Komisie ministerstva

Komisie v pôsobnosti ministerstva

 

1. Atestačná komisia

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a vedúceho služobného úradu na posudzovanie:

  • návrhov na udeľovanie diplomatických hodností,
  • návrhov na udeľovanie ocenení,
  • návrhov kariérneho rozvoja a rastu zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
  • návrhov na rotáciu zamestnancov, dočasné vyslanie a dočasné preradenie do cudziny na zastupiteľský úrad,
  • zmien v počte a štruktúre štátnozamestnaneckých a pracovných miest.

2. Komisia pre európske záležitosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom Komisie pre európske záležitosti (KEÚ), ktorá je hlavným expertným medzirezortným koordinačným orgánom v oblasti tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ, ako aj v širších otázkach týkajúcich sa koordinácie agendy EÚ (uznesenie vlády SR 627/2013 z 23. októbra 2013). KEÚ zabezpečuje expertnú medzirezortnú komunikáciu v oblasti tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ, zodpovedá za konzistentnosť pozičných dokumentov SR prezentovaných v orgánoch Rady EÚ, pripravuje a schvaľuje inštrukcie na zasadnutie stálych predstaviteľov SR v COREPER.

3. Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „RKS“ ) je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý vplýva na prípravu pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva RKS zabezpečuje ich riešenie v spolupráci s príslušnými rezortmi. RKS na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje na základe legislatívneho plánu Európskej komisie prioritné akty z pohľadu SR v rámci svojej pôsobnosti. Podobne v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým bude vypracované predbežné stanovisko. Koordinuje prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ, zasiela návrh predbežného stanoviska na schválenie Výboru NR SR pre európske záležitosti. RKS berie na vedomie  informáciu o návrhoch pozícií SR na rokovania v pracovných skupinách EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu.

4. Strategická úroveň Rezortnej koordinačnej skupiny

Hlavnou úlohou tejto skupiny je identifikovanie prioritných úloh vo vzťahu k návrhom aktov EÚ a vyhodnocovanie ich plnenia. Plní širšiu koordinačnú, plánovaciu a vyhodnocovaciu funkciu. Strategickej úrovni rezortnej koordinačnej skupiny predsedá štátny tajomník, resp. ekvivalentný predstaviteľ inej štátnej inštitúcie. Zasadnutí sa zúčastňujú vedúci predstavitelia rezortu spoločne so zástupcami expertnej úrovne. Zasadnutí sa môžu zúčastniť aj pozvaní zástupcovia iných rezortov, členovia Výboru pre európske záležitosti NR SR a zamestnanci Kancelárie NR SR. Strategická rezortná koordinačná skupina zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.

5. Strategická úroveň komisie pre európske záležitosti

Strategická úroveň KEÚ je platformou pre medzirezortnú koordináciu dôležitých európskych otázok na politickej úrovni. Predsedá jej štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zodpovedný za európske záležitosti, jej členmi sú štátni tajomníci rezortov, resp. generálni riaditelia zodpovední za európske záležitosti. Úlohou strategickej úrovne KEÚ je najmä identifikovať strategické priority v otázkach pôsobenia SR v EÚ, koordinovať činnosť expertnej úrovne KEÚ, či riešiť problematické otázky v oblasti európskych záležitostí. Zasadnutí sa môžu zúčastniť aj členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti a príslušní zamestnanci Kancelárie NR SR. Zasadá minimálne dvakrát ročne.

6. Koordinačná skupina Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre prípravu predsedníctva a jej projektové tímy

V súlade s uznesením vlády SR č. 392/2012 bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poverené úlohou centrálneho koordinátora pre prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016. Na tento účel bola na ministerstve zriadená Koordinačná skupina Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre prípravu predsedníctva a jej projektové tímy pre personálne záležitosti a vzdelávanie, pre finančné záležitosti, pre mediálno-kultúrnu prezentáciu a pre logisticko-bezpečnostnú oblasť. Ich hlavná úloha spočíva v konkretizácii úloh a v implementácii rozhodnutí Medzirezortnej koordinačnej rady a medzirezortných pracovných skupín v jednotlivých oblastiach pre riešenie konkrétnych úloh spojených s prípravou predsedníctva.

7.  Komisia pre výber projektov na podporu ekonomickej diplomacie

Komisia posudzuje a vyhodnocuje projekty predkladané zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí na základe výzvy v rámci „Projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie“. Projekty sú zamerané na podporu obchodných a investičných aktivít slovenských firiem pri ich vstupe na zahraničné trhy, na podporu prílevu zahraničných investícií do SR, rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií a na podporu presadzovania ich výsledkov do praxe slovenských podnikateľských subjektov. Projekty sú financované z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

8.  Projektová komisia na podporu projektov ekonomickej diplomacie

Komisia je poradným orgánom, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Komisia vyhodnocuje predložené návrhy na projekty na podporu ekonomickej diplomacie, ktoré predkladajú zastupiteľské úrady a generálne konzuláty SR v zahraničí a pripravuje odporúčania pre predsedu komisie.

9. Bezpečnostný výbor

Bezpečnostný výbor je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom ministra na podporu riadenia informačnej bezpečnosti. Úlohou bezpečnostného výboru je definovať a riadiť stratégiu v oblasti informačnej bezpečnosti, odsúhlasovať odporúčania, návrhy strategických a koncepčných materiálov v oblasti informačnej bezpečnosti, schvaľovať a rozhodovať o návrhoch na implementáciu a prevádzku jednotlivých ochranných opatrení.

10. Rozkladová komisia

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na prípravu návrhov rozhodnutí ministra o rozkladoch podaných v správnom konaní vo veciach , o ktorých rozhodol príslušný organizačný útvar ministerstva.

11. Investičná komisia

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v otázkach posudzovania plánu investičných akcií na príslušný rozpočtový rok a kontroly jeho plnenia, predaja a zámen nehnuteľností v správe ministerstva.

12. Vyraďovacia komisia

Komisia je poradný orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a posudzuje návrhy na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

13. Projektová komisia oficiálnej rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Komisia je poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre posudzovanie žiadostí o dotáciu na činnosti zamerané na podporu trvalo udržateľného rozvoja v partnerských krajinách v súlade so všeobecne záväzným predpisom o rozvojovej spolupráci, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o  náležitostiach výzvy, o náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie, o  postupe pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie, o  náležitostiach  zmluvy o poskytnutí dotácie a o zverejňovaní informácií o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  v oblasti rozvojovej spolupráce. 

14. Komisia pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre posudzovanie žiadostí o dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a výnosu č. 66/2011 Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

15. Odborná hodnotiaca komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie – Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP-2013

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre posudzovanie žiadostí o dotáciu na účely v zmysle § 2 písm. c) a d) zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci  a  o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zloženie členov komisie, ako aj postup hodnotenia upravuje výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 452/2012 Z. z., ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

16. Terminologická komisia

Komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú terminologickú sústavu patriacu do jeho pôsobnosti, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 3.6.1997, na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

17. Subkomisia pre diplomatické hodnosti

Subkomisia je poradným orgánom Atestačnej komisie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Prerokováva návrhy jednotlivých sekcií ministerstva na udelenie a prepožičanie diplomatickej hodnosti a následne ich so súhlasom predsedu predkladá na rokovanie Atestačnej komisie.

18. Komisia pre posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení a odvolaní schegenských víz

Úlohou tejto komisie je na základe odvolaní žiadateľov o víza, resp. držiteľov schengenských víz posudzovať správnosť rozhodnutí ZÚ SR o zamietnutí, zrušení a odvolaní schengenských víza podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoločenstiev č. 810/2009 a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Komisia je poradným orgánom riaditeľa konzulárneho odboru (KONZ) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

19. Škodová komisia

Komisia je stálym poradným orgánom vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá posudzuje mieru zavinenia pri jednotlivých prípadoch vzniku škody v rámci ministerstva z pohľadu určenia osobnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov za vznik škody a určenia výšky náhradnej povinnosti.

20. Stravovacia komisia

Komisia je poradným orgánom vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá dohliada na spôsob a kvalitu zabezpečenia závodného stravovania v rámci ministerstva.

21. Pracovná skupina pre sociálnu oblasť

Komisia je poradným orgánom vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Posudzuje príspevky zamestnancom z prostriedkov sociálneho fondu v súlade s podmienkami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

22. Dislokačná komisia

Komisia je poradným orgánom vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na posudzovanie požiadaviek jednotlivých útvarov ministerstva na poskytnutie kancelárskych, skladových, archivačných a iných priestorov.

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-12-22 19:12:08.156 Dátum vytvorenia: Tue Dec 23 00:00:00 CET 2014