Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Predĺženie lehoty zverejnenej vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

 

Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MZVEZ SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2020, ktorá bola vydaná dňa 31.1.2020, bola stanovená lehota na predloženie žiadostí o dotácie do 16.3.2020.

 

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu COVID-19 a s cieľom vytvoriť dostatočný priestor na riadne zaevidovanie žiadostí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

predlžuje lehotu na predloženie žiadostí do 3. apríla 2020.

 

Dotačná komisia MZVEZ SR vymenovaná ministrom vyhodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle § 4 zákona o poskytovaní dotácií č. 545/2010 (ďalej len „zákon“) postupom podľa § 7 zákona a § 3 Výnosu MZV SR č. 66/2011 Z. z. (ďalej len „výnos“) najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí. Následne, v súlade s § 4 ods. 4 výnosu, predseda komisie do desiatich pracovných dní  po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie.

 

Výzva na predkladanie žiadostí na dotáciu na rok 2020 - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona 
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) vyhlasuje

VÝZVU 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 

 
pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách 
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“)
Slovenskej republiky. 
Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2020 
je v predpokladanej výške 95 056,- eur.
 
 
Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
 
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce je tiež definovať rozsah medializácie projektu. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém na spracovanie projektov na rok 2020, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Predkladať však možno aj žiadosti s tematickým zameraním mimo okruhov zverejnených tém. Zásady prijímania žiadostí, podrobné hodnotiace kritériá ich posudzovania a vyhodnocovania, ako aj procesný postup sú uvedené vo Výnose Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z. z. (ďalej len „výnos“).
 
Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami 
 

najneskôr do 16.3.2020 

na adrese 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
 
pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni ministerstva alebo poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou. Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte na e-mail: dotacie@mzv.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach: 02/5978 3029, 02/5978 3021.
 
Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na:
 
Každú jednotlivú žiadosť je potrebné doručiť v samostatnej zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o  dotáciu MVZP/2020 – NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!
 
V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone o dotáciách, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, dbajte preto prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň pravidelne a dôsledne kontrolovali obsah e-mailovej schránky. 
 
Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom o dotáciách, výzvou a ostatnými usmerneniami, ktoré tvoria prílohy výzvy a tieto nedostatky nebudú odstránené v stanovenej lehote, nebudú akceptované a predložené na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebudú predložené ani žiadosti doručené po lehote uvedenej vo výzve.
 
Komisia vymenovaná ministrom vyhodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle § 4 zákona postupom podľa § 7 zákona a § 3 výnosu najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí. Komisia bude posudzovať všetky žiadosti spĺňajúce predpísané náležitosti. V súlade s § 4 ods. 4 výnosu predseda komisie do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie.  
 
Zloženie komisie upravuje § 7 ods. 3 zákona a § 2 výnosu. 
 
 
V rámci výzvy nebudú akceptované žiadosti, ktoré nebudú riadne registrované v rámci elektronického dotačného systému. Rovnako nebudú akceptované žiadosti, ktoré síce boli registrované v rámci elektronického dotačného systému, avšak neboli doručené v požadovanom termíne aj fyzicky. Dbajte preto, prosím, na správny postup pri registrácii a predložení žiadosti.
Dátum poslednej aktualizácie: 16.3.2020 Dátum vytvorenia: 27.11.2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR