Program a priority

Tri hlavné priority slovenského predsedníctva v OBSE:

Prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov

 • Aktívny prístup v otázkach prevencie a zmierňovania následkov konfliktov

 • Ukrajina a Osobitná monitorovacia misia na Ukrajine (SMM)

 • Zmrazené konflikty

 • Štruktúrovaný dialóg a opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti

 • Správa a reforma bezpečnostného sektora (SSG/R)

 • Spolupráca na západnom Balkáne 

 

Bezpečná budúcnosť

 • Prevencia radikalizácie, podpora tolerancie a nediskriminácie

 • Mládež

 • Kybernetická bezpečnosť

 • 4. priemyselná revolúcia 

 

Efektívny multilateralizmus

 • Spolupráca medzinárodných organizácií, strategické partnerstvá a implementácia cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs)

 • Strategický prístup k prioritizácii aktivít OBSE 

 • Implementácia záväzkov

 

Slovensko 2019: Pre ľudí, dialóg a stabilitu

 

Prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov

OBSE je primárne orientovaná na predchádzanie vzniku nových konfliktov, pomoc pri hľadaní trvalého politického riešenia už existujúcich, ako aj na podporu budovania mieru a postkonfliktnú rehabilitáciu.Zameranie SK OBSE na túto oblasť je potvrdením dlhodobej aktívnej angažovanosti slovenskej zahraničnej politiky v tejto oblasti. 

 

 • Ukrajina a Osobitná monitorovacia misia na Ukrajine (SMM)

Prebiehajúci konflikt na území Ukrajiny je pre európsku bezpečnostnú architektúru a Slovensko ako susednú krajinu kľúčovou prioritou. Napriek tomu, že ide o konflikt, ktorého riešenie je závislé od vonkajších faktorov, aktívnym prístupom predsedníctva k podpore Osobitnej monitorovacej misie na Ukrajine (SMM) a Trilaterálnej kontaktnej skupiny (TCG) je možné podporiť strany pri rokovaniach o jednotlivých prvkoch riešenia konfliktu, hľadať malé kroky vpred, zabrániť jeho prípadnej eskalácii a uľahčiť život obyvateľom zasiahnutým pôsobením znepriatelených strán. Kľúčová bude úloha SR ako úradujúceho predsedu OBSE v reakcii na výsledky prezidentských a parlamentných volieb na UA v roku 2019, kde bude koordinovať činnosť nástrojov OBSE - TCG a SMM, v synergii s pôsobením ďalších relevantných aktérov, najmä  Normandského formátu v duchu plnenia dohôd z Minska. 

Podpora partnerstiev s miestnymi a národnými orgánmi, agentúrami a inštitúciami, občianskou spoločnosťou, ako aj s medzinárodnými organizáciami s cieľom koordinácie úsilia a zabezpečenia komplementárnosti bude kľúčová. 

Základnou podmienkou bude úsilie SK OBSE o dodržiavanie prímeria a najmä už prijatých dohôd a záväzkov (zóny bez vojenskej prítomnosti). Dôležité bude apelovať na strany konfliktu, aby dokončili stiahnutie ťažkých zbraní z línie kontaktu a dohodli nové demilitarizované oblasti. SK OBSE sa zameria na uľahčenie života obyvateľstva zasiahnutého konfliktom prostredníctvom cielených humanitárnych projektov, ako aj využitím ďalších nástrojov rozvojovej spolupráce. 

Veľmi dôležité budú malé, postupné a dobre cielené kroky s využitím nástrojov opatrení na budovanie dôvery (CBMs), ako aj skúsenosti z už realizovaných aktivít z iných konfliktných oblastí - konkrétne projekty akceptovateľné všetkými stranami a realizovateľné SK OBSE (napr. v oblasti zdravotníctva/traumatológie). Potrebná je tiež depolitizácia projektov CBMs a ich propagácia medzi obyvateľstvom, aby boli zrozumiteľné a vnímané pozitívne. 

SK OBSE má tiež záujem na prepojení priorít s prioritami OECD na Ukrajine, ktorých cieľom je pomoc reformnému úsiliu krajiny.

 

 • Zmrazené konflikty 

Riešenie a postkonfliktná rekonštrukcia tvoria jednu z prioritných aktivít OBSE. SR podporí (okrem UA) aj ďalšie existujúce formáty zaoberajúce sa hľadaním riešenia zmrazených a pretrvávajúcich konfliktov – Ženevské medzinárodné diskusie týkajúce sa konfliktu v Gruzínsku, rokovania 5 + 2 o konflikte v Moldavsku a Minský proces týkajúci sa náhornokarabašského konfliktu na území Azerbajdžanu. SR bude klásť dôraz na mechanizmy a procesy na znižovanie napätia a zlepšenie postavenia obyvateľstva poznačeného konfliktmi. V Moldavsku, ktoré je najďalej v procese zmierovania, bude stavať na pozitívach dosiahnutých nemeckým, rakúskym a talianskym predsedníctvom a malými krokmi nasmeruje úsilie k zlepšeniu života ľudí na oboch stranách Dnestra. 

Z hľadiska rozbehnutia dialógu medzi spornými stranami konfliktov bude dôležité na začiatku SK OBSE (v prvom štvrťroku 2019) absolvovať z úrovne úradujúceho predsedu OBSE návštevy všetkých konfliktných oblastí. Zároveň bude kľúčové počas celého predsedníckeho roka podporovať všetky formáty zriadené ú. š. OBSE na riešenie týchto konfliktov.

SR prispieva každoročne do mimorozpočtových projektov OBSE z bežného rozpočtu MZVaEZ SR. Vzhľadom na zvýšené očakávania ú. š. v otázke hľadania riešení pretrvávajúcich konfliktov od nášho predsedníctva plánujeme využiť na projekty v konfliktných regiónoch aj nástroje rozvojovej spolupráce SR. Ich cieľom bude zlepšenie životnej situácie a bezpečnosti obyčajných ľudí (napr. formou opravy a rozvoja infraštruktúry alebo udržateľného využívania zdrojov, či zvyšovania odolnosti voči prírodným katastrofám).

SK OBSE využije synergický efekt s aktivitami OECD v regióne Eurázie, ktoré sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti, inkluzívnosti (s dôrazom na rodovú rovnosť) a konektivity (prepojenie infraštruktúr pre integrovanie regiónu do globálnej ekonomiky).

 

 • Štruktúrovaný dialóg a opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti

SR v nadväznosti na svoje predsedníctvo vo Fóre OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu bude pokračovať v podpore existujúcich opatrení na posilnenie dôvery a bezpečnosti, ktoré prispievajú k posilneniu kontroly zbrojenia a zvýšeniu transparentnosti ozbrojených síl ú. š. OBSE, k dodržiavaniu existujúcich záväzkov a zlepšeniu ich implementácie. Štruktúrovaný dialóg o súčasných a budúcich výzvach a hrozbách v priestore OBSE postavený na Hamburskej deklarácii je perspektívnym neformálnym formátom, ktorý v 1. dimenzii (politicko-vojenskej) prináša oživenie diskusií stagnujúcich v iných fórach OBSE s perspektívou navodiť priaznivejšiu atmosféru ku konsenzuálnym riešeniam. 

Rozsah témy a jej zameranie si pri jej uplatňovaní vyžiada spoločnú angažovanosť rezortov obrany a diplomacie. SK OBSE bude mať ambíciu v prvom rade využiť existujúce štandardné formáty organizované v sídle OBSE vo Viedni (napr. Výročná bezpečnostná konferencia, Fórum pre bezpečnostnú spoluprácu alebo Bezpečnostné dni OBSE), ako aj podujatia za účasti delegátov priamo z účastníckych štátov organizované na území SR. Príkladom by bolo tzv. mil-to-mil podujatie k problematike implementácie Viedenského dokumentu 2011. SK OBSE rovnako plánuje spoluorganizovať podujatie k 25. výročiu prijatia Kódexu správania v politicko-vojenských aspektoch bezpečnosti počas predsedníctva Švajčiarska vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu.

 

 • Správa a reforma bezpečnostného sektora (SSG/R)

Zodpovedná správa a vhodne kalibrovaná reforma bezpečnostného sektora (SSG/R) zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní spoľahlivých, inkluzívnych a efektívnych bezpečnostných inštitúcií, ktoré sú základom pre zaručenie stability a bezpečnosti, rešpektovanie princípov právneho štátu, a tým prispievajú k predchádzaniu konfliktom. Slovenská republika má historickú skúsenosť, ako aj expertízu, ktorú môže ostatným účastníckym štátom ponúknuť. Aj preto sa pokúsi o politické zarámcovanie SSG/R, čo prispeje k zvýšeniu efektivity aktivít SSG/R v regiónoch OBSE. Cieľom SK OBSE bude prijať politický rámec OBSE pre reformu bezpečnostného sektora, ktorý doteraz absentoval. Východiskom bude zhodnotenie reálneho stavu, ktoré v súčasnosti pripravuje Sekretariát OBSE v spolupráci so švajčiarskou mimovládnou organizáciou Demokratická kontrola ozbrojených síl (DCAF). 

SR začala práce na rozpracovaní témy  SSG/R už počas svojho predsedníctva vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE v prvom trimestri 2018. SSG/R je veľmi účinný nástroj prevencie konfliktov a aj napriek výhradám niektorých účastníckych štátov má pri správnom uchopení významný potenciál prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v regiónoch OBSE. SR, ktorá prešla v 90. rokoch transformačným procesom, má možnosti na svojom vlastnom príklade vyzdvihnúť pozitíva celého procesu.

 

 • Spolupráca na západnom Balkáne

Krajiny západného Balkánu sa vydali na cestu transformácie a integrácie do euro-atlantických štruktúr. OBSE predstavuje kľúčový nástroj pozitívnych zmien na prevenciu možných ďalších konfliktov a vo vybraných oblastiach tohto regiónu sa pôsobenie tejto organizácie spája s posilňovaním stability, demokratických inštitúcií, vzájomnej spolupráce, ako aj s prekonávaním záťaží z minulosti. Aktivity pri podpore demokratického riadenia a právneho štátu sú zamerané na zlepšenie odolnosti voči bezpečnostným výzvam a súčasne podporujú dlhodobo udržateľné politické riešenia. OBSE, vrátane svojich agentúr, ich implementuje najmä prostredníctvom misií priamo v „teréne“ (field missions), pričom tieto majú viditeľný vplyv na bežný život občanov v krajinách regiónu západného Balkánu. 

Skúsenosti SR získané dlhodobou prítomnosťou v teritóriu budú prínosom pri podpore demokratizácie krajín západného Balkánu. SK OBSE v tomto smere plánuje využitie expertízy misií OBSE v regióne, ktoré sa angažujú v pomoci pri reformách. Reforma bezpečnostného sektora je jednou z agiend, ktoré SR plánuje podporiť rovnako ako oblasť vzdelávania (diskriminácia vyplývajúca z pokračujúcej segregácie), ktorá je zneužívaná ako politický nástroj na rozdelenie spoločnosti. Dôležitou oblasťou zapojenia SK OBSE bude prevencia násilného extrémizmu a radikalizácie. V tomto ohľade zameranie sa na exit programy, deradikalizáciu a reintegráciu, ale aj medzináboženský dialóg formou podpory projektových aktivít budú významnými príspevkami k bezpečnejšej a tolerantnejšej Európe.  

 

 

Bezpečná budúcnosť

 • Prevencia radikalizácie, podpora tolerancie a nediskriminácie 

Medzi aktuálne hrozby, ktorým čelí celý priestor OBSE, patrí bezpochyby radikalizácia a násilný extrémizmus, ktoré potenciálne vedú k terorizmu. Terorizmus, tak ako ostatné cezhraničné hrozby, nepozná a nerešpektuje hranice, a preto tento fenomén vyžaduje komplexný prístup naprieč všetkými dimenziami OBSE a spoluprácu založenú na zdieľaní informácií a skúseností v boji proti teroristickej hrozbe. Ide o problematiku, ktorej riešenie je v záujme všetkých ú. š., odbornej, najmä však širokej verejnosti. Keďže prevencia je vždy výhodnejšia ako odstraňovanie následkov, SK OBSE sa zameria práve na predchádzanie radikalizácii a násilnému extrémizmu. V tomto smere budeme klásť dôraz na prácu s mládežou a pre mládež s osobitným dôrazom na oblasť vzdelávania. 

Za ďalší zo základov kooperatívnej bezpečnosti považujeme plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, záväzkov v ľudskej dimenzii OBSE. Okrem definovania záväzkov vyvinula OBSE a jej inštitúcie systém rozsiahlej asistencie účastníckym štátom, ale aj občianskej spoločnosti. SK OBSE bude podporovať využívanie tohto potenciálu organizácie, poskytovanie pomoci cestou budovania kapacít, legislatívnych expertíz, či zdieľania/výmeny dobrej praxe. 

Osobitnú pozornosť v multikultúrnom prostredí priestoru OBSE si zasluhuje podpora tolerancie a nediskriminácie. Žiaľ, prejavy intolerancie, rasizmu, xenofóbie, násilného nacionalizmu, či nenávistných prejavov sú stále prítomné. Vytvárajú silné podhubie pre radikalizáciu a eskaláciu konfliktov. SK OBSE bude mať ambíciu nadviazať na výsledky rakúskeho predsedníctva OBSE so zapojením svojich expertov v otázkach prevencie radikalizácie a násilného extrémizmu. Súčasne budeme venovať našu pozornosť aj činnosti OBSE v oblasti boja proti antisemitizmu a diskriminácii z dôvodu vierovyznania alebo náboženstva. Neopomenieme potrebu proaktívneho prístupu a asistencie zo strany OBSE a jej inštitúcií (Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva/ODIHR, Vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny) smerom k zraniteľným skupinám, ako sú menšiny či Rómovia. Plnenie príslušných akčných plánov pritom zostáva jedným z potrebných atribútov tohto úsilia. Konaním konferencií k vybraným témam (i na vysokej úrovni) chceme podporiť odhodlanie ú. š. posilniť mieru tolerancie naprieč OBSE.

 

 • Mládež

Mládež zohráva dôležitú a pozitívnu úlohu pri zachovávaní a podpore medzinárodného mieru a bezpečnosti. Podporou práce OBSE pre mládež a s mládežou sa SK OBSE bude snažiť o zvýšenie odolnosti spoločnosti a tým prispieť k prevencii konfliktov. Mládež je jednou z najzraniteľnejších sociálnych skupín, a aj preto jej hlas musí byť v OBSE v súvislosti s budúcnosťou vypočutý. Význam témy podčiarkuje aj pretrvávajúca existencia viacerých osobitných predstaviteľov úradujúceho predsedu OBSE pre mládež a bezpečnosť. 

SK OBSE má ambíciu pokračovať v úsilí predchádzajúcich predsedníctiev a Sekretariátu OBSE založených na stratégii poskytovania mládežníckej optiky vo všetkých 3 dimenziách OBSE. SK OBSE má v úmysle dať priestor mládeži a jej predstaviteľom, najmä osobitným predstaviteľom úradujúceho predsedu OBSE pre mládež a bezpečnosť, aby vystúpili na odborných podujatiach vo vnútri OBSE, ako aj na iných medzinárodných fórach. Mladí ľudia majú záujem systematicky sa angažovať v konzultačných a rozhodovacích procesoch v OBSE. 

Osobitní predstavitelia CiO pre mládež a bezpečnosť sa spoločne s ostatnými mládežníckymi predstaviteľmi (zástupcovia SR, Talianska a Rakúska) sa plánujú angažovať v projekte s názvom 20-30 Perspectives - Fostering Youth and Security Across the OSCE, ktorého súčasťou je vypracovanie mládežníckej vízie budúcnosti európskej spolupráce a bezpečnosti. Riešenia, s ktorými projekt pracuje, majú v úmysle vtiahnuť budúcu generáciu do formovania novej bezpečnostnej architektúry v Európe a reagujú na zapojenie mládeže v EÚ a OSN.

 

 • Kybernetická bezpečnosť 

Široká paleta možných spôsobov zneužitia a poškodenia elektronických informačných, komunikačných a riadiacich systémov, ako aj negatívneho ovplyvnenia spoločenských a hospodárskych procesov radí útoky v kybernetickom priestore medzi závažné globálne hrozby, ako sú terorizmus alebo zbrane hromadného ničenia. Napriek nesúladu a odlišným stanoviskám jednotlivých krajín k tomuto fenoménu (na pôde OSN, NATO, EÚ, OBSE a pod.) je očakávané, ale aj nevyhnutné, aby SK OBSE pokračovalo v dialógu, nadviazalo na implementáciu dobrovoľne prijatých opatrení na budovanie dôvery (CBMs) v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vyvinulo úsilie na koordináciu týchto aktivít v rámci medzinárodných organizácií.

Implementácia CBMs prijatých na pôde OBSE je podstatným príspevkom k posilneniu medzištátnej spolupráce, transparentnosti a stability a znižuje riziko vzniku nedorozumenia a konfliktu na základe využívania informačných a komunikačných technológií. Zároveň má SK OBSE ambíciu otvoriť diskusiu o nových témach v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré vyplývajú z aktuálnych trendov v oblasti ochrany osobných údajov a informácií na internete, šírenia škodlivého obsahu s dopadom na národnú bezpečnosť jednotlivých štátov, ochranu demokratických hodnôt v prostredí internetu, ale aj hľadania účinných mechanizmov na zabezpečenie udržania trvalej kontroly nad umelou inteligenciou.

Ako krajina s pokračujúcou implementáciou stratégie národnej kybernetickej bezpečnosti a novoprijatým zákonom o kybernetickej bezpečnosti máme záujem o odovzdanie našich skúseností ostatným ú. š. v rámci spoločného dialógu. Súčasne sa budeme usilovať o vypracovanie konceptu medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry s prispením skupiny priateľov CBM 15 a neformálnej pracovnej skupiny OBSE ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mohol byť prijatý formou rozhodnutia/deklarácie Ministerskej rady OBSE alebo predsedníckej deklarácie v r. 2019 alebo 2020. 

Jedným z hlavných podujatí počas SK OBSE bude Konferencia o kybernetickej bezpečnosti 2019 zameraná na zhodnotenie stavu implementácie CBMs, prioritne ochranu kritickej infraštruktúry v kybernetickom priestore, prezentáciu skúseností SR (štátna koncepcia, legislatíva, vybudovanie národných tímov CSIRT/Jednotka pre riešenie počítačových incidentov a CERT/Národná jednotka pre riešenie kybernetických incidentov, účasť SR na medzinárodných cvičeniach). Podujatie umožní diskusiu odborníkov z oblasti kybernetického zabezpečenia, zástupcov súkromného sektora, think-tankov a akademickej obce k novým výzvam v kybernetickom priestore, najmä ochranu dát v tomto priestore, kybernetickú ochranu volebných procesov, celoživotné vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti a pod. SK OBSE bude organizovať jeden deň tzv. Vienna Cyber Security Week 2019, ktorý bude zameraný na expertné rokovania účastníckych štátov OBSE k implementácii CBMs, s dôrazom na kritickú infraštruktúru.

 

 • 4. priemyselná revolúcia

Slovenská republika má záujem reflektovať na dynamický spoločenský vývoj a rovnako ako počas SK PRES EÚ aj počas SK OBSE a v rámci predsedníctva SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v roku 2019 prezentovať synergiu a schopnosť investovať do budúcnosti a tým aj spoločnej bezpečnosti. Cieľom je podporiť zameranie na spôsoby využívania nových technológií, najmä konektivity, využívania digitalizácie k udržateľnému rozvoju, digitálnej ekonomiky, vzdelávania a inovácií tak, aby boli bezpečnejšie, užitočnejšie, a aby generovali pozitívny vplyv na spoločnosť i hospodárstvo v priestore OBSE. Konkrétnym vstupom budú aj výsledky predsedníctva SR v Stredomorskej kontaktnej skupine (MCG). 

Dopad nových technológií na spoločnosť a hospodárstvo je veľký a dá sa očakávať, že  bude aj naďalej narastať. Technológie, digitalizácia a inovácie ovplyvňujú život ľudí v mnohých aspektoch, nevynímajúc vzdelávanie, prácu a vzájomnú komunikáciu. Vytvárajú potenciál na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok, kvality života, prístupu k informáciám a službám. Dokážu ľudí spájať, ale aj rozdeľovať v kontexte prehlbovania priepasti v rámci spoločnosti, či medzi krajinami a regiónmi. To, či bude vplyv nových technológií na spoločnosť pozitívny, do značnej miery závisí od prijímaných politík na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Slovenské predsedníctvo v OBSE poskytne priestor na diskusiu k daným témam s dôrazom na bezpečnostné dôsledky zmien, ktoré svetu a priestoru OBSE prinášajú. Na jednej strane musíme hľadať spôsoby, ako podporiť pozitívny vplyv nových technológií na rozvoj našich spoločností a na druhej strane zabrániť ich zneužitiu štátnymi alebo súkromnými aktérmi. Naším spoločným cieľom je podpora trvalo udržateľného a ekologického rastu, štrukturálnych zmien našich činností a výskumu, aby sme mohli čeliť výzvam 21. storočia. Dôraz bude kladený na výmenu informácií a skúseností a podporu medzinárodnej spolupráce pri implementácii osvedčených postupov dobrej a transparentnej správy vecí verejných zameraných na budovanie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností.    

Vzhľadom na to, že aj priority Predsedníctva SR v OECD v roku 2019 budú zamerané na oblasť digitálnej transformácie, má SR jedinečnú možnosť využiť výsledky diskusií na pôde OECD ako pridanú hodnotu k témam digitalizácie a jej vplyvu, ktoré budú predmetom rokovaní v rámci ekonomicko-enviromentálnej dimenzie OBSE. 

Ekonomické a enviromentálne fórum pozostáva z dvoch prípravných a jedného záverečného zasadnutia, ktoré sa každoročne koná na jeseň v Prahe. V rámci hlavnej témy - Podpora hospodárskeho pokroku a bezpečnosti v priestore OBSE prostredníctvom energetickej spolupráce a konektivity, nových technológií a dobrej správy vecí verejných v digitálnej ére budú v Prahe zhrnuté idey a odporúčania, ktoré vyplynuli z diskusií počas celého roka.

 

 

Efektívny multilateralizmus

Efektívny multilateralizmus si vyžaduje vnútornú reflexiu OBSE, podporu efektívnosti vnútorných procesov organizácie, posilnenie spolupráce a synergie s ostatnými medzinárodnými organizáciami, ako aj zlepšenie komunikácie so všetkými relevantnými aktérmi, vrátane širokej verejnosti. 

Bude potrebné zachovať otvorený, zmysluplný a komplexný dialóg medzi účastníckymi štátmi a mimovládnymi organizáciami, najmä v tretej, ľudskej dimenzii.

 

 • Spolupráca medzinárodných organizácií, strategické partnerstvá a implementácia cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs) 

SK OBSE podporí strategické partnerstvá OBSE, ktoré povedú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi medzinárodnými organizáciami a lepšej deľbe práce na medzinárodnej scéne. OBSE pokrýva celú severnú pologuľu našej planéty a má komplexný pohľad na bezpečnosť, má však obmedzené zdroje. Partnerstvá sú preto pre jej ďalšie fungovanie životne dôležité. Z tohto dôvodu OBSE spolupracuje s OSN a EÚ, ako aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy, NATO a Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO). Je tiež otvorená partnerstvám s aktérmi v oblasti rozvoja, ako aj s občianskou spoločnosťou.

OBSE je regionálnym zoskupením založeným na základe článku VIII Charty OSN. Touto skutočnosťou je priamo predurčená na implementovanie medzinárodných záväzkov OSN na regionálnej úrovni, najmä v oblasti mierového riešenia sporov a tiež ako kľúčový nástroj včasného varovania, prevencie konfliktov, krízového manažmentu a post-konfliktnej rehabilitácie. Medzi tematické synergie oboch organizácií patrí bezpochyby Agenda udržateľného mieru, ktorá je novým konceptom prístupu k prevencii konfliktov, udržaniu a budovaniu mieru a odolnej a inkluzívnej spoločnosti. V tomto kontexte rezonujú prvky medzinárodného regulatívneho rámca, ktorých implementáciu majú regionálne organizácie ako OBSE v regióne podporovať. Aktivity spadajúce pod trvalo udržateľný cieľ (SDG) 16 sú súčasťou komplexnej koncepcie bezpečnosti OBSE, zahŕňajúcej udržateľný rozvoj a ľudské práva a fungovania jej autonómnych inštitúcií. 

Polovica účastníckych štátov OBSE sú členskými štátmi EÚ a tieto krajiny výrazným spôsobom prispievajú do rozpočtu OBSE. Existujú tematické a regionálne oblasti, v ktorých sa práca OBSE a EÚ prekrýva - napríklad smerom k regiónom Strednej Ázie a západného Balkánu, ako aj v boji proti organizovanému zločinu, pri predchádzaní konfliktov a mediácii, správe a reforme bezpečnostného sektora, podpore dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, kybernetickej bezpečnosti, ako aj prepojenia v hospodárskej a environmentálnej sfére. Po výmene listov medzi generálnym tajomníkom OBSE a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v roku 2018 sa prijímajú kroky na ďalšie posilnenie partnerstva medzi OBSE a EÚ.

29 účastníckych krajín OBSE je aj členskými krajinami OECD. OECD podporuje medzinárodné spoločenstvo pri implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v niekoľkých otázkach na základe svojho Akčného plánu k cieľom udržateľného rozvoja. SK OBSE posilní vzájomnú informovanosť relevantných komunít v oboch organizáciách s cieľom lepšieho uplatňovania nástrojov vyvinutých v prostredí OECD.

 

 • Strategický prístup k prioritizácii aktivít OBSE 

Princípy efektívnosti je nutné uplatňovať aj smerom dovnútra organizácie. SK OBSE sa preto zameria na oblasti, v ktorých má OBSE už dnes kvalitnú expertízu, históriu a nástroje. Chceme tak prispieť k prioritizácii tém OBSE, k zviditeľneniu a posilneniu organizácie v týchto oblastiach a v konečnom dôsledku aj k zoštíhleniu jej agendy. Dobrá spolupráca autonómnych inštitúcií a jednotlivých odborných častí sekretariátu OBSE je dôležitým predpokladom efektívneho pôsobenia OBSE. V tejto oblasti podporíme snahy generálneho tajomníka o reformu OBSE „fit-for-purpose“. Politická zodpovednosť za riadenie organizácie však aj naďalej ostane na pleciach predsedníctva. Pre posilnenie kontinuity práce organizácie je preto potrebné aj posilnenie vnútornej koordinácie a konzultačného procesu Trojky. 

Osobitnou kapitolou, v ktorej sa SR bude angažovať, je reforma vnútorného fungovania OBSE, vrátane jej financovania a viacročného strategického plánovania. S tým úzko súvisí zodpovednosť predsedníctva priviesť ú. š. OBSE ku konsenzuálnemu súhlasu o ročnom rozpočte OBSE tak, aby bol zabezpečený riadny chod všetkých zložiek OBSE, od misií OBSE, cez inštitúcie OBSE, až po sekretariát OBSE. A nielen to, ale hlavne priblížiť OBSE bližšie k človeku. Otvorenosť predsedníctva médiám a širokej verejnosti môže prispieť k lepšiemu pochopeniu organizácie ako bezpečnostného dáždnika, bez ktorého je Európa oveľa zraniteľnejšia.

 

 • Implementácia záväzkov

Na zachovanie mieru a bezpečnosti je potrebný návrat k rešpektovaniu dohodnutých pravidiel, prejaviť zodpovednosť za vzájomné vzťahy a klásť dôraz na zefektívnenie dodržiavania existujúcich záväzkov. Namiesto extenzívnych diskusií o záväzkoch OBSE je nutné sústrediť sa na ich implementáciu. Platí to však pre všetky tri dimenzie OBSE. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 3.3.2020 Dátum vytvorenia: 18.12.2018