Hospodárske a finančné záležitosti

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti - ECOFIN

(Economic and Financial Affairs Council)Pozostáva z ministrov hospodárstva a financií 27 členských štátov únie, prípadne aj ministrov pre rozpočet, ak sú predmetom diskusie rozpočtové otázky.

Rada pokrýva viacero oblastí, ako napr. koordináciu hospodárskej politiky, finančný dohľad, monitoring rozpočtovej politiky a verejných financií jednotlivých štátov, EURO a jeho právne, praktické a medzinárodné aspekty, finančné trhy a pohyb kapitálu a ekonomické vzťahy s tretími krajinami. Tiež pripravuje a schvaľuje, spolu s Európskym parlamentom, rozpočet EÚ.

Rada sa stretáva raz mesačne a Slovenskú republiku v Rade zastupuje minister financií Slovenskej republiky.

V činnosti jej napomáhajú:

Hospodársky a finančný výbor (EFC)
Je podvýborom pre vládne zmenky a trhy s obligáciami. Skladá sa zo zástupcov všetkých 27 členských krajín, ktorí zodpovedajú za riadenie verejného dlhu.

Výbor pre hospodársku politiku (EPC)
Vznikol za účelom koordinácie hospodárskych politík členských štátov Spoločenstva s cieľom poskytovať rady Komisii a Rade. V súlade so štatútom sa Výbor zameriava na štrukturálne politiky pre zlepšovanie potenciálu rastu a zamestnanosti v Spoločenstve v súlade s Lisabonskou stratégiou.

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

Dátum poslednej aktualizácie: 11.04.2013

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 11.4.2013