Partneri

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými ministerstvom.

Úlohou SAMRS je tiež poskytovať metodické usmernenie mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom zapojiť ich do rozvojových programov a projektov.

SAMRS realizuje aktivity v oblasti rozvojovej spolupráce, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi schválenými vládou Slovenskej republiky, jej zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami a s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky.

Kontakt:

Lucia Rozkopálová
riaditeľka agentúry
Pražská 7
811 04 Bratislava
Tel: +412 2 5978 2601
Email: lucia.rozkopalova@slovakaid.sk
Web: www.slovakaid.sk

 

 

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR je dôležitým partnerom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní financovania rozvojovej spolupráce SR, ale rovnako realizátor vlastných aktivít a projektov. V rámci rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií orientuje na dve prioritné témy, odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Odovzdávanie skúsenosti sa realizuje predovšetkým prostredníctvom komplexného programu Verejné financie pre rozvoj (od roku 2009). Konkrétnymi nástrojmi podpory podnikateľov pri prenikaní na svetové rozvojové trhy je program Rozvojmajstri a novovzniknutá tzv. Mobilizačná jednotka (Mobilization Resource Facility) zriadená v rámci UNDP, ktorej úlohou je prepájať potreby partnerských krajín so slovenskou expertízou pri príprave tendrov UNDP. Od roku 2015 MF SR podporuje aj hľadanie inovatívnych riešení rozvojovej spolupráce s cieľom zlepšenia verejných služieb a zvýšenia financovania rozvojových projektov z iných ako verejných zdrojov. Konkrétne, v spolupráci s UNDP podporuje projekty využívania otvorených dát na zapojenie verejnosti do rozhodovacích projektov a vytvorilo tzv. Alternative Finance Lab (AltLab) pri UNDP, ktorý experimentuje s inovatívnymi spôsobmi financovania („blockchain“), alternatívnych mien alebo otvorených investičných schém (crowdfundingu).

Kontakt:

Tatiana Žilková
rozvojová spolupráca 
sekcia medzinárodných vzťahov 

Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava
Tel.:  +421 2  5958 3417
Mob.: +421 903 103 928
E-mail: tatiana.zilkova@mfsr.sk
www.finance.gov.sk

 

 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je strešnou organizáciou slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú zahraničnou rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je jedným z priamych aktérov          v oblasti zahraničnej rozvojovej, humanitárnej pomoci a ďalších činností zameraných na rozvoj v ekonomicky menej rozvinutých krajinách. Platforma je spoločným hlasom mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v slovenskej zahraničnej rozvojovej spolupráci a reprezentuje ich v tejto oblasti doma i v zahraničí.

Kontakt:

Mária Sliacka
Výkonná tajomníčka
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel.: +421 (2) 20 44 52 55
Mob.: +421 908 565 316
Email: info@mvro.sk
Web: www.mvro.sk

Bulletin Rozvojová spolupráca 

 

EXIMBANKA 

EXIMBANKA SR je štátna exportno-úverová agentúra, ktorej poslaním je poskytovať štátnu podporu slovenským exportérom najmä v teritóriách s vyššou mierou rizika. Okrem štandardných produktov poisťovania a financovania exportu má EXIMBANKA SR vo svojom portfóliu aj produkt tzv. zvýhodnených vývozných úverov, určený pre tých exportérov, ktorí vstupujú do projektov s verejnými kupujúcimi v krajinách oprávnených na prijímanie zvýhodnených úverov (väčšina rozvojových krajín). Takéto projekty musia mať pozitívny dopad na rozvoj lokálnej ekonomiky, pričom môžu byť realizované v rôznorodých sektoroch. Okrem samotnej obchodnej činnosti sa EXIMBANKA SR podieľa aj na tvorbe a revízií pravidiel pre štátnu podporu exportu v rámci pracovných skupín OECD a EÚ. 

Kontakt:

Silvia Gavorníková
Riaditeľka útvaru medzinárodných vzťahov
Grösslingová 1 
813 50 Bratislava 1
Slovenská republika
Email: gavornikova@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk

 

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR je koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, v rámci čoho úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zameriava sa najmä na činnosti spojené s humanitárnou pomocou prostredníctvom Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR. Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, predovšetkým naliehavú pomoc pri prírodných a technologických katastrofách, akými sú záchranné práce, preprava záchranárov, humanitárneho materiálu a pod.
Kontakt:
Miloslav Ivica
Riaditeľ odboru civilnej ochrany a krízového plánovania
Drieňová 22
826 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 4859 3259, +421 (2) 4341 1190
www.minv.sk

 

UNDP (Rozvojový program OSN)

UNDP (United Nations Development Programme) pôsobí v 170 krajinách a teritóriách sveta a pomáha so znižovaním chudoby, nerovností a sociálneho vylúčenia. Od roku 2014 pôsobí regionálna kancelária UNDP v Istanbule. Slovenská republika spolupracuje s UNDP v oblasti rozvojovej spolupráce už od roku 1997. Spolupráca s UNDP je realizovaná prostredníctvom technickej pomoci Regionálneho centra, ako aj vytváraním možností aktívnej participácie Slovenska v programoch a projektoch spolupráce v medzinárodnom prostredí.

UNDP Regional Center for Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS) 
Key Plaza, Abide-i Hürriyet Cad. Istiklal Sk (12th floor)
Istanbul 
Tel.: +90 850 2882 206
Tel.: +90 212 512 5853
Email: registry.rsci@undp.org
http://europeandcis.undp.org

UNDP International Center for Private Sector in Development
Key Plaza, Abide-i Hürriyet Cad. Istiklal Sk (5th floor)
Istanbul 
Tel.: +90 850 2882 534
Email: iicpsd@undp.org
http://iicpsd.org/

Kontakt:

Henrieta Martonáková
Projektová manažérka
UNDP Europe and the CIS – Slovak project team
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 948 221 421
Email: henrieta.martonakova@undp.org
www.eurasia.undp.org

Alena Šranková
Programová manažérka
UNDP Europe and the CIS – Slovak project team
Public Finance for Development Program
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 917 352 580
Email: alena.srankova@undp.org
www.eurasia.undp.org
http://publicfinance.undp.sk/

 

OECD (Výbor pre rozvojovú pomoc)

Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC - Development Assistance Committee) predstavuje medzinárodné fórum poskytovateľov rozvojovej pomoci. Okrem 29 členov OECD zahŕňa v kapacite pozorovateľov aj medzinárodné organizácie (Svetová banka, MMF, UNDP, Africká rozvojová banka, Ázijská rozvojová banka, Inter-americká rozvojová banka) zapojené do rozvojových aktivít. 

Cieľom Výboru DAC je v úzkej spolupráci s OECD (riaditeľstvo pre rozvojovú spoluprácu) podporovať rozvojovú spoluprácu stanovovaním jej hlavných štandardov, poskytovaním poradenskej činnosti svojim členom formou vzájomného hodnotenia (peer review) rozvojovej politiky daného štátu a vedením štatistických prehľadov o rôznych aspektoch rozvojovej spolupráce.
Slovenská republika je členom tohto výboru od roku 2013. Prvé riadne hodnotenie rozvojovej politiky SR sa uskutoční v r. 2018.

Kontakt:

OECD
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France 
Tel.: +33 1 45 24 82 00
www.oecd.org/development/
http://www.oecd.org/dac/

 

Iní

Na rozvojovej spolupráci SR sa podieľajú aj iné subjekty vládnej exekutívy, napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Migračný úrad MV SR, Úrad jadrového dozoru SR atď. 
Nateraz v obmedzenom rozsahu sú do rozvojových aktivít zapojené aj viaceré akademické inštitúcie, napr. STU Bratislava, TU Zvolen.

Kontakt:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci 
Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Hlboká cesta 2 
833 36 Bratislava 37
Tel.: +421 2 5978 36 41
Email: ORPO@mzv.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 15.3.2018 Dátum vytvorenia: 25.3.2013