režime, ani kritériá na vymenovanie konkrétnych mien sú rovnaké. Pre každý prípad, v ktorom sa BR OSN rozhodla uvaliť sankcie v reakcii na hrozbu, riadi režim sankcií príslušný výbor BR OSN. 
Každý sankčný výbor zriadený BR OSN preto uverejňuje mená osôb a subjektov uvedených vo vzťahu k tomuto výboru, ako aj informácie týkajúce sa konkrétnych opatrení aplikovateľných pre uvedený názov/meno - po rozkliknutí v časti SANCTIONS na liste vľavo hore (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information)    
 

Aktuálna verzia konsolidovaného sankčného zoznamu je uvedená vo formátoch .xml, .html a .pdf. Členské štáty sú povinné zaviesť opatrenia špecifické pre každý uvedený názov, ako je uvedené na internetových stránkach príslušného sankčného výboru – subsidiárne orgány BR OSN

Pripomienky a otázky týkajúce sa všetkých zoznamov sankcií, vrátane zoznamu sankcií OSN možno aplikovať prostredníctvom e-mailovej adresy sekretariátu:sc-sanctionslists@un.org.
 

Konsolidovaný zoznam sankcií
 

Odkazy k vybraným rezolúciám zverejňovaným podľa zákona č. 289/2016 Z. z. (dokumenty sú v anglickom jazyku): 
 

a) Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1267 (1999) (Dá'iš, Al-Káida, Taliban)

 

následné rezolúcie

 

Rezolúcia BR OSN 1333 (2000)
Rezolúcia BR OSN 1452 (2002) 

Rezolúcia BR OSN 1455 (2003) 

Rezolúcia BR OSN 1566 (2004) 

Rezolúcia BR OSN 1526 (2004) 

Rezolúcia BR OSN 1617 (2005) 

Rezolúcia BR OSN 1735 (2006) 

Rezolúcia BR OSN 1822 (2008) 

Rezolúcia BR OSN 1904 (2009)

Rezolúcia BR OSN 1988 (2011)  – vytvára osobitný sankčný režim/výbor pre Taliban

Rezolúcia BR OSN 1989 (2011)  – vytvára osobitný sankčný režim/výbor pre ISIL/Al-Qaida

Rezolúcia BR OSN 2082 (2012) 

Rezolúcia BR OSN 2083 (2012) 

Rezolúcia BR OSN 2160 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2161 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2170 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2178 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2199 (2015) 

Rezolúcia BR OSN 2253 (2015) 

Rezolúcia BR OSN 2255 (2015) 

Rezolúcia BR OSN 2368 (2017) 

Rezolúcia BR OSN 2396 (2017) 

Rezolúcia BR OSN 2462 (2019) 

 

 

 

Zhrnutie typov opatrení v rámci režimu 1988 (2011)

 

Analytický súhrn rezolúcií zavádzajúcich sankcie, resp. meniacich sankčný režim

 

Zhrnutie typov opatrení v rámci režimu 1989 (2011)

 

Analytický súhrn rezolúcií zavádzajúcich sankcie, resp. meniacich sankčný režim
 


 

b) Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1373 (2001) - (všeobecný protiteroristický režim)

Poznámka: V režime rezolúcie 1373 (2001) sa neprijímajú žiadne sankcie na úrovni OSN; jej cieľom je vytvorenie rámca, v ktorom jednotlivé členské štáty prijímajú sankčné opatrenia voči konkrétnym jednotlivcom a entitám (napr. autonómne sankcie EÚ, ktoré sú platné aj v SR). 

 

a následné rezolúcie

 

Rezolúcia BR OSN 1510 (2003)

Rezolúcia BR OSN 1455 (2003) 

Rezolúcia BR OSN 1566 (2004) 

Rezolúcia BR OSN 1526 (2004)

Rezolúcia BR OSN 1617 (2005) 

Rezolúcia BR OSN 1735 (2006)

Rezolúcia BR OSN 1822 (2008)

Rezolúcia BR OSN 1904 (2009) 

Rezolúcia BR OSN 1988 (2011) 

Rezolúcia BR OSN 1989 (2011) 

Rezolúcia BR OSN 2082 (2012) 

Rezolúcia BR OSN 2083 (2012) 

Rezolúcia BR OSN 2160 (2014)

Rezolúcia BR OSN 2161 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2170 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2178 (2014) 

Rezolúcia BR OSN 2253 (2015) 

Rezolúcia BR OSN 2255 (2015) 

Rezolúcia BR OSN 2368 (2017) 

Rezolúcia BR OSN 2396 (2017) 

Rezolúcia BR OSN 2462 (2019) 

 

 

c) Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1718 (2006) (KĽDR)

 

a následné rezolúcie

 

 

Výnimky zo sankcií BR OSN 

 

 

d) Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1737 (2006) (Irán)

 

Poznámka: Uplatňovanie sankčných opatrení podľa tejto rezolúcie bolo pozastavené prijatím rezolúcie BR OSN č. 2231 (2015) z 20. júla 2015.  

 

 

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1835(2008)
 
www.undocs.org/S/RES/2231(2015)
 

 

 

V prípade záujmu je možné pravidelne dostávať e-mailom zmeny v konsolidovanom zozname OSN osôb a entít, na ktoré sa vzťahujú sankčné opatrenia BR OSN, po prihlásení sa na nasledujúcom linku: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#Mailinglist 

 

Sankcie EÚ

V rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ uplatňuje sankcie na dosiahnutie špecifických cieľov SZBP. Sankcia (prípadne reštriktívne opatrenie) uložená zo strany EÚ, označuje súhrn donucovacích opatrení - obmedzení, príkazov alebo zákazov - zavedených za účelom zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, vyplývajúci 1) zo záväzných rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN prijatých na základe kapitoly VII Charty OSN, alebo 2) zo samostatného (autonómneho) rozhodnutia EÚ. Sankcie EÚ môžu byť prijaté voči tretím štátom, neštátnym subjektom ale i jednotlivcom (napríklad teroristickým skupinám a teroristom). Úlohou sankcií je dosiahnuť zmenu v činnosti alebo politike príslušných subjektov, ktoré predstavujú zásadné porušovanie medzinárodného práva alebo ľudských práv, alebo nerešpektovanie právneho štátu a demokratických zásad.
 
 

Ciele sankcií

Európska únia uplatňuje sankcie na dosiahnutie špecifických cieľov SZBP, ktorými sú:
 
 • ochrana spoločných hodnôt, nezávislosti a celistvosti Únie v súlade so zásadami Charty OSN
 • posilnenie bezpečnosti Únie vo všetkých smeroch
 • zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosť v súlade so zásadami Charty OSN, ako aj so zásadami Helsinského záverečného aktu a s cieľmi Parížskej charty OBSE
 • rozvoj demokracie a právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.
 

Proces rozhodovania v EÚ o prijatí sankcií 

O prijatí sankcií rozhoduje Rada EÚ, ktorá jednohlasne prijíma príslušné rozhodnutie, na základe čl. 29 Zmluvy o EÚ, vyjadrujúce tento zámer. Prijatiu rozhodnutia predchádza práca pracovných skupín, konkrétne skupiny zodpovednej za vzťahy s dotknutým tretím štátom (regionálna pracovná skupina), Pracovnej skupiny radcov pre vonkajšie vzťahy (RELEX) a Výboru stálych zástupcov (COREPER II). V prípade, že sa sankcie v zmysle rozhodnutia Rady týkajú i oblastí v kompetencii Európskej komisie, táto následne vypracuje na základe čl. 215 Zmluvy o fungovaní EÚ návrh nariadenia, ktoré Rada prijíma kvalifikovanou väčšinou. Rozhodnutia a nariadenia Rady EÚ, ktorými sa ukladajú sankcie alebo reštriktívne opatrenia, sú zverejňované v Úradnom vestníku EÚ (čím nadobúdajú účinnosť).
 

 

Vykonávanie sankcií

Nariadenia EÚ ukladajúce sankcie majú priamy účinok v členských štátoch EÚ a za ich uplatňovanie sú zodpovedné samotné členské štáty. Sankcie musí dodržiavať každý, kto sa nachádza na území členského štátu, vrátane osôb s diplomatickou imunitou a inými diplomatickými výsadami ako aj zahraničné podnikateľské subjekty, ktoré sú na území členského štátu zapísané v Obchodnom alebo inom zodpovedajúcom registri. Štátne orgány SR vykonávajú dozor nad dodržiavaním legislatívy EÚ na území SR a sú oprávnené sankcionovať porušenie nariadení EÚ.
 
 

Prehľad reštriktívnych opatrení EÚ

 
Dátum poslednej aktualizácie: 4.10.2019 Dátum vytvorenia: 14.3.2018