Diplomatický archív ministerstva

Diplomatický archív je súčasťou oddelenia archívu a registratúry (OREA) odboru bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúry (OBAR), ktorý je v rámci štruktúry ministerstva začlenený pod sekciu bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií (SBPI) .

Diplomatický archív ministerstva:
 

 • poskytuje informácie a konzultácie širokej odbornej či laickej verejnosti
   
 • zabezpečuje odbornú starostlivosť a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok najmä z činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a jeho predchodcov
   
 • je verejným archívom v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
   
 • umožňuje bádanie slovenským občanom ako aj zahraničným bádateľom v súlade s bádateľským poriadkom

  pdf Bádateľský poriadok Diplomatického archívu ministerstva  (pdf; 277.29 KB)
   
 • stránkové dni pre bádateľov sú od pondelka do piatku v čase od od 9:00 do 15:00, obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00
   
 • pred začatím bádania je potrebné vyplniť bádateľský list a preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
   
 • informácie o možnosti bádania je možné získať aj na e-mailovej adrese dipl.archiv@mzv.sk , alebo na telefónnych číslach: +421 2 59782060, 59782065
Dátum poslednej aktualizácie: 29.5.2018 Dátum vytvorenia: 12.9.2014