Profil verejného obstarávateľa

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "§ zákona"), tak ako boli uverejnené v radnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).
 

1. Verejná súťaž

 
Podpora riadenia projektu OPIS
Podpora riadenia projektu OPIS“ - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S193 dňa 04.10.2013 pod značkou 2013/S 193-332770 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2013 dňa 04.10.2013 pod zn. 16203 – MSS.

pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Súťažné podklady  (pdf; 902.69 KB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - návrh zmluvy  (rtf; 480.22 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rámcová obsahová náplň činností kľúčových expertov poskytovateľa - príloha č. 1  (pdf; 209.38 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rozpočet - príloha k zmluve č. 2  (pdf; 165.70 KB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - Zoznam expertov - príloha k zmluve č. 3  (rtf; 113.36 KB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41, ods1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“ )  (pdf; 76.74 KB)
pdf Formulár podľa § 41  (pdf; 138.04 KB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 202.03 KB)
 
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí ministerstva a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Predbežné oznámenie bolo zverejnené v Úradnom Vestníku EÚ č. S218 dňa 09.11.2013 pod značkou 2013/S 218-379367
Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2013 dňa 09.11.2013 pod značkou 18329-POS
pdf Súťažné podklady na predmet zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí  (pdf; 623.82 KB)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S249 dňa 24.12.2013 pod značkou 2013/S 249-436070 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 dňa 23.12.2013 pod. značkou 20165-MSS

pdf Redakčná oprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  (pdf; 51.54 KB)
pdf Otváranie častí ponúk „Ostatné“  (pdf; 51.54 KB)
pdf Otváranie častí ponúk „Kritériá“  (pdf; 51.54 KB)
 
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2014 dňa 04.02.2014 pod zn. 1788-WYT.

pdf 
Tlačoviny a tlačiarenské výrobky - Informácia o splnení povinností povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk „Ostatné“   (pdf; 75.50 KB)
 

2. Užšia súťaž

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti Ú. v. EÚ č. S125 dňa 29.06.2013 pod zn. 2013/S 125-214952 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10459 – MSS

pdf 
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“)  (pdf; 124.49 KB)
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie častí ponúk „Kritériá“  (rtf; 139.28 KB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 203.71 KB)
 

3. Rokovacie konanie so zverejnením

 

4. Rokovacie konanie bez zverejnenia

 

5. Súťažný dialóg

 

6. Súťaž návrhov7. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní >>
 

8. Predbežné oznámenia

 

9. Informácie o e-aukciách

V prvom štvrťroku 2016 bola realizovaná elektronická aukcia na predmet zákazky „Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016"

 

10. Informácie o zákazkách podľa § 102 ods. 4 zákona

(súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur) (1)
 
OVDI
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor kultúrnej a verejnej diplomacie) 1/2013  (pdf; 81.66 KB)
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor verejnej diplomacie) 1/2014  (pdf; 297.34 KB)
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor verejnej diplomacie) 2/2014  (pdf; 89.67 KB)
SBPI
pdf Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s obstarávacími cenami vyššími ako 1.000,00 € bez DPH, realizovanými v období 2. štvrťroku 2013 (Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácii)  (pdf; 107.83 KB)

 

11. Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH

pdf Informácia o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH realizovanými Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v období od 01.07.2013 do 30.09.2013  (pdf; 155.30 KB)
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2017-03-13 09:38:59.749 Dátum vytvorenia: Mon Jan 13 00:00:00 CET 2014