Bikomunitný dialóg na Cypre

Bikomunitný dialóg medzi lídrami a predstaviteľmi politických strán na Cypre pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky


Dominujúcim momentom v slovensko-cyperských vzťahoch je poskytovanie tzv. dobrých služieb zo strany slovenskej diplomacie v procese zbližovania grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity. Vďaka tejto činnosti má Slovenská republika na Cypre výsostné postavenie a jej služby oceňujú najvyšší predstavitelia oboch komunít.

Počas existencie cyperského problému sa vyskytli viaceré pokusy o hľadanie jeho riešenia s cieľom usporiadania situácie na ostrove. Myšlienka, s ktorou prišiel veľvyslanec Dr. Emil Keblúšek, keď ponúkol sprostredkovanie slobodnej diskusie na neutrálnej pôde, sa ihneď ujala a pretrvala až do dnešných dní.

Bolo to na jar v r. 1989, keď Slovák Emil Keblúšek, veľvyslanec, ktorý v tom čase zastupoval na Cypre bývalé Československo, predostrel predstaviteľom oboch komunít návrh na zorganizovanie bikomunitných rokovaní o cyperskom probléme za účelom hľadania riešenia akceptovateľného pre obe strany. Prvé stretnutie tohto druhu sa uskutočnilo dňa 16.5.1989 v Prahe, kam obe strany vyslali svojich najvyšších politických predstaviteľov. Keďže lídri obidvoch komunít vyhodnotili takéto stretnutia ako užitočné a nápomocné v procese hľadania riešenia cyperskej otázky, dohodli sa, že v nich budú pokračovať aj na domácej pôde. Tak vznikol inštitút tzv. bikomunitného dialógu, ktorý pokračuje pod záštitou slovenskej diplomacie nepretržite už vyše 19 rokov.

Bikomunitný dialóg združuje predsedov a predstaviteľov politických strán pôsobiacich tak v rámci grécko-cyperskej ako aj turecko-cyperskej komunity. Slovenská diplomacia, ktorá si získala renomé čestného a zodpovedného sprostredkovateľa, organizačne zabezpečuje a moderuje schôdzky lídrov v hoteli Ledra Palace, nachádzajúcom sa v tzv. nárazníkovej zóne pod kontrolou mierovej misie UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus). Veľvyslanec Slovenskej republiky pravidelne každý mesiac zvoláva schôdzku lídrov, na ktorej sa diskutujú okruhy problémov relevantné pre obe strany. Slovenskí diplomati zohrávajú úlohu nestranných moderátorov týchto stretnutí, pričom nezasahujú do diskusie, vyhýbajú sa komentárom, ktoré by mohli byť vnímané ako inklinovanie k jednej zo zainteresovaných strán, v žiadnom prípade nenavrhujú prípadné vlastné riešenia. Jedinou ambíciou slovenskej diplomacie je prispieť k zbližovaniu oboch komunít, udržiavať medzi nimi dobré vzťahy a napomáhať ich vzájomnému dialógu a vyjasňovaniu si pozícií. Slovensko pritom nemá žiadnu skrytú agendu, neočakáva výhody, ktoré by mu plynuli z jeho sprostredkovateľskej roly, hrá čestne a otvorene a je pripravené pokračovať v tejto úlohe, kým si to budú želať samotní účastníci bikomunitných stretnutí.

Najvyšší predstavitelia oboch komunít pri každej vhodnej príležitosti oceňujú tieto dobré služby poskytované slovenskými diplomatmi a želajú si pokračovanie dialógu, ktorý je všeobecne považovaný za jediný komunikačný kanál medzi lídrami politických strán na oboch stranách ostrova. Bikomunitný dialóg má svoje opodstatnenie a jeho význam spočíva v jedinečnej možnosti, ktorú poskytuje lídrom z oboch komunít: prezentovať svoje názory a pozície k zásadným otázkam cyperského problému a zároveň počúvať stanoviská a poznávať postoje strán okolo okrúhleho stola. Samotný fakt, že lídri sú schopní a ochotní stretnúť sa každý mesiac a spoločne diskutovať pálčivé problémy, je dôkazom ich záujmu o hľadanie spoločného východiska zo súčasnej situácie.

Počas dlhoročnej existencie bikomunitných schôdzok si Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii vypracovalo precízny systém ich organizovania a vedenia. Inštitút bikomunitného dialógu združuje celkom 14 politických strán, z toho 8 grécko-cyperských a 6 turecko-cyperských, ktoré vysielajú na konkrétne stretnutia spravidla 2 - 3 predstaviteľov. Jednotlivé účastnícke strany sa striedajú v úlohe hostiteľskej strany, ktorá pre konkrétne stretnutie navrhuje diskusnú tému a zároveň túto tému uvedie na začiatku diskusie. Lídri a zástupcovia zúčastnených politických strán následne prezentujú stanoviská ich politických zoskupení k danému diskutovanému problému. Na záver diskusie odsúhlasia všetci prítomní znenie spoločného vyhlásenia, ktoré veľvyslanec Slovenskej republiky ako moderátor stretnutia prezentuje zástupcom prítomných médií. O priebeh a výsledky bikomunitných stretnutí je pravidelne veľký mediálny záujem.

Diskusné stretnutia lídrov politických strán z grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity sú v ostatnom období obohatené o aktivity, ktoré sa organizujú v rámci opatrení na budovanie dôvery medzi oboma komunitami. Za účelom prípravy podujatí tohto druhu bol zriadený tzv. podvýbor, ktorý navrhuje, pripravuje a zabezpečuje uvedené podujatia, vždy pod záštitou a pod organizačným vedením Veľvyslanectva Slovenskej republiky. Zasadnutí podvýboru sa zúčastňuje spravidla jeden zástupca politických strán, ktoré sú zastúpené aj v bikomunitnom dialógu.

Uvedené aktivity boli predstavené na tlačovej konferencii, kde účastníci bikomunitného dialógu informovali o svojom zámere zapojiť do spoločných aktivít vyšší počet príslušníkov oboch komunít a preniesť aktivity na budovanie dôvery aj mimo priestorov hotela Ledra Palace. V rámci týchto iniciatív sa postupne uskutočnilo viacero podujatí, ktoré sa stretli s veľkým záujmom a uznaním na oboch stranách zelenej línie.

Bikomunitné futbalové zápasy, spoločenské podujatia, návštevy posvätných miest oboch komunít, prehliadka nárazníkovej zóny v oblasti ulice Ledra, následne oslavy otvorenia tejto slávnej ulice, recepcia na počesť najvyšších lídrov oboch komunít, to je len niekoľko vybraných aktivít v rámci zbližovacieho procesu. K nim možno priradiť mimoriadne úspešný bikomunitný koncert pre mladú generáciu s účasťou oboch najvyšších lídrov, návštevu predstaviteľov politických strán v bikomunitnej škole, bikomunitnú výstavu obrazov, ktorú otvoril komisár EK Ján Figeľ, či návštevu nemocníc v oboch častiach Nikózie. Mnohé z uvedených akcií by nebolo možné zorganizovať bez vynikajúcej spolupráce Veľvyslanectva SR s vedením a velením mierovej misie UNFICYP.

O bikomunitný dialóg a aktivity nad jeho rámec prejavili v ostatnom období záujem aj predstavitelia medzinárodných organizácií. Generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon sa v rozhovoroch s predstaviteľmi Slovenskej republiky pozitívne vyjadruje o bikomunitných stretnutiach v gescii slovenskej diplomacie a o výsledkoch, ktoré sa v tomto rámci dosahujú. Aj Európska únia sa prostredníctvom zástupcov DG Enlargment zaujímala na Veľvyslanectve SR v Nikózii o činnosť v tejto oblasti a na zasadnutiach lídrov a predstaviteľov politických strán z oboch komunít v hoteli Ledra Palace sa dvakrát v roku zúčastňuje delegácia Európskeho parlamentu (High Level Contact Group for Relations with the Turkish Cypriot Community). Tento unikátny rámec stretnutí zaujal aj predstaviteľov skupiny The Elders (arcibiskup Desmond Tutu, exprezident Jimmy Carter, bývalý minister zahraničných vecí Lakhtar Brahimi), ktorí sa zúčastnili diskusie lídrov s cieľom vyjadriť podporu prebiehajúcemu mierovému procesu.

Bikomunitný dialóg medzi lídrami politických strán z grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity teda vchádza do jubilejného, 20. roku svojej existencie. Jeho účastníci z oboch komunít vytrvali vo svojich snahách o zblíženie názorov, postojov a stanovísk v problematike hľadania riešenia cyperského problému. Nezávisle od atmosféry v spoločnosti, od aktivít na najvyššej úrovni a od vplyvov na medzinárodnej scéne vyvíjali úsilie o udržiavanie dobrých vzťahov a snažili sa, aby agenda zbližovania oboch komunít ostala živá. Ak sa v súčasnej dobe hovorí o nových nádejach na vyriešenie cyperského problému, je to nepochybne aj zásluha neúnavných snažení a nepretržitého dialógu medzi lídrami politických strán na oboch stranách ostrova, ktorí v tomto procese spoliehajú a oceňujú dobré služby ich organizátora - slovenskej diplomacie.

Nikózia, december 2008

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 23.3.2010