Dokumenty na stiahnutie

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 48 hodín

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 2. júna 2020 netýka:

  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole;

 

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 2. júna 2020 netýka:

  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osôb zdržiavajúcich sa na území Českej republiky, ktoré vstupujú na územie SR hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Českej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

 

  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osôb zdržiavajúcich sa na území Maďarska, ktoré vstupujú na územie SR hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pokiaľ sa na území  Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Maďarska najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
 

 

docx Tlačivo o prekročení štátnej hranice  (docx; 18.69 KB)

 

Upozorňujeme, že vyššie uvedené oslobodenie od povinnosti karantény sa vzťahuje na občanov a cudzincov s pobytom v SR pri ceste na územie Slovenskej republiky a nemá vplyv na podmienky vstupu do iných štátov. Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné preveriť si podmienky vstupu do danej krajiny.

 

 

Smart karanténa

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky s aktivovanou aplikáciou eKarantena odporúčame občanom predložiť už vyplnené tlačivá „čestné vyhlásenie“ a „súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie.“ Predložením vyplnených tlačív sa urýchli proces policajnej kontroly na hraničnom priechode

 

docx Čestné vyhlásenie o dodržiavaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR  (docx; 17.26 KB)

 

docx Súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie  (docx; 27.71 KB)

 

Informácie o spustení a podmienkach smart karantény je potrebné pred príchodom na hranice preveriť na webovej stránke korona.gov.sk/ekarantena/

 

 

Rakúsko

Od 14. apríla umožňuje Rakúsko vstup na svoje územie len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku nie staršom ako 4 dni.

 

 
pdf Vzor potvrdenia o teste v anglickom jazyku  (pdf; 119.95 KB)

pdf Vzor potvrdenia o teste v nemeckom jazyku  (pdf; 119.41 KB)

 

Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia v Rakúsku domácu 14-dňovú  karanténu.

 

Dokument pre tranzit

Pre prípad tranzitu cez Rakúsko do iného štátu nie je potrebný žiaden test na COVID-19, potrebná je plná nádrž v aute a odporúčame mať toto vyhlásenie vopred vyplnené:

 

pdf Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko  (pdf; 536.22 KB).

 

 

Dokument pre pendlerov

Rovnako sa test nevyžaduje ani v prípade prepravy tovaru alebo tzv. pendlerov.
 

pdf Vyhlásenie pre tzv. penderov v nemeckom jazkyu  (pdf; 19.11 KB) (potrebné potvrdenie zamestnávateľa)

alebo

rtf Vyhlásenie pre pendlerov vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v slovenskom/nemeckom/maďarskom jazyku  (rtf; 320.55 KB)

 

 

Francúzsko

Doklady občanov SR pri vstupe alebo tranzite cez Francúzsko a pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku platné od 11. mája 2020 s predĺženou platnosťou od 21. mája 2020:

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska a pri tranzite cez územie Francúzska

Od 21. mája 2020, do odvolania sa musí každá osoba pri vstupe na územie Francúzska povinne preukázať vyplneným a podpísaným formulárom vyhlásenia Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine depuis l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l´honneur. Vyhlásenie je potrebné tak na vstup ako aj tranzit cez Francúzsko. Jeho súčasťou je aj čestné vyhlásenie, že cestujúci nemá príznaky COVID-19. Preukazovať sa ním musia všetci na požiadanie kontrolných orgánov pri prekročení vnútorných hraničných priechodov Francúzska, ale aj vonkajších hraníc pri vzdušnej, námornej ako aj pozemnej preprave vrátane železničnej prepravy. 

 

 

 

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska pre sezónnych pracovníkov

 

  

 Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti (cestovné lístky, letenky, plán cesty vyznačený na mape).

Dátum poslednej aktualizácie: 2.6.2020 Dátum vytvorenia: 21.3.2020