Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

 

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 118 820 EUR. Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Pre naplnenie tohto kritéria zverejňuje MZVaEZ SR návrh tém na spracovanie projektov. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhu zverejnených tém. MZVaEZ SR bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti.

 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie, a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 22. 2. 2016.

 

 

Všetky potrebné informácie sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách nižšie.

Dátum poslednej aktualizácie: Mon Jun 13 14:20:26 CEST 2016 Dátum vytvorenia: Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011