Vizuálna identita „značky Slovensko“ – logotyp

Druhou časťou komplexného návrhu „značky Slovensko“ je jej vizuálne stvárnenie v podobe logotypu a jeho aplikácií použitia.

 

K základným požiadavkám zadania patrilo, aby bola značka svojim vizuálnym stvárnením aplikovateľná a funkčná pre všetky segmenty, kľúčové pri prezentácii SR v zahraničí (cestovný ruch, zahraničné investície, export, kultúra a šport).

 

Zároveň musela byť splnená požiadavka na jedinečnosť, originálnosť, významovú zrozumiteľnosť, prepojenosť s obsahovou náplňou a ľahkú zapamätateľnosť. 

 

 

Všetky ďalšie povolené varianty, ktoré nie sú zobrazené na tejto strane, ale obsahuje ich design manual značky Slovensko sa používajú len v špecifických prípadoch, ktoré sú bližšie definované pri ich zobrazení.