Komisie ministerstva

Komisie v pôsobnosti ministerstva
 

1. Atestačná komisia

 
Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a generálneho tajomníka služobného úradu na posudzovanie: 
návrhov na udeľovanie diplomatických hodností, 
návrhov na udeľovanie ocenení, 
návrhov kariérneho rozvoja a rastu zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 
návrhov na rotáciu zamestnancov, dočasné vyslanie a dočasné preradenie do cudziny na zastupiteľský úrad,
zmien  systemizovaných miest.
 

2. Komisia pre európske záležitosti

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom Komisie pre európske záležitosti (KEÚ), ktorá je hlavným expertným medzirezortným koordinačným orgánom v oblasti tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ, ako aj v širších otázkach týkajúcich sa koordinácie agendy EÚ (uznesenie vlády SR 627/2013 z 23. októbra 2013). KEÚ zabezpečuje expertnú medzirezortnú komunikáciu v oblasti tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ, zodpovedá za konzistentnosť pozičných dokumentov Slovenskej republiky prezentovaných v orgánoch Rady EÚ, pripravuje a schvaľuje inštrukcie na zasadnutie stálych predstaviteľov Slovenskej republiky v COREPER. 
 

3. Rezortná koordinačná skupina

 
Rezortná koordinačná skupina Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „RKS“ ) je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý vplýva na prípravu pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva RKS zabezpečuje ich riešenie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy  RKS na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ identifikuje na základe legislatívneho plánu Európskej komisie prioritné akty z pohľadu Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti. Podobne v koordinácii so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým bude vypracované predbežné stanovisko. Koordinuje prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ, zasiela návrh predbežného stanoviska na schválenie Výboru NR SR pre európske záležitosti. RKS berie na vedomie  informáciu o návrhoch pozícií Slovenskej republiky  na rokovania v pracovných skupinách EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu. 
 

4. Strategická úroveň Rezortnej koordinačnej skupiny

 
Hlavnou úlohou tejto skupiny je identifikovanie prioritných úloh vo vzťahu k návrhom aktov EÚ a vyhodnocovanie ich plnenia. Plní širšiu koordinačnú, plánovaciu a vyhodnocovaciu funkciu. Strategickej úrovni rezortnej koordinačnej skupiny predsedá štátny tajomník, resp. ekvivalentný predstaviteľ iného orgánu štátnej správy. Zasadnutí sa zúčastňujú vedúci predstavitelia ministerstva spoločne s expertmi. Zasadnutí sa môžu zúčastniť aj pozvaní zástupcovia iných  orgánov štátnej správy, členovia Výboru pre európske záležitosti NR SR a zamestnanci Kancelárie NR SR. Strategická rezortná koordinačná skupina zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne. 
 

5. Strategická úroveň komisie pre európske záležitosti

 
Strategická úroveň KEÚ je platformou pre medzirezortnú koordináciu dôležitých európskych otázok na politickej úrovni. Predsedá jej štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zodpovedný za európske záležitosti, jej členmi sú štátni tajomníci ústredných orgánov štátnej správy, resp. generálni riaditelia zodpovední za európske záležitosti. Úlohou strategickej úrovne KEÚ je najmä identifikovať strategické priority v otázkach pôsobenia Slovenskej republiky v EÚ, koordinovať činnosť expertnej úrovne KEÚ, či riešiť problematické otázky v oblasti európskych záležitostí. Zasadnutí sa môžu zúčastniť aj členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti a príslušní zamestnanci Kancelárie NR SR. Zasadá minimálne dvakrát ročne. 
 

6.  Medzirezortná koordinačná skupina pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 394 z 15. júna 2011 zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou. Uvedeným uznesením boli zároveň prijaté Pravidlá pre zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa čl. 258, čl. 259 a čl. 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za účelom vytvorenia právneho rámca spolupráce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v procese prípravy stanovísk, resp. odpovedí Slovenskej republiky na formálne oznámenia a odôvodnené stanoviská Európskej komisie. Na základe uvedeného uznesenia vlády zároveň došlo aj ku kreácii Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou, ktorá sa schádza dva krát do roka najmä za účelom eliminácie existujúcich nedostatkov pri príprave stanovísk (odpovedí) a ktorá sa skladá so zástupcov jednotlivých ministerstiev, resp. ústredných orgánov štátnej správy.
 

7. Medzirezortná koordinačná skupina pre brexit

 
Medzirezortná koordinačná skupina pre brexit má za cieľ zabezpečiť efektívnu vnútroštátnu koordináciu postupov vo vzťahu k rokovaniam so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z EÚ. Predstavuje politický rámec pre prípravu národných pozícií SR na rokovania na úrovni EÚ. Zároveň vytvára platformu pre horizontálne strategické diskusie a priestor pre komunikáciu so sociálnymi partnermi, mimovládnym sektorom a akademickou obcou o národných pozíciách k priebehu a výsledkom rokovaní o brexite. Predsedom medzirezortnej koordinačnej skupiny je štátny tajomník MZVaEZ SR pre európske záležitosti, členmi sú štátni tajomníci za každý rezort. Podľa potreby sú prizývaní hospodárski a sociálni partneri a mimovládny sektor. 
 

8.  Komisia pre výber projektov na podporu ekonomickej diplomacie

 
Projektová  schéma  na  podporu  ekonomickej diplomacie je jedným z nástrojov ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  prispievajúcim k posilneniu exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a k internacionalizácii malých a stredných podnikov. Komisia pre výber projektov posudzuje a vyhodnocuje projekty predkladané na základe výzvy zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí. Projekty de minimis sú zamerané na podporu obchodných a investičných aktivít slovenských firiem pri ich vstupe na zahraničné trhy, na podporu prílevu zahraničných investícií na Slovensko, rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií a na podporu presadzovania ich výsledkov do praxe. Projekty sú financované z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Napriek charakteru financovania de minimis (projekty do maximálne 5 tisíc eur) hodnotia ZÚ účinok podujatí ako veľmi dobrý pomer hodnoty za málo peňazí a každoročne sa zvyšuje záujem ZÚ o využitie tohto zdroja financovania. SHSP preto požiadala o navýšenie rozpočtu projektu o 30%.
 

9. Bezpečnostný výbor 

 
Bezpečnostný výbor je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na podporu riadenia informačnej bezpečnosti. Úlohou bezpečnostného výboru je definovať a riadiť stratégiu v oblasti informačnej bezpečnosti, odsúhlasovať odporúčania, návrhy strategických a koncepčných materiálov v oblasti informačnej bezpečnosti, schvaľovať a  rozhodovať o návrhoch na implementáciu a prevádzku jednotlivých ochranných opatrení.     
 

10. Rozkladová komisia

 
Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na prípravu návrhov rozhodnutí ministra o rozkladoch podaných v správnom konaní vo veciach , o ktorých rozhodol príslušný organizačný útvar ministerstva.
 

11. Investičná komisia

 
Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v otázkach posudzovania plánu investičných akcií na príslušný rozpočtový rok a kontroly jeho plnenia, predaja a zámen nehnuteľností v správe ministerstva. 
 

12. Vyraďovacia komisia

 
Komisia je poradný orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a posudzuje návrhy na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
 

13. Projektová komisia oficiálnej rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 
Komisia je poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre posudzovanie žiadostí o dotáciu na činnosti zamerané na podporu trvalo udržateľného rozvoja v partnerských krajinách v súlade so všeobecne záväzným predpisom o rozvojovej spolupráci, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o  náležitostiach výzvy, o náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie, o  postupe pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie, o  náležitostiach  zmluvy o  poskytnutí dotácie a o zverejňovaní informácií o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej  republiky v oblasti rozvojovej spolupráce.  
 

14. Komisia pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 
Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre posudzovanie žiadostí o dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a výnosu č. 66/2011 Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
 

15. Terminologická komisia

 
Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú terminologickú sústavu patriacu do jeho pôsobnosti, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 3.6.1997 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238 z 21.5.2014 na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
 

16. Subkomisia pre diplomatické hodnosti

 
Subkomisia je poradným orgánom Atestačnej komisie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prerokováva návrhy jednotlivých sekcií ministerstva na udelenie a prepožičanie diplomatickej hodnosti a následne ich so súhlasom predsedu predkladá na rokovanie Atestačnej komisie ministerstva. 
 

17. Komisia pre posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení a odvolaní schengenských víz

 
Úlohou tejto komisie je na základe odvolaní žiadateľov o víza, resp. držiteľov schengenských víz posudzovať správnosť rozhodnutí zastupiteľských úradov Slovenskej republiky o zamietnutí, zrušení a odvolaní schengenských víza podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoločenstiev č. 810/2009 a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Komisia je poradným orgánom riaditeľa konzulárneho odboru (KONZ) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
 

18. Škodová komisia

 
Komisia je stálym poradným orgánom  generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá posudzuje mieru zavinenia pri jednotlivých prípadoch vzniku škody v rámci ministerstva z pohľadu určenia osobnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov za vznik škody a určenia výšky náhradovej povinnosti.
 

19. Stravovacia komisia

 
Komisia je poradným orgánom generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá dohliada na spôsob a kvalitu zabezpečenia závodného stravovania v rámci ministerstva. 
 

20. Pracovná skupina pre sociálnu oblasť

 
Komisia je poradným orgánom generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Posudzuje príspevky zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu v súlade s podmienkami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 

21. Dislokačná komisia

 
Komisia je poradným orgánom generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na posudzovanie požiadaviek jednotlivých      útvarov      ministerstva      na     poskytnutie     kancelárskych ,     skladových,
archivačných a iných priestorov. 
Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2018 Dátum vytvorenia: 23.12.2014