Často kladené otázky

Kedy nastane viditeľná zmena v podmienkach obchodovania a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska skutočne opustí vnútorný trh EÚ?

Dvojročná lehota na vysporiadanie doterajších záväzkov oboch strán a uzavretie dohody o podmienkach vystúpenia sa začala odvíjať od oznámenia Spojeného kráľovstva (UK) o zámere vystúpiť z EÚ v marci 2017). Členstvo UK v Európskej únii oficiálne skončí 29. marca 2019 o 23:00.
Zmeny v podmienkach obchodu po tomto termíne záležia na tom, či sa podarí dojednať dohodu o vystúpení, v ktorej bude určené aj prechodné obdobie. Tá by umožnila využívanie existujúcich pravidiel EÚ až do konca roka 2020. Táto lehota má poskytnúť dostatok času na prerokovanie dohody o budúcich vzťahoch medzi zmluvnými stranami, teda EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a UK na strane druhej.
V prípade neúspechu pri vyjednávaní o výstupovej dohode by sa v deň vystúpenia Spojené kráľovstvo stalo tzv. „treťou krajinou“. To by znamenalo, že obchodné vzťahy krajín EÚ a UK sa budú od tohto momentu riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo oproti súčasnému stavu prinesie značné zhoršenie možností pre obchodovanie.

 

Čo sa zmení odchodom UK z EÚ pri obchodovaní?

V tomto momente nie je možné presne odhadnúť rozsah zmien, ktoré sa dotknú obchodu medzi členskými krajinami EÚ a UK, pretože vyjednaná dohoda o vystúpení zatiaľ nebola schválená. Isté je, že na rozdiel od súčasného stavu, keď je Spojené kráľovstvo plným členom EÚ, vzniknú nové prekážky vo vzájomnom obchode. Rozsah ani podobu zmien nevieme presne určiť. 
Pokiaľ nebude prijatý vyjednaný návrh dohody, môže v krajnom prípade dôjsť k scenáru bez dohody (tzv, „no deal“). To znamená, že UK by sa dostala do pozície ako každá iná členská krajina WTO, ktorá nemá s EÚ podpísanú preferenčnú dohodu ako napr. krajiny EZVO, USA, Kanada, Čína, India, Rusko a pod. Takýto scenár by do vzájomného obchodu priniesol vznik tarifných aj netarifných prekážok, zavedenie hraničných kontrol a ciel, preverovanie pôvodu dovážaného tovaru, certifikátov alebo plnenia požadovaných regulácií. 

 

Prečo by sa slovenské firmy mali aj naďalej zaujímať o možnosti vývozu do UK?

Spojené kráľovstvo patrí medzi kľúčových ekonomických partnerov Slovenska. Objem nášho vzájomného obchodu dosiahol 6,28 mld. eur v roku 2017. Spojené kráľovstvo sa v tomto období umiestnilo na piatej priečke najvýznamnejších trhov pre SR (4,5 mld. eur), kde našlo uplatnenie až 6 % celkového objemu exportovaných tovarov.   V sledovanom období bola krajina dvanástym najväčším vývozcom na náš trh (1,8 mld. eur). Slovenský export do UK teda výrazne prevyšuje import – obchodný prebytok v minulom roku dosiahol 2,73 mld. eur, čo v pomere na HDP je jeden z najvyšších v celej EÚ. 

 

UK navyše patrí dôležitých poskytovateľov investičného kapitálu v SR. Investície z UK poskytujú pracovné miesta viac ako 55 tisíc slovenským občanom. Najnovšia investícia britského výrobcu športových vozidiel Jaguar Land Rover v hodnote 1,4 mld. eur do závodu pri Nitre patrí medzi najväčšie v automobilovom priemysle v Európe za ostatných desať rokov.

 

Spojené kráľovstvo zostane aj v prípade vystúpenia z EÚ zaujímavým trhom pre Slovensko. Je druhou najväčšou ekonomikou v EÚ a piatou na svete. Krajina má veľmi prepracovanú infraštruktúru, kvalifikovanú pracovnú silu a dobre fungujúci štátnu správu. Dôležité je, že britský trh je charakteristický vysokou ekonomickú slobodou a vhodnými podmienkami na podnikanie. Podľa každoročne zverejňovanej štúdie Svetovej banky „Doing Business " patrí UK aktuálne 9. priečka, pričom lepšie hodnotenie z európskych krajín majú len Dánsko a Nórsko.  Krajina patrí medzi svetovú špičku vo všetkých desiatich sledovaných ukazovateľoch (začatie podnikania, zriadenie skladu, zamestnávanie pracovníkov, registrácia nehnuteľnosti, získanie úveru, ochrana investorov, platenie daní, sloboda obchodu, legislatívne ochrana a zatvorenie podniku). Vďaka veľmi liberálnym podmienkam pre vstup zahraničného kapitálu, je trh UK najväčším v Európe pre umiestňovanie investícii z tretích krajín (napr. USA, Čína, India, Japonsko).  Spojené kráľovstvo je navyše tradičným vývozcom do krajín bývalého britského impéria, pričom v mnohých smeroch je najpraktickejším obchodným kanálom na dosiahnutie týchto trhov.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2018 Dátum vytvorenia: 13.12.2018