Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Dodatočná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, so zámerom zvyšovať prostredníctvom aktivít strategickej komunikácie verejnú informovanosť o zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike a ich napĺňaní v rámci euroatlantických integračných zoskupení, vyhlasuje dodatočnú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu.

 

Disponibilný objem zdrojov určených na dodatočnú výzvu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu je vo výške 28 000 Eur.  

 

Hlavným cieľom vyhlásenej dodatočnej výzvy je využitie kapacít a expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce v rámci strategickej komunikácie o témach medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR, najmä v súvislosti s členstvom a pôsobením SR v EÚ a NATO, ako aj jej celkovým hodnotovým a civilizačným ukotvením. Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Pre naplnenie tohto kritéria sú zverejnené témy na spracovanie projektov. Predkladať možno iba žiadosti na projekty v rámci okruhu zverejnených tém. 

 

Dotácia sa poskytuje okruhu žiadateľov vymedzenom v § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (link: http://dotacie.mzv.sk/2017/; podprogram 2.2 – Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2017), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 29. 9. 2017. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-08-18 13:11:15.487 Dátum vytvorenia: Fri Aug 18 11:28:23 CEST 2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR na rok 2017 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil dňa 19. 4. 2017 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017.

Záujemcovia predložili spolu 86 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 739 927,32 Eur, z toho bolo schválených s úpravou pridelenej dotácie 33 žiadostí. Na schválené projekty boli prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 118 820,- Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-04-28 11:48:52.324 Dátum vytvorenia: Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v roku 2013