Kandidatúra SR do Rady OSN pre ľudské práva na roky 2018-2020

Slovenská republika aktívne zastávala post člena Rady OSN pre ľudské práva v rokoch 2008 – 2011. Snaha Slovenskej republiky o pozitívny a konštruktívny príspevok k rozvoju a ochrane ľudských práv vo svete, pri využití skúseností z predchádzajúceho členstva v tomto najvýznamnejšom ľudskoprávnom orgáne systému OSN, bola motivujúcim faktorom pre opätovné uchádzanie sa o členstvo v rade OSN na obdobie rokov 2018 – 2020.

V rámci kampane za zvolenie do Rady OSN pre ľudské práva schválila vláda SR 5. apríla 2017 osobitný dokument obsahujúci dobrovoľné prísľuby a záväzky.

 

Ochrana 
 
Zdôrazňujúc význam ochrany ľudských práv na medzinárodnej úrovni Slovenská republika predkladá nasledujúce dobrovoľné prísľuby a záväzky:
 

 • podporovať snahy o začleňovanie ľudských práv do všetkých činností OSN, vrátane oblasti rozvoja, mieru a bezpečnosti;
 • aktívne sa podieľať na činnosti rady s cieľom posilniť jej efektívnosť a dôveryhodnosť; 
 • aktívne sa zapájať do mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia a presadzovať efektívnu implementáciu prijatých odporúčaní;
 • rozvíjať spoluprácu medzi vládnym sektorom a občianskou spoločnosťou, využívajúc pritom účasť mimovládnych organizácií na aktivitách rady;
 • spolupracovať s Úradom Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a podporovať jeho činnosť a nezávislosť;  
 • spolupracovať so zmluvnými orgánmi OSN a usilovať sa o včasné predkladanie národných periodických správ vo vzťahu k dohovorom, ktorými je Slovenská republika viazaná; 
 • podporovať univerzálnu ratifikáciu ľudskoprávnych dohovorov OSN;
 • venovať osobitnú pozornosť implementácii cieľov udržateľného rozvoja (SDGs);

 

 

 • posilňovať a podporovať práva žien a dievčat a rovnosť medzi mužmi a ženami v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj; 
 • presadzovať práva a záujmy detí, vrátane zabezpečenia kvalitného vzdelávania v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, 
 • podporovať odstraňovanie rasizmu, xenofóbie a iných foriem netolerancie v spoločnosti; 
 • bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a podporovať dôstojnosť a práva obetí obchodovania;
 • podporovať slobodu náboženského vyznania alebo viery a náboženskú toleranciu; 
 • pokračovať v konzistentnej podpore medzinárodného práva, vrátane medzinárodného humanitárneho práva;
 • zvyšovať povedomie o prevencii sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách počas ozbrojených konfliktov; 
 • odovzdávať vlastné skúsenosti s budovaním demokratických štruktúr a ľudskoprávnych inštitúcií iným krajinám v transformačnom procese, ktoré o to prejavia záujem.

 

 
S cieľom ďalej posilňovať ochranu ľudských práv na vnútroštátnej úrovni Slovenská republika predkladá nasledujúce dobrovoľné prísľuby a záväzky:
 

 • podporovať práva detí v súlade s princípom najlepšieho záujmu dieťaťa a plniť Národný akčný plán pre deti; 
 • posilňovať inštitucionálnu a praktickú ochranu práv žien v spoločnosti, plniť Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a jej akčný plán; 
 • v zmysle  Národného akčného plánu pre  elimináciu a prevenciu násilia na ženách posilniť a zefektívniť mechanizmy na ochranu a podporu obetí násilia na ženách a domáceho násilia; 
 • plniť Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a intolerancie;
 • pokračovať v začleňovaní vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti s cieľom posilňovať ich ľudské práva; 
 • plniť Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám; 
 • plniť Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020;
 • zabezpečiť systematickú podporu zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacim k národnostným menšinám; interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia;
 • plniť Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím;
 • zvyšovať bezpečnosť starších ľudí, brániť ich pred zlým zaobchádzaním a násilím a plniť Národný program aktívneho starnutia;
 • budovať účinné mechanizmy v oblasti prevencie a potláčania obchodovania s ľuďmi a plniť Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi; 
 • podporovať výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu, vrátane predchádzania rasizmu, xenofóbie a všetkých foriem diskriminácie;
 • zintenzívniť spoluprácu s rozvojovými krajinami, vrátane pomoci formou projektov zameraných na budovanie demokratických inštitúcií a ochranu ľudských práv a
 • podporovať činnosť nezávislých inštitúcií, osobitne verejného ochrancu práv, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.  
Dátum poslednej aktualizácie: 12.7.2017 Dátum vytvorenia: 12.7.2017