Stručný prehľad doterajších aktivít

značka Slovensko - Good idea

Úloha zabezpečiť jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí vyplynula Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 a z tzv. kompetenčného zákona  (Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy). Proces tvorby a implementácie „značky Slovensko“ (tzv. branding SR) je súčasťou plnenia tejto úlohy. 

 

Proces budovania značky krajiny sa zameriava na identifikovanie príťažlivých, dôveryhodných komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, s ktorými sa stotožní domáca verejnosť, a ktoré po ich uvedení do prezentačnej praxe štátu pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu v zahraničí. Na tomto koncepčnom procese pracuje MZVaEZ SR dlhodobo a kontinuálne od roku 2009, pričom nadväzuje na skúsenosti získané v oblasti prezentácie SR od roku 1993. Ide o odbornú agendu, pri ktorej rezort diplomacie spolupracuje s externými expertmi aj s partnermi z iných rezortov a štátnych agentúr (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, SOV a ďalšími členmi Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí, viac info).

 


Vláda SR schválila 17. februára 2016 materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti“. Dokument predstavuje jednotlivé kroky a úlohy, ktoré je potrebné realizovať pri implementovaní značky Slovensko, o. i. aj zaviesť do praxe spoločnú vizuálnu identitu štátnej správy Slovenskej republiky. Úplné znenie materiálu je možné nájsť na webovej stránke Rokovanie vlády SR


Ambíciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je, v spolupráci s ďalšími rezortmi, nadviazať na vytvorenie „značky Slovensko“ návrhom koherentných vládnych politík, ktoré pretavia jednotlivé posolstvá novej značky do podoby konkrétnych, praktických opatrení v jednotlivých oblastiach domácej a zahraničnej politiky SR.

 

1995

Slovenská informačná agentúra - SIA

Založenie SIA ako príspevkovej organizácie Úradu vlády SR v roku 1995 bolo vôbec prvou snahou štátu o prezentáciu a vytváranie pozitívneho obrazu o Slovensku v zahraničí. Motívom zriadenia agentúry boli pravdepodobne výrazné signály znepokojenia nad vývojom politickej situácie na Slovensku. Činnosť agentúry zanikla po 3 rokoch existencie, pričom agentúra v tomto období pracovala s rozpočtom 100 mil. Sk. 

2002 – 2006

Rozvojový program externej integračnej komunikačnej stratégie – EIKS

Cieľom programu, ktorý vláda SR schválila v auguste 2001 bolo zvýšenie informovanosti o Slovensku v krajinách EÚ. V rokoch  2002 – 2006 pracoval pod koordináciou Ministerstva zahraničných vecí SR program so samostatným rozpočtom vo výške 40 mil. Sk. V rámci tohto rozpočtu boli realizované rôzne kultúrne a prezentačné podujatia v zahraničí. 

2004

Návrh na zriadenie samostatného orgánu pre prezentáciu krajiny

V roku 2004 vznikla na Ministerstve zahraničných vecí SR  pod vedením ministra Eduarda Kukana iniciatíva na zriadenie samostatného úradu, ktorého náplňou činnosti mala byť jednotná prezentácia Slovenska v zahraničí. Návrh materiálu: „Zabezpečenie komplexnej prezentácie Slovenskej republiky“  bol z rokovania vlády SR stiahnutý z dôvodu rozdielnosti názor jednotlivých členov vlády v oblasti koordinovanej prezentácie Slovenska.  

2005

Iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR 

MH SR ako zriaďovateľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch uviedlo v roku 2005 nové logo SACR „Slovensko – malá veľká krajina“, pričom vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko ponúkol použitie a aplikáciu loga všetkým štátnym inštitúciám. Návrh sa týkal explicitne loga, komplexne rozpracovaná obsahová identita a ucelený model riadenia značky absentovali. V rovnakom roku vznikli snahy o určitú formu spoločnej prezentácie Slovenska počas summitu Bush – Putin, ale aj tieto boli len jednorazovou  záležitosťou bez širšieho konceptu. 

2009

Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí 

Založenie Rady vlády pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí predsedom vlády SR Robertom Ficom v roku 2009 bolo snahou o medzirezortnú koordináciu práce so značkou Slovensko. Zámerom bolo reálne zapojenie všetkých zainteresovaných do procesu tvorby a komunikácie značky Slovensko. Slabou stránkou tejto iniciatívy bol výhradne politicky rámec, absencia komunikácie s externými odborníkmi ako aj samostatného rozpočtu. 

2011

The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 

Zapojenie Slovenska do tohto reprezentatívneho medzinárodného prieskumu  iniciovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Otázky týkajúce sa poznania Slovenska boli testované na vzorke približne 20 000 ľudí v 20 rôznych referenčných krajinách sveta.

2011 - 2013

Tvorba ideového východiska „Slovensko: krajina s potenciálom“ & „Branding Slovenska: Od ideového konceptu k posolstvám a komunikácii“ 

V priebehu rokov 2011 a 2013 vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR z vlastnej iniciatívy komplexné materiály, ktoré sa zaoberajú definíciou ideového konceptu pre budúci branding Slovenska. 

2013

Vznik Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí 

Medzirezortná platforma koordinuje aktivity rezortov (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahranićných vecí a európskych záležitostí SR) a ďalších aktérov (Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenský olympijský výbor, Eximbanka) podieľajúcich sa na prezentácii SR v zahraničí, ako aj externých expertov, s cieľom koordinovať procesy budovania „značky Slovensko“. Skupina pôsobí v rámci Rady vlády SR na podporu exportu a investícií