Rozpočtové a príspevkové organizácie ministerstva

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

SAMRS je rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená k 1. januáru 2007. SAMRS v zmysle zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci zodpovedná za implementáciu pomoci Slovenskej republiky rozvojovým krajinám, ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiace s rozvojovou pomocou. Viac informácií je uvedených na stránke www.slovakaid.sk

Kontakt:

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU
Pražská 7
811 04 Bratislava
Tel.: +421-2-5978-2601
info@slovakaid.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 19.12.2019 Dátum vytvorenia: 2.10.2012

Kontrakt SAMRS na rok 2016

Kontrakt SAMRS na rok 2015

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - SÚZA


Správa účelových zariadení je účelová príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Správa účelových zariadení j bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť organizácie je upravená v Štatúte vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších predpisov.
Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa.

Správa účelových zariadení tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:
  • služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • služby súvisiace s výkonom činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné zastupiteľské úrady v zahraničí,
  • tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • v rámci prevádzky Slovenského domu pri veľvyslanectve SR v Moskve Správa účelových zariadení poskytuje slovenským a českým občanom komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.

V prípade voľných stravovacích kapacít Správa účelových zariadení môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.

www.suza.sk
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.1.2017 Dátum vytvorenia: 17.3.2015