Konkurzné konanie a reštrukturalizácia

Konkurz a reštrukturalizácia sa bude aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ riadiť na Slovensku naďalej slovenským právom. V Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne reguluje nariadenie (EÚ) 2015/848 (nariadenie o insolvenčnom konaní)


Právomoc (ktorý súd má vo veci konať?)

Do 31. decembra 2020 sa právomoc súdu pre hlavné konanie bude určovať podľa nariadenia EÚ, teda podľa tzv. centra hlavných záujmov dlžníka (miesta, kde dlžník podniká). V prípade spoločnosti alebo právnickej osoby sa za centrum jej hlavných záujmov väčšinou považuje miesto, kde má registrované sídlo, ak sa nepreukáže opak. Nariadenie rozlišuje medzi hlavným a vedľajším konaním, pričom vedľajšie konanie je možné otvoriť v ktoromkoľvek členskom štáte, ak tam má dlžník podnik.

Dohoda so Spojeným kráľovstvom viaže aplikáciu nariadenia na otvorenie hlavného konania do 31. decembra 2020. Po 31. decembri 2020 sa budú tieto domnienky uplatňovať v Slovenskej republike i naďalej, v Spojenom kráľovstve sa však právomoc bude určovať podľa britského vnútroštátneho práva. V dohľadnej dobe sa však neočakáva zmena existujúcej právnej úpravy Spojeného kráľovstva. Rovnako sa posúdi právomoc pre žaloby, ktoré priamo vyplývajú z insolvenčného konania a úzko s ním súvisia.

 

Uznanie súdnych rozhodnutí

Problematiku insolvenčného práva neupravuje žiadna zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a SR. Slovenské rozhodnutie o konkurze alebo reštrukturalizácii sa v Spojenom kráľovstve uzná, ak sa hlavné konanie začalo na Slovensku do 31. decembra 2020. Dôležitý je dátum začatia slovenského konania a nie dátum žiadosti o uznanie. Uvedené platí aj pre uznanie rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR.

Neskoršie slovenské rozhodnutia sa budú uznávať podľa vnútroštátneho práva v Spojenom kráľovstve. Neskoršie rozhodnutia Spojeného kráľovstva sa v SR budú spravovať podľa slovenského vnútroštátneho práva, ktoré na uznanie insolvenčných rozhodnutí vyžaduje vzájomnosť (§ 173 ZKR).

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019