Profil verejného obstarávateľa

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "§ zákona"), tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).
 

1. Verejná súťaž

Podpora riadenia projektu OPIS
Podpora riadenia projektu OPIS“ - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S193 dňa 04.10.2013 pod značkou 2013/S 193-332770 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2013 dňa 04.10.2013 pod zn. 16203 – MSS.

pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Súťažné podklady  (pdf; 902.69 KB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - návrh zmluvy  (rtf; 480.22 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rámcová obsahová náplň činností kľúčových expertov poskytovateľa - príloha č. 1  (pdf; 209.38 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rozpočet - príloha k zmluve č. 2  (pdf; 165.70 KB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - Zoznam expertov - príloha k zmluve č. 3  (rtf; 113.36 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41, ods1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“ )  (pdf; 76.74 KB)
pdf Formulár podľa § 41  (pdf; 138.04 KB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 202.03 KB)
 
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí ministerstva a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Predbežné oznámenie bolo zverejnené v Úradnom Vestníku EÚ č. S218 dňa 09.11.2013 pod značkou 2013/S 218-379367
Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2013 dňa 09.11.2013 pod značkou 18329-POS
pdf Súťažné podklady na predmet zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí  (pdf; 623.82 KB)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S249 dňa 24.12.2013 pod značkou 2013/S 249-436070 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 dňa 23.12.2013 pod. značkou 20165-MSS

pdf Redakčná oprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  (pdf; 51.54 KB)
pdf Otváranie častí ponúk „Ostatné“  (pdf; 51.54 KB)
pdf Otváranie častí ponúk „Kritériá“  (pdf; 51.54 KB)
 
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2014 dňa 04.02.2014 pod zn. 1788-WYT.

pdf 
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky - Informácia o splnení povinností povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk „Ostatné“   (pdf; 75.50 KB)
 

2. Užšia súťaž

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti Ú. v. EÚ č. S125 dňa 29.06.2013 pod zn. 2013/S 125-214952 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10459 – MSS

pdf 
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“)  (pdf; 124.49 KB)
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie častí ponúk „Kritériá“  (rtf; 139.28 KB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 203.71 KB 


3. Informácie o e-aukciách

V druhom štvrťroku 2020 MZVEZ SR nerealizovalo v rámci použitých postupov zadávania zákaziek elektronickú aukciu.


4. Koncesie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zadáva podlimitnú koncesiu na predmet koncesie „Outsourcing pri zbere žiadostí o víza 2018“  v zmysle § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení o koncesii a koncesnej dokumentácii, zverejnených v profile verejného obstarávateľa.


5. Prípravné trhové konzultácie

Verejný obstarávateľ v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom informácie, ktoré sa vymenili s hospodárskymi subjektmi pri príprave postupu verejného obstarávania

Verejné obstarávanie „Výmena výťahových zariadení 2017“ 

pdf Orientačná cenová ponuka (OTIS)  (pdf; 67.20 KB)

pdf Orientačná cena výmeny výťahov (ELVYT)  (pdf; 304.48 KB)

doc Cenový prieskum - popis zákazky - úprava  (doc; 68.10 KB)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.6.2020 Dátum vytvorenia: 13.1.2014