Krátkodobé študentské stáže

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia a zároveň zastupiteľských úradov.

Krátkodobá študentská stáž je určená študentom tých univerzít, s ktorými má ministerstvo uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci, konkrétne s:

 

Právnická fakulta 
Univerzita Komenského v BA
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 
Univerzita Komenského v BA
Mlynské Nivy č. 4, 821 05 Bratislava
Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v BA
ul. Gondová 2, 814 99 Bratislava
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 BA
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárová 10, 918 43 Trnava
Fakulta politických vied a medzinar. vzťahov, 
Univerzita Mateja Bela
Ul. Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Filozofická fakulta, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slančíková 1, 949 01 Nitra
Filozofická fakulta, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárová 2, 040 59 Košice
Fakulta verejnej správy, 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66, 041 32 Košice 1
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17.novembra č. 1, 080 78 Prešov
Katedra politológie
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 811 50 Trenčín

 

Študenti o absolvovanie krátkodobej študentskej stáže žiadajú prostredníctvom svojej fakulty, ktorá je zodpovedná za výber kandidátov na základe kritérií dohodnutých s ministerstvom. Ministerstvo každý rok do 30. júna obdrží zo škôl zoznam odporúčaných (nominovaných) študentov. Toto odporúčanie však nie je záväzné a ministerstvo nemá povinnosť umiestniť všetkých nominovaných študentov.

Na absolvovanie krátkodobej študentskej stáže neexistuje právny nárok, zároveň absolvovanie stáže nezakladá nárok na následné vytvorenie pracovného pomeru v rámci ministerstva.

V ojedinelých prípadoch ak to kapacitné možnosti ministerstva umožnia, môže ministerstvo prijať na stáž aj individuálneho žiadateľa, s prihliadnutím na jeho motiváciu, odborné a osobnostné charakteristiky a splnené kritériá pre individuálnych žiadateľov. 
Krátkodobá študentská stáž sa realizuje v ústredí aj v zahraničí (je určená študentom 4 a 5 ročníka vysokoškolského štúdia) a na zastupiteľských úradoch. Stáž sa realizuje v ústredí ministerstva a na zastupiteľských úradoch počas celého kalendárneho roka.

Odporúčaná dĺžka stáže v ústredí je 3 - 6 týždňov, na zastupiteľskom úrade 4 - 8 týždňov. O konečnej dĺžke stáže rozhoduje riaditeľ OPVK.

O definitívnom umiestnení študenta na konkrétnom odbore v ústredí rozhoduje riaditeľ odboru, v zahraničí vedúci zastupiteľského úradu. 


Žiadosti o zahraničné stáže študenti zasielajú priamo na mail zastupiteľského úradu v zahraničí

Študentovi pri nástupe na stáž (v ústredí aj na zastupiteľskom úrade) je pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň, plán stáže a zároveň zaškolenie študenta. Do 10 pracovných dní od ukončenia stáže (v ústredí aj na zastupiteľskom úrade) odovzdá garant, rovnako ako aj študent vyplnenú hodnotiacu správu.

rtf Hodnotenie stáže garantom  (rtf; 79.93 KB)

rtf Hodnotenie stáže stážistom  (rtf; 43.74 KB)

Ministerstvo neposkytuje za vykonanú stáž finančnú odmenu. Všetky náklady spojené s absolvovaním stáže (v ústredí a na zastupiteľskom úrade) hradí študent – s výnimkou ubytovania, a to iba v prípade, ak má zastupiteľský úrad voľné ubytovacie kapacity a nenaruší sa tým jeho plynulý chod a bezpečnosť.

 

Podmienky pre žiadateľov a zoznam predložených dokladov k žiadosti o stáž
  • študent denného štúdia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa
  • aktívne ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na úrovni B2 (nutné doložiť certifikátmi akreditovanej jazykovej školy, resp. potvrdením o štátnej skúške)
  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta
  • potvrdenie o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.)
  • potvrdenie o dennom štúdiu
  • vyplnený rtf Osobný dotazník  (rtf; 289.89 KB)
  • odporúčanie na stáž od vyučujúceho navštevovanej školy
  • doc súhlas na spracovanie osobných údajov  (doc; 36.86 KB)

Vzhľadom na veľký počet žiadateľov nie je možné odpovedať na individuálne otázky. 
Prosíme, aby ste Vaše žiadosti o prijatie na stáž posielali mailom len v prípade, že spĺňate všetky uvedené podmienky. 

 

Kontakt:

email: staze@mzv.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 22.1.2019 Dátum vytvorenia: 28.4.2015