Pracovné ponuky

Back

Výberové konanie VK 2019/05/39 účtovník/účtovníčka, Veľvyslanectvo SR v Paríži, samostatný odborný referent, PT 5, výkon práce vo verejnom záujme

Osobný úrad, podľa § 6 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme, informuje o voľnom pracovnom mieste podľa nasledovnej špecifikácie: 
 
Zamestnávateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) 
Druh služby: výkon práce vo verejnom záujme (verejná služba) – s miestom výkonu práce v zahraničí
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitý čas – jeden rok, s možnosťou predĺženia maximálne na štyri roky
Organizačný útvar: ZÚ SR Paríž
Obsadzovaná funkcia: samostatný odborný referent, PT 5 výkon činností účtovník/účtovníčka   
Počet obsadzovaných miest: 1
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí – zahraničný funkčný plat vynásobený objektivizovaným platovým koeficientom
Termín nástupu: 1. 8. 2019
 
H L A V N É   Ú L O H Y
 
Komplexné zabezpečovanie účtovnej evidencie v programe SAP pre včasné zostavenie účtovných závierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov.
Kontrola, evidencia a zúčtovanie došlých a odoslaných faktúr v stanovených termínoch.
Kontrola a zúčtovanie bankových výpisov v stanovených termínoch, sledovanie zostatkov pre včasné zabezpečenie dotácií.
Kontrola a zúčtovanie pokladničných dokladov v stanovených termínoch.
Kontrola a zúčtovanie opravných a interných dokladov v stanovených termínoch.
Kontrola a zúčtovanie cestovných výdavkov, poskytnutých záloh a dotácií.
Zúčtovanie pohybov majetku v stanovených termínoch.
Zúčtovanie výsledkov inventarizácie v stanovenom termíne.
Zúčtovanie miezd a odvodov miestnych síl a dohôd v stanovených termínoch.
Tvorba podkladov k zostaveniu účtovnej závierky.
Kontrola, účtovanie, vyrovnávanie pohľadávok a záväzkov.
Tvorba podkladov z účtov záväzkov a pohľadávok pre potreby vymáhania.
Zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu.
Kontrola stavov účtov na pokladňu, banku a inventarizáciu.
Kontrola súladu účtovných zápisov so zákonom o účtovníctve, rozpočtovou klasifikáciou, postupmi  účtovania pre rozpočtové organizácie.
Tvorba podkladov a štatistík pre komplexné hodnotenie hodnotenia úradu.
Vypracovanie podkladov pre finančné, daňové orgány a poisťovne.
Vypracovanie podkladov pre súdy.
Komplexné zabezpečovanie overovanie správnosti účtovných dokladov.
Skenovanie a odosielanie dokladov pre potreby ústredia.
Realizácia úhrad výdavkov, prevody prostriedkov medzi účtami v zmysle pokynov.
Spolupráca pri vyúčtovaní spoločenských podnikov.
Kompletizácia a príprava na archiváciu účtovných dokladov.
Vykonáva základnú finančnú kontrolu na úseku činností uvedených v opise v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
 
P R E D P O K L A D Y
 
základné predpoklady:
- štátne občianstvo Slovenskej republiky;
- zdravotná spôsobilosť pre výkon práce vo verejnom záujme.
kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie, prednostne s ekonomickým zameraním
- ovládanie francúzskeho jazyka na úrovni A2 podľa Jednotného európskeho referenčného rámca pre jazyky (od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať predloženie certifikátu potvrdzujúceho znalosť cudzieho jazyka na požadovanej úrovni); 
odborné znalosti: 
- znalosť podvojného účtovníctva a jeho spracovania v ekonomickom informačnom systéme SAP.
osobitné predpoklady: 
- ovládanie práce s počítačom v prostredí Windows (MS Word, Excel, atď.);
- vodičské oprávnenie skupiny „B“ a prax v riadení motorového vozidla.
osobné vlastnosti:  
- spoľahlivosť,
- schopnosť tímovej práce;
- organizačné a komunikačné zručnosti;
- zmysel pre zodpovednosť, aktívny prístup k zvereným úlohám;
- nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch;
- zvládanie stresových situácií;
- dobrý zdravotný stav;
- občianska a morálna bezúhonnosť;
 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 28. júna 2019:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu (s presným označením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste),
2. motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
3. kópia dokladu o ukončení vzdelania;
4. aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
5. čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
bezúhonnosti,
pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
štátnom občianstve SR,
aktívnej znalosti požadovaného jazyka,
zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
 
V Š E O B E C N É  P O K Y N Y
 
(1) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového procesu, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou alebo elektronicky) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; e-mailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 28. júna 2019. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2019/05/39.
(2) Do výberového procesu budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne: 
a. poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 28. 6. 2019, alebo 
b. prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 28. 6. 2019 najneskôr do 23:59 hod.
(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr do piatich dní od podania elektronickej žiadosti; v prípade jej nedoručenia nebude zaradený do výberu.
(4) U pozvaných uchádzačov môžu byť v prípade potreby overené odborné znalosti, ako aj aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu a následne riadeným výberovým rozhovorom.
(5) V procese výberového procesu osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu a dosiahnutých výsledkoch jednotlivých uchádzačov. 
(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového procesu môže poskytnúť: Mgr. Martina Kosnáčová, tel. 02/5978 2115, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, osobný úrad, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.