Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

 

Právomoc  súdu, voľba súdu (ktorý súd má vo veci konať?)

DEAL

Na súdne konania začaté pred skončením prechodného obdobia (konania začaté do 31. decembra 2020), sa bude naďalej uplatňovať doterajšia právna úprava. V prípade, ak budú občania SR chcieť vzniesť žalobu na britských súdoch, právomoc súdov Spojeného kráľovstva sa tak určí do 31. decembra 2020 podľa príslušných nariadení EÚ a od 1. januára 2021 už podľa vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva upravujúcich túto oblasť, resp. medzinárodných dohovorov, ktorými bude Spojené kráľovstvo viazané. 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť, zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

Možnosť žalovať osoby žijúce v Spojenom kráľovstve (či už britských občanov alebo občanov iných členských alebo tretích štátov) na slovenských súdoch sa po skončení prechodného obdobia konania bude spravovať nariadeniami EÚ, v rozsahu v ktorom možno založiť právomoc voči osobám žijúcim v tretích štátoch podľa týchto nariadení. Bližšie informácie vrátane praktických pomôcok pre určenie príslušného súdu je možné nájsť napr. na stránke Európskeho justičného atlasu. V ostatných prípadoch si slovenský súd voči osobe žijúcej v Spojenom kráľovstve môže založiť len na základe slovenského práva (zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).  

Uvedené je potrebné mať na zreteli aj pri existujúcich dohodách o voľbe súdu podľa nariadení EÚ. Účinky takýchto dohôd v prospech súdov SR nebudú Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dotknuté. Naopak zaručiť platnosť dohody zmluvných strán o voľbe súdov Spojeného kráľovstva možno zaručiť  len do konca prechodného obdobia, tzn. na ich základe začať konanie na britských súdoch len do 31.12.2020. Po tomto období sa akceptácia dohôd britským súdom bude posudzovať podľa vnútroštátnych noriem súdov Spojeného kráľovstva, čo môže mať za dôsledok, že dohoda nemusí byť posúdená ako platná či ako výlučná. Zo signálov súdov Spojeného kráľovstva možno však predpokladať, že  Spojené kráľovstvo bude v tom čase už zmluvnou stranou haagskeho Dohovoru o voľbe súdu. Na dohody o voľbe súdu, na ktoré sa dohovor vzťahuje,  sa potom bude uplatňovať tento dohovor. 

 

Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou

Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných sporoch: 

i) Európske konanie o platobnom rozkaze a
ii) Európske konanie s nízkou hodnotou sporu.

Oba procesné mechanizmy neupravujú len jednoduchší a rýchlejší spôsob získania exekučného titulu (právoplatného rozsudku), ale aj jeho uznanie a výkon v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

DEAL

Súdy SR budú aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ naďalej viazané týmito nariadeniami. Obyvatelia Spojeného kráľovstva budú mať naďalej a bez časového obmedzenia prístup k súdom SR a budú môcť využívať uvedené dva rýchle spôsoby súdneho vymáhania cezhraničných pohľadávok v rámci EÚ, avšak vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude možné využívať tieto nástroje iba v limitovanom rozsahu. 

Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, konania ku ktorým začali do 31. decembra 2020. To isté platí pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR. Rozhodujúcim okamihom pre uznanie a výkon nebude dátum, kedy občan o uznanie a výkon požiada, ale kedy bolo začaté súdne konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, o uznanie a výkon ktorého žiada. 

 

NO DEAL

Ak Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. „tvrdý brexit“), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Uznanie súdneho rozhodnutia

DEAL

V zásade platí, že súdy Spojeného kráľovstva budú podľa príslušných platných nariadení EÚ uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31. decembra 2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR, ktoré boli vydané v konaniach začatých od 31. decembra 2020, budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať podľa medzinárodných zmlúv, alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych zákonov platných v Spojenom kráľovstve. 

Súdy SR budú naďalej uznávať podľa nariadení EÚ súdne rozhodnutia zo Spojeného kráľovstva v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  

NO DEAL

Ak Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť  (tzv. „tvrdý brexit“), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Blokovanie bankových účtov

Právo EÚ zaviedlo možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia, ktorým sa má zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ) č. 655/2014 (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zavádza nové „európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých štátoch EÚ tej istej osoby. 

Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.  

 

Výkon rozhodnutia, exekučný titul 

DEAL

V zásade platí, že na území Spojeného kráľovstva bude možné podľa príslušných platných nariadení EÚ vykonať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31. decembra 2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR v konaniach začatých po 31. decembri 2020, sa budú na území Spojeného kráľovstva vykonávať podľa medzinárodných zmlúv alebo vnútroštátneho práva  platného v Spojenom kráľovstve.

Na území SR bude možné povoliť podľa príslušných platných nariadení EÚ výkon rozhodnutí súdov Spojeného kráľovstva len v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31. decembra 2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  

NO DEAL

Ak Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť  (tzv. „tvrdý brexit“), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Právna pomoc

DEAL

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach pre občanov EÚ zabezpečuje inštitút bezplatnej právnej pomoci. Môžu o ňu požiadať osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov a to aj v cezhraničných sporoch. Vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu sa bude do 31. decembra 2020 uplatňovať smernica 2003/8/ES (o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci).  

Podľa Dohody o vystúpení budú príslušné orgány Spojeného kráľovstva akceptovať len tie žiadosti o právnu pomoc, ktoré boli podané do 31. decembra 2020. Žiadosť je potrebné podať vo forme vyplneného formulára o právnu pomoc a súčasne je potrebné podať žiadosť o postúpenie žiadosti. Formuláre sa vypĺňajú online na stránke Európskeho justičného atlasu. Po uplynutí prechodného obdobia (po 1.1.2021) môžu byť žiadosti príslušnými orgánmi zamietnuté.

NO DEAL

Ak Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť  (tzv. „tvrdý brexit“), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie. Prístup k spravodlivosti sa bude vo veľmi obmedzenej miere spravovať Dodatkovou zmluvou o civilnom konaní súdnom medzi Československom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Praha, 15. 2. 1935 , č. 176/1935 Zb.), ktorá obsahuje ustanovenia o zákaze zloženia zábezpeky a právo chudobných. 

 

Mediácia

DEAL

Alternatívne riešenie sporov prostredníctvom mediácie bude prístupné pre všetkých občanov SR. Za predpokladu Dohody o vystúpení  sa bude počas prechodného obdobia (do 31. decembra 2020) uplatňovať smernica č. 2008/52/ES (smernica o mediácii). Oprávnený využiť mediáciu bude občan, ktorý pred skončením prechodného obdobia sa dohodol o použití mediácie alebo mediáciu nariadil súd alebo súd vyzval strany na použitie mediácie.

Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské mediačné rozhodnutia, ktoré vznikli na základe dohody strán, resp. z podnetu súdneho orgánu pred 31. decembrom 2020. To isté platí pre uznávanie a výkon britských súdnych rozhodnutí v SR. Žiadosť môžu strany sporu podať na britských súdoch do konca prechodného obdobia t.j. do 31. decembra 2020. 

Mediačné rozhodnutia majúce pôvod v Spojenom kráľovstve, začaté po skončení prechodného obdobia, by slovenské súdy nemuseli uznať a vykonať.

NO DEAL

Ak Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť  (tzv. „tvrdý brexit“), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

Je otázne či po skončení prechodného obdobia Spojené kráľovstvo zruší opatrenia, ktorými implementovalo smernicu o mediácii,  resp. v akom rozsahu ich zruší. V prípade, ak by došlo k zrušeniu týchto ustanovení, problematika cezhraničných mediácií by sa spravovala podľa príslušných ustanovení práva Spojeného kráľovstva, čo by mohlo mať dopad najmä na vykonateľnosť cudzích mediačných rozhodnutí v Spojenom kráľovstve.

Dátum poslednej aktualizácie: 17.6.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019