Výberové konania na posty v štruktúrach NATO

Medzinárodný sekretariát NATO pravidelne aktualizuje zoznam voľných pozícií v štruktúrach NATO, ktoré sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:

Zoznam voľných pozícií NATO 1
Zoznam voľných pozícií NATO 2

Pracovné pozície v medzinárodnom sekretariáte NATO sú rozdelené do kategórií:
A – odborný personál a manažérske posty (od A.1 až po A.7);
L – tlmočníci do anglického a francúzskeho jazyka (podmienka, aby jeden z týchto jazykov bol materinským jazykom uchádzača);
B – administratívny personál (od B.1 až po B.6);
C – technický personál (od C.1 až po C.6).

Do výberového konania na voľné pozície v NATO sa môžu prihlásiť len občania členských štátov NATO. Výber zamestnancov prebieha na základe vedomostí a znalostí po úspešnom absolvovaní výberového konania. Prihlášky do výberového konania sa posielajú len v elektronickej podobe priamo do NATO. Formulár prihlášky a mailové adresy

Ako prebieha proces výberu kandidátov?


Po uzávierke zasielania prihlášok na výberové konanie na konkrétny post v NATO prebieha prvotné zhodnotenie prihlášok („pre-screening“) po formálnej stránke a s ohľadom na splnenie požadovaných kritérií. V tomto kole sú vyradené prihlášky tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky na post. Následne zo širšieho okruhu vyhovujúcich kandidátov vyberá predstavený pre daný post užší okruh uchádzačov s prihliadnutím na dodatočné („desirable“) požiadavky. Výsledkom výberu sú spravidla 8 - 10 uchádzači pozvaní na písomné testy a interview. NATO využíva čoraz častejšie aj metódu telefonického rozhovoru, resp. predtestov cez internet, na základe ktorých sú potom vybraní kandidáti pozvaní na pohovor.

Ako prebieha výberové konanie?


Od oznámenia o zaradení kandidáta do užšieho výberu („short list“) až po termín pohovoru ubehnú 2 - 3 týždne. V tomto čase môžu vybraní kandidáti kontaktovať NATO za účelom zistenia bližších informácií o tejto pozícii a očakávaniach od úspešného kandidáta, ktoré na jednej strane demonštrujú záujem kandidáta o pozíciu a na druhej zlepšujú informovanosť kandidáta a umožňujú mu lepšiu prípravu na pohovor.

Výberovú komisiu vedie tzv. prijímajúci vedúci („hiring manager“) minimálne na úrovni priameho predstaveného obsadzovanému miestu. V komisii sú dvaja členovia z rovnakej divízie a jeden zástupca inej divízie, ktorý je odborne neutrálny k danému postu. Posledným členom komisie je zástupca oddelenia ľudských zdrojov. Týchto 5 osôb sa priamo podieľa na výbere a majú v prípade potreby hlasovacie právo. Záznam z výberového konania pripravuje asistent, ktorý spracúva hodnotenia k jednotlivým kandidátom na základe podkladov od jednotlivých členov komisie. Komisiu spravidla dopĺňa zástupca zamestnancov medzinárodného sekretariátu NATO, ktorého úlohou je dohliadať na priebeh výberového konania. Poradným členom komisie môže byť technický poradca, ktorý je prizývaný v prípade, ak sa jedná o špecifickú pozíciu a odborne je pokrývaná len obsadzovaným postom (napr. právny poradca) a pre posúdenie vhodnosti kandidátov je potrebná externá pomoc (iný orgán, agentúra NATO, resp. zástupca z inej medzinárodnej organizácie). Pri zložení komisie sa dbá predovšetkým na geografickú diverzitu komisie a pokiaľ možno je snaha aj o zachovanie rodovej rovnosti.

Po skončení pohovorov komisia určí poradie vhodnosti kandidátov a pripraví odporúčanie pre generálneho tajomníka NATO (resp. „management board“), ktorý pri konečnom výbere berie popri odporúčaní výberovej komisie ohľad na otázky rodovej rovnosti a geografického zastúpenia v medzinárodnom sekretariáte NATO.

Ako sa dostať do užšieho výberu?


Častým nedostatkom prihlášok na posty v medzinárodnom sekretariáte NATO je nesprávne vyplnený prihláškový formulár. Predovšetkým je to nereflektovanie požiadaviek na vybraný post, ktoré sú stanovené v ozname o voľnom mieste. Často chýba zdôraznenie relevantných skúseností a vedomostí získaných počas predchádzajúcich zamestnaní, resp. vzdelania. Nevhodne vyplnená prihláška výrazne znižuje šance na postup do užšieho výberu. Kandidáti na post už v prihláške musia čo najlepšie predať svoje skúsenosti, schopnosti a vedomosti.

Ako sa čo najlepšie pripraviť na výberové konanie?


Kandidáti v prvý deň absolvujú písomné testy a v druhý deň osobný pohovor. V niektorých prípadoch postupujú na pohovor len kandidáti, ktorí zvládli písomný test.
Písomný test predstavujú spravidla širšie koncipované odborné otázky, na ktoré kandidáti spracovávajú odpoveď podľa zadania (esej, návrh záznamu, návrh programu...). Jednu z otázok by mal kandidát zodpovedať v pre neho slabšom jazyku z dvoch oficiálnych jazykov Aliancie (angličtina/francúzština). Niekedy je súčasťou písomného testu aj jazykový test.
V prípade postov A.5 a vyššie sa uskutočňuje aj externé nezávislé hodnotenie osobnostného profilu/predpokladov kandidátov na daný post (skúsenosti, povahové vlastnosti, danosti, spôsob práce, schopnosť pracovať v tíme a pod.). Hodnotenie zabezpečuje pre NATO externá spoločnosť, ktorá posudzuje len osobnostné predpoklady kandidátov na zastávanie danej pozície bez ohľadu na ostatné kritériá. Hodnotenie konzultantskej firmy má pre výberovú komisiu len odporúčací charakter.
Ústny pohovor kandidátov trvá 35-45 minút. Od kandidáta na post v NATO sa očakáva, že pozná priority organizácie a je oboznámený s konkrétnymi očakávaniami na kandidáta na daný post. Je dôležité pripraviť si odpoveď na otázku typu „Povedzte nám niečo o sebe. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť na tento post?; Prečo si myslíte, že ste vhodný kandidát na tento post?; Poukážte na Vaše skúsenosti z minulosti relevantné pre túto pozíciu“. Niekedy je takáto otázka položená ako úplne prvá a preto by mala byť odpoveď na ňu presvedčivá, keďže na základe nej zanechá kandidát prvý dojem. Ďalej je potrebné očakávať otázky relevantné pre danú pozíciu, ako aj otázky k všeobecnému prehľadu o NATO, ktoré môžu byť formulované v kandidátovom slabšom jazyku Aliancie (angličtina/francúzština). Je výhodou, ak je kandidát schopný odpovedať v tomto jazyku, no minimálne je nutné, aby otázku pochopil a dokázal ju zodpovedať (pozitívne hodnotené môže byť aj preukázanie snahy a odhodlania zlepšiť v budúcnosti svoje jazykové znalosti). Dôležité je tiež, aby kandidát zodpovedal všetky položené otázky. Počas pohovorov sa treba pripraviť na moderný prístup k vedeniu pohovoru, kde demonštrácia vedomostí z určitej oblasti je súčasťou širšej odpovede na napr. modelovú úlohu a pohovor je zameraný na vlastnú prezentáciu skúseností, vedomostí a schopností kandidáta.
Medzinárodný sekretariát NATO má spracovaný vlastný model schopností („competencies“), ktoré by mal byť kandidát schopný preukázať. Ide o schopnosti relevantné pre vybrané pozície, ktoré sa uvádzajú v ozname o výberovom konaní na uvoľnenú pozíciu. Viac informácií nájdete na http://www.nato.int/cps/en/natolive/87157.htm.

Poznámka SD NATO: Takto popísaný postup predstavuje základný rámec procesu výberu nových zamestnancov medzinárodného sekretariátu, ktorý sa môže pre jednotlivé pozície v závislosti od úrovne a počtu záujemcov odlišovať.