Protikorupčný program

Dňa 12. decembra 2018 vláda SR uznesením číslo 585/2018 schválila Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 a to v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z rokov 2016 a 2018 a so zreteľom na Agendu 2030.

 

Uvedený materiál komplexne upravuje protikorupčnú politiku SR na ďalšie obdobie a zdokonaľuje systém protikorupčnej prevencie. Ambíciou je nahradiť formalistický, resp. úradnícky, prístup k zápasu s korupciou prístupom, ktorý kladie dôraz na dosiahnutú účinnosť protikorupčných opatrení. Je potrebné sa sústrediť na adresnosť a preukázateľnosť účinkov protikorupčných opatrení. Tieto účinky by sa mali prejaviť nielen v zúžení priestoru na korupciu alebo v počte odhalených prípadov korupcie, ale najmä a predovšetkým vo zvýšenej dôvere občanov v štátne orgány, lepšej kvalite legislatívneho a právneho prostredia a podmienok na podnikanie. Keďže jednotlivé rezorty majú svoju osobitú oblasť pôsobnosti, každý rezortný orgán vypracuje vlastný protikorupčný program.

 

pdf Protikorupčný program Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  (pdf; 580.55 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 27.8.2019 Dátum vytvorenia: 27.8.2019