Seniori slovenskej diplomacie

 • ikonka galerie
  18.01.2017
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Seniori slovenskej diplomacie

  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (18. januára) zúčastnil na neformálnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD).
 • ikonka galerie
  12.12.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v piatok 9. decembra zúčastnil na neformálnom koncoročnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD) pri vianočnej kapustnici.
 • ikonka galerie
  23.11.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Členovia Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) mali vzácnu príležitosť vypočuť si prednášku mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeya Leonidoviča Fedotova, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 2016 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave.
 • ikonka galerie
  19.10.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Po ôsmich rokoch činnosti sa členovia občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie 19. októbra 2016 zišli v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na 9. Valnom zhromaždení.
 • 30.06.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Členovia združenia Seniori slovenskej diplomacie 30. júna 2016 navštívili automobilový závod Volkswagen Slovakia.
 • 31.05.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Členovia Seniorov slovenskej diplomacie 31.mája 2016 sa zúčastnili na prednáške veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Oleha Havašiho na tému „Zahraničná politika Ukrajiny, slovensko-ukrajinské vzťahy“ v priestoroch ukrajinského zastupiteľského úradu.
 • ikonka galerie
  19.05.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  V rámci činnosti Občianskeho združenia seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD) bol na máj plánovaný tematický zájazd do Prahy, spojený s návštevou Zastupitelského úradu SR v Prahe.
 • 28.04.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Seniori Slovenskej Diplomacie sa 28. apríla 2016 zúčastnili v Divadle Nová scéna na predstavenia legendárneho muzikálu MAČKY.
 • ikonka galerie
  09.03.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Historik PhDr. Anton Hrnko, CSc. prednášal na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9. marca 2016 na tému „Čo nebolo v dejepise“.
 • 03.02.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie

  Dve veľké filtračné "fazule" umiestnené za brušnou dutinou v oblasti drieku, pričom každá váži do dvesto gramov. Približne každých desať minút nimi prejde všetka krv v organizme, odstránia splodiny metabolizmu, regulujú množstvo tekutín a solí, pomáhajú pri produkcii červených krviniek, aktivujú vitamín D...
logo Seniori Slovenskej Diplomacie 

Občianske združenie
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIENa začiatku bola myšlienka „Ak skončí diplomat svoju činnú službu – kariéru, zatvoria sa za ním dvere a viac nie je o neho záujem“.

S touto myšlienkou prišiel Ing. Rudolf Zábojník za JUDr. Silvestrom Minarovičom a dali dohromady prvý zoznam dôchodcov, ktorí pracovali v diplomacii s tým, že predložia vedeniu Ministerstva zahraničných vecí návrh na pozvanie týchto dôchodcov na stretnutie v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším.

Vedúci služobného úradu MZV SR p. Marcel Peško uvítal túto iniciatívu s podnetom aby sa návrh inštitucionalizoval vrátane registrácie na Ministerstve vnútra SR. Generálny riaditeľ SVDS Vasil Grivna navrhol aby ako tajomník združenia spojenie medzi združením a MZV SR zabezpečoval Miroslav Musil, správca Diplomatického múzea MZV SR.

Prípravný výbor v zložení Silvester Minarovič, Rudolf Zábojník a Miroslav Musil predložil na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia s názvom SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE vrátane návrhu stanov združenia.

Na základe predloženej žiadosti bolo občianske združenie riadne zaregistrované dňa 12.06.2008.

Začala sa príprava prvého Valného zhromaždenia a dopĺňali sa zoznamy seniorov. Termín valného zhromaždenia bol stanovený na 1. október 2008, ktorý je zároveň medzinárodným dňom seniorov.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 52 seniorov.

K slávnostnému rázu Valného zhromaždenia prispeli svojou účasťou minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, vedúci služobného úradu Marcel Peško, generálny riaditelia sekcii, a riaditelia odborov MZV SR.
 • Z poverenia prípravného výboru zasadnutie otvoril a viedol Silvester Minarovič.
 • Miroslav Mojžita, veľvyslanec v Sarajeve oboznámil prítomných s vývojom slovenskej diplomacie od jej vzniku do dnešných dní.
 • Vedúci služobného úradu Marcel Peško oboznámil prítomných so súčasnými úlohami a perspektívou vývoja slovenskej diplomacie.
 • Zasadnutie pozdravil aj minister zahraničných vecí SR p. Ján Kubiš, ktorý vo svojom príhovore ocenil iniciatívu pri založení občianskeho združenia seniorov a vyslovil želanie aby vedomosti a skúsenosti seniorov boli využité v prospech činnosti ministerstva najmä pri tvoriacej sa akadémii vzdelávania a rozvíjajúcej sa službe pomoci ministerstva občanom SR.

Valné zhromaždenie zvolilo:
 • JUDr. Silvestra Minaroviča, za predsedu,
 • Ing. Rudolfa Zábojníka CSc., za podpredsedu,
 • PhDr. Miroslava Musila CSc., za tajomníka
 • Ing. Vladimíra Lichvára za kontrolóra združenia.
 • Valné zhromaždenie schválilo: Stanovy združenia a návrh plánu činnosti združenia na obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia.

pdf STANOVY Občianskeho združenia: "Seniori Slovenskej diplomacie"   (pdf; 175.23 KB)

Plán činnosti Seniorov slovenskej diplomacie

Valné zhromaždenie zvolať jeden krát ročne začiatkom októbra s programom:
  • Správa o činnosti združenia
  • Správa kontrolóra o hospodárení združenia
  • Informácia o stave členskej základne
  • Návrh plánu práce na ďalšie obdobie
  • Rozprava
  • Záver
 

Záznamy a uznesenia z valných zhromaždení

 Účasť členov združenia na aktivitách MZV SR:

  • Zhromažďovanie dokumentov a iných historických predmetov do expozičného fondu Diplomatického múzea.
  • Zapojenie členov združenia do služieb v Centre pomoci občanom MZV SR
  • Zapojenie členov združenia do vzdelávacieho procesu v rámci pripravovaného systému vzdelávania diplomatov.
  • Účasť členov združenia na vybraných prezentačných, a informačných, spoločenských podujatiach organizovaných pre širší okruh zamestnancov MZV SR.

Na základe záujmu členov združenia o prácu v jednotlivých oblastiach boli utvorené záujmové skupiny-sekcie:

Politická:
MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
PhDr. Ján Domok
Prof. PhDr. Ábel Král DrSc.

Ekonomická:
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ing. Rudolf Zábojník, CSc.
Ing. Vladimír Lichvár

Právna:
JUDr. Cecília Kandráčová, CSc.
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.

Konzulárna:
JUDr. Silvester Minarovič
Marta Markusková

Kultúrna:
PhDr. Jana Hudcovičová
PhDr. Miroslav Musil, CSc.
Prof. PhDr. Ábel Král, DrSc.

Informatiky:
RNDr. Augustín Nižňanský
Ing. Vladimír Pročka

Právna záujmová skupina pripravila na 12.decembra 2008 prednášku JUDr. Ing. Martina Winklera na tému „Zastúpenie v medzinárodnom obchodnom styku.

Ekonomická záujmová skupina zorganizovala na 16.12.2008. prednášky na témy:
 
  • Prechod na EURO
  • Vplyv finančnej krízy na vývoj v SR.
  • Investovanie na slovenských trhoch
  • Programové riešenie rodinných úspor, s dôrazom na sporiteľné družstevníctvo

Súčasťou tohto prednáškového cyklu bola aj rozlúčka seniorov s rokom 2008.
Vedenie občianskeho združenia SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE prijalo úlohu v roku 2009 preveriť možnosti a spôsob spolupráce záujmových skupín združenia s jednotlivými sekciami a odbormi MZV SR, pokračovať v prezentáciách a prednáškach, zviditeľňovať SSD a aktivizovať jeho členov aj prostredníctvom internetovej stránky a komunikácie s médiami, zabezpečovať efektívnejšiu integráciu seniorov do spoločnosti.