Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Pracovisko osvedčovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľuje informovať, že osvedčuje verejné/úradné listiny Slovenskej republiky na použitie v zahraničí. Osvedčenie je vykonané v súlade s uzatvorenými platnými medzinárodnými dohodami.

 

Verejné listiny Slovenskej republiky, určené na použitie pred orgánmi v zahraničí, vydávané v súlade s platnou legislatívou SR budú osvedčené, ak budú vydané v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov upozorňuje, že v súlade s platnou legislatívou SR a platnými predpismi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevykonáva osvedčenie kópií cudzích verejných listín na použitie v tretích krajinách.

 

Matričný doklad Slovenskej republiky

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor: 

 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • Doklad osvedčí príslušný okresný úrad apostilom
 • Takto osvedčený doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom 

 

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do ostatných krajín

 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • Doklad osvedčí príslušný okresný úrad
 • Listinu legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Takto osvedčený doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Rozvodový rozsudok, potvrdenie o rozvode

Postup pri osvedčení pre krajinu, ktorá podpísala Haagsky dohovor: 

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti, príp. potvrdenia o rozvode na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie
 • Doklad osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Takto osvedčený doklad klient predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom 

 

Postup pri osvedčení do ostatných krajín

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti, príp. potvrdenia o rozvode na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie
 • Doklad osvedčí príslušný krajský súd
 • Listinu legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Takto osvedčený doklad klient predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Výpis z registra trestov Slovenskej republiky

Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, príp. pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis použitý v zahraničí, je treba požiadať o osvedčenie výpisu na pracovisku Generálnej prokuratúry v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 (pri trhovisku Miletičova). Tento úkon je bezplatný. Následne sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov SR musí byť k osvedčeniu vždy predkladaný v origináli.

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál aktuálneho výpisu z registra trestov si klient zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 potvrdí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu apostiluje
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom

 

Postup pri osvedčení výpisu z registra trestov do ostatných krajín 

 • Originál aktuálneho výpisu z registra trestov si klient zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 potvrdí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu osvedčí
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd 
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

UPOZORNENIE: Výpisy z registra trestov Slovenskej republiky, ktoré boli vydané prostredníctvom  zastupiteľských úradov  SR vo svete nie je možné dodatočne osvedčovať konzulárnym odborom MZVEZ SR.

 

Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy, dodatky k diplomom...) a potvrdenia o štúdiu

Nakoľko väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru 

 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky apostilom
 • Z originálu dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Z originál dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd
 • Listinu legalizuje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi 
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

UPOZORNENIE: Bez prvotného overenia Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, resp. inej štátnej inštitúcie, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty

  

Poznámky ku kategórii dokladov:

Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostil udeľuje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotnými školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nie z Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

(Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapeut, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

 

UPOZORNENIE:

Nostrifikačné doložky, ktoré vydalo MŠ SR o platnosti získaného vzdelania v zahraničí, nie sú dokladmi o vzdelaní získanom v SR. Na použitie do tretieho štátu ich nie je možné osvedčovať. Vždy treba predkladať doklad o vzdelaní z krajiny, kde bolo štúdium úspešne ukončené.

 

Živnostenský register

www.zrsr.sk

 

Živnostenský list na použitie do zahraničia vydá príslušný okresný úrad. 

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd apostiluje preklad

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny 

 • Originál listiny osvedčí  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Výpis z obchodného registra, potvrdenie o vykonanie zápisu do obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.

 

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.


Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výpis legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí preklad 
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Bližšie informácie o Obchodnom registri nájdete v agende Obchodný register v sekcii Zákon a právo/ Súdy 

 

Obchodné listiny súkromných firiem, stanovy, čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy s partnermi

Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. nevydávajú verejné listiny Slovenskej republiky. V prípade, že zahraniční partneri žiadajú ich osvedčenie, jediný možný postup je:

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilom
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny  

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd 
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny.  Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad 
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Preklady

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky neosvedčuje len preklady. Preklad je len podporná časť dokumentu.

Postup: najprv musí byť doklad uznaný za verejnú listinu SR a byť osvedčený na použitie v zahraničí, až potom môže byť vyhotovený preklad.

 

Fotokópie

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčuje len fotokópie vyhotovené zo slovenských verejných listín, prvostupňovo osvedčených, príp. z verejných listín, určených na priame použitie v zahraničí. Fotokópie na použitie v zahraničí môže vyhotoviť len notár, príp. notársky kandidát.

 

Plná moc fyzických osôb, čestné vyhlásenie

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd preklad osvedčí apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • ktorýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Certifikát voľného predaja (Certificate of Free Sale)

Tento dokument, v súlade s platnou legislatívou SR, si nemôžu vydávať subjekty pre účely použitia v zahraničí sami pre seba. Je potrebné požiadať štátnu inštitúciu či právnickú osobu, ktorá vydala povolenie na výrobu, vývoz či predaj, aby takýto certifikát vydala. V prípade, že originál listiny bude osvedčený pečiatkou so štátnym znakom a podpísaný kompetentným pracovníkom, je možné certifikát osvedčiť podľa krajiny použitia

 

Certifikát

Certifikát je osvedčenie, potvrdenie, preukaz. Právne ide o písomné úradné overenie alebo osvedčenie. Certifikát dôveryhodne potvrdzuje súvislosť identity subjektu s jeho vlastnosťami. Štátny orgán v dokladoch preväzuje identitu občana (meno, priezvisko) dôveryhodným spôsobom (zabezpečovacie prvky, kontrolné kódy) s jeho vlastnosťami (adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ale aj pohlavie). Certifikáty sa v komerčnej sfére vydávajú ako osvedčenie o splnených kritériách, či nadobudnutých vlastnostiach a schopnostiach. Je potrebné požiadať štátnu inštitúciu, ktorá vydala povolenie na vydávanie   certifikátov, aby takýto certifikát  prvostupňovo osvedčila k ďalšiemu overeniu. V prípade, že originál listiny bude osvedčený pečiatkou so štátnym znakom a podpísaný kompetentným pracovníkom, je možné certifikát osvedčiť podľa krajiny použitia. V prípade, že  štátna inštitúcia certifikát neosvedčí, nie je možné vykonať ďalšie overenie.

 

Doklady vydané daňovým úradom

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Informácie o vydaní osvedčenia o štátnom občianstve SR

Žiadosť o osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v origináli.

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo vnútra SR
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí pracovník Ministerstva vnútra SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Lekárske správy – nálezy

Lekárske správy - nálezy, na použitie v zahraničí sa predkladajú v origináli a musia byť osvedčené Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí pracovník Ministerstva zdravotníctva SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

UPOZORNENIE

Konzulárny odbor MZVEZ SR neosvedčuje lekárske správy, ktoré klienti predložia na tlačivách, ktoré im poskytli veľvyslanectvá cudzích štátov a ktoré nesú štátne symboly iných štátov. Lekárske správy predložené na viacjazyčných tlačivách, ak jedným z použitých jazykov bude slovenský, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí.

 

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností na použitie v zahraničí osvedčuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava. Konzulárny odbor MZVEZ SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Elektronicky vydávané dokumenty

Elektronicky vydávané dokumenty nie sú verejnými listinami SR, nakoľko nie sú opatrené pečiatkou so štátnym znakom a nie sú podpísané oprávnenými pracovníkmi.  MZVEZ SR tieto neosvedčuje. Dovoľujeme si odporučiť klientom, aby upozornili štátnu inštitúciu, že doklad nimi vydaný chcú použiť v zahraničí.

 

Potvrdenia o pobyte pre občanov SR

Pre slovenských občanov potvrdenie o pobyte vydá Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy. 

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny apostiluje okresný úrad
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí pracovník okresného úradu
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVEZ SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá

 

Potvrdenia o pobyte pre cudzincov

Pre potreby cudzincov, žijúcich v SR, sú vydávané potvrdenia o pobyte na území SR na použitie v zahraničí. Potvrdenie o pobyte vydá len Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má alebo mal udelený pobyt na území SR.

 

Potvrdenie o pobyte musí byť osvedčené pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý je k tomu oprávnený (nie v zastúpení) a doklad bude osvedčený predpísanou pečiatkou so štátnym znakom.

 

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla

Odbor dokladov a evidencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informoval, že Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla nie sú verejnými listinami SR, tým pádom nie je možné ich osvedčovať, ani ich kópie.

 

Osvedčenie o pôvode, osvedčenie o vyššej moci, faktúry

Osvedčenie o pôvode, osvedčenie o vyššej moci a faktúry, vyhotovuje pre slovenské právnické osoby Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá ich správnosť aj osvedčuje. 

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Listiny vydané archívmi

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostil udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.7.2019 Dátum vytvorenia: 29.7.2014