Všeobecné záležitosti

Rada pre všeobecné záležitosti (General Affairs Council - GAC)

Rada pre všeobecné záležitosti sa stretáva pravidelne raz mesačne a jej členmi sú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ, resp. ministri pre európske záležitosti. Rada sa na zasadnutiach o všeobecných záležitostiach zaoberá agendou, ktorá sa týka viac než jednej politiky Únie, napr. rokovaní o rozširovaní EÚ, prípravy viacročného finančného výhľadu Únie alebo inštitucionálnych a administratívnych otázok. Plní úlohu aj pri koordinovaní práce súvisiacej s inými oblasťami politiky, ktorú vykonávajú iné zloženia Rady. Pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť.


Rada pre všeobecné záležitosti (General Affairs Council - GAC)
 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013