Obstarávanie medzinárodných organizácií

NATO

Centrálne obstarávanie tovarov a služieb sa v podmienkach NATO uskutočňuje prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procerurement Agency).

NSPA je integrovaným poskytovateľom logistických služieb a poskytovateľom tovarov a služieb na účely obrany svojim klientom prostredníctvom akvizícii. NSPA zabezpečuje kontrakty priamo s výrobcami zbrojnej techniky a na základe požiadaviek členských a partnerských krajín NATO. Agentúra pri svojej činnosti využíva bežné procesy používané obchodnými entitami, nie je však súkromnoprávnym komerčným subjektom. Pracuje podľa princípu „no profit – no loss“ (nevytvára žiaden zisk, ani stratu). Poslaním NSPA je pre svojich zákazníkov poskytnúť požadovanú akvizičnú, obstarávaciu a logisticko-operačnú podporu. NSPA umožňuje priemyslu každého členského štátu, aby sa stal dodávateľom pre NATO. 

 

Bližšie informácie o NSPA

 

Obchodné príležitosti NSPA sú pravidelne uverejňované na webovej stránke https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx

 

Aby sa zástupca slovenského obranného priemyslu mohol stať dodávateľom NSPA, musí byť zaregistrovaný v centrálnej databáze, ktorá slúži k uľahčeniu a urýchleniu procesu výberu potenciálnych dodávateľov, ktorí budú následne oslovení so žiadosťou a podanie ponuky. Potenciálni uchádzači sa môžu registrovať na https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/rfp.htm

 

Pre viac informácii kontaktujte pp@nspa.nato.int 

 

 

2. Európska únia 

Informácie o verejných obstarávaniach v členských krajinách a inštitúciách EÚ sú zverejňované v elektronickom systéme TED. TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia určená pre verejné obstarávanie. Týždenne je zverejnených cca 2 000 oznamov o verejnom obstarávaní. TED ponúka voľný prístup k informáciám podnikateľom z EÚ. EHP, kandidátskych krajín EÚ a niektorých tretích krajín v 24 jazykoch EÚ. Záujemca sa môže bezplatne zaregistrovať na stránke TEDu a získať tak informácie o verejnom obstarávaní v rámci európskych inštitúcií v súlade s jeho profilom. Európska komisia poskytuje bezplatnú službu pre kupujúcich, uchádzačov a iné subjekty JED (Jednotný európsky dokument pre obstarávanie) – ide o akési vlastné vyhlásenie podniku o jeho finančnom stave a vhodnosti pre postup verejného obstarávania. Od apríla 2019 túto službu kompletne prevezmú členské krajiny. Vďaka JED už uchádzači nemusia predkladať listinné dôkazy (ktoré sa v minulosti v rámci VO v EÚ používali) čo zjednodušuje prístup k cezhraničným príležitostiam VO. Systém JED v SR zabezpečuje Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je dostupný vo všetkých 24 jazykoch EÚ  

Od apríla 2019 budú informácie o verejnom obstarávaní v rámci EÚ zverejňovať členské krajiny na svojich webových stránkach zodpovedných za verejné obstarávanie.

Slovenskí uchádzači si môže aktuálne tendre sledovať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade konkrétnych otázok majú uchádzači možnosť kontaktovať priamo Úrad pre verejné obstarávanie na telefónnom čísle 00421250264111 alebo e-mailom info@uvo.gov.sk 

 

 

3. Svetová poštová únia a Medzinárodný olympijský výbor

UPU (Universal Postal Union, Svetová poštová únia) a IOC (International Olympic Committee, Medzinárodný olympijský výbor). 

 

UPU – výberové konanie na verejné obstarávanie sa riadi finančnými nariadeniami UPU. Verejné obstarávanie zastrešuje TPC (Tenders and Procurement Committee) podľa výšky výdavku záväzkov, a to nasledovne:

a) ak odhadovaná čiastka zákazky neprekročí 20 000 CHF, kontrakt môže zadať priamo UPU;

b) ak je odhadovaná čiastka zákazky medzi 20 000 až 50 000 CHF, dodávateľ je vybraný na základe preskúmania najmenej troch ponúk;

c) ak odhadovaná suma zákazky presiahne 50 000 CHF, zverejní sa výzva na predloženie ponúk na webovej stránke UPU a stránke SIMAP. Ponuky musia byť odoslané v zapečatenej obálke a posudzujú sa podľa viacerých kritérií. Zasadnutia TPC sú neverejné a UPU nie je povinné zverejňovať výsledky

 

Aktuálne tendre UPU sú pravidelne zverejňované na webových stránkach Universal Postal Union

Informácie o TPC (Tenders and Procurement Committee).

So špecifickými otázkami môžete kontaktovať UPU priamo na ich webových stránkach, kde im môžete poslať konkrétne znenie správy cez kontaktný formulár.  

 

International Olympic Committee (IOC, Lausanne, Švajčiarsko)

IOC nevydáva výzvy na výberové konania v rámci verejného obstarávania. Tie sú v kompetencii organizátora konkrétnych OH. IOC však požaduje, aby sa každý potenciálny dodávateľ v rámci výberového konania zaviazal, že po prípadnom získaní kontraktu bude spĺňať tzv. Supplier Code.

 

Aktuálne sú v rámci IOC vypísané tendre v spojení s organizovaním olympijských hier v Tokiu.

Splnenie požiadaviek tzv. Supplier Code je dostupné na https://www.olympic.org/sustainability/ioc-supplier-code.

V prípade konkrétnych otázok môžete IOC kontaktovať telefonicky na +41216216611 alebo e-mailom na studies.centre@olympic.org 

 

  

UNOV, UNIDO, MAAE/IAEA, CTBTO

Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV), Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE/IAEA) a Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) uskutočňujú pravidelné nákupy tovarov a služieb pre svoje centrály vo Viedni a útvary mimo sídla Viedne. Nákup tovarov a služieb sa riadi pravidlami OSN (United Nations Procurement Manual). Tento manuál je dostupný v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku na webovej stránke OSN .

Tendre vypísané UNOV sa vzťahujú na chod Viedenského medzinárodného centra. Predmetom verejného obstarávania sú najmä počítačové vybavenie, softvér a spotrebný materiál, nábytok, komunikačné zariadenia, kancelárske zariadenia a potreby, bezpečnostné vybavenie, softvérová podpora, telekomunikačné, prekladateľské, poštové a tlačové služby, údržba zariadení, prenájom kopírovacích strojov, počítačové a manažérske vzdelávanie. Potenciálni dodávatelia tovarov a služieb by sa mali zaregistrovať prostredníctvom UN Global Marketplace, ktorý je jediným portálom pre VO v systéme OSN. 

Všetky informácie o tendroch v rámci UNOV sú dostupné na webovej stránke https://www.globaltenders.com/funding-agency/united-nations-office-at-vienna-tenders.php.

S konkrétnymi otázkami je možné kontaktovať priamo UNOV prostredníctvom online formulára.

  

V prípade UNIDO sú tendre vypisované na programy technickej spolupráce, na zabezpečenie chodu organizácie a zabezpečenie chodu časti služieb pre celé Viedenské medzinárodné centrum. V prípade záujmu o zapojenie sa do výziev VO UNIDO je nutné zaregistrovať sa online na stránke OSN Global Marketplace (UNGM). Podmienky zapojenia sa do VO sú podrobnejšie definované vo všeobecných podmienkach verejného obstarávania.

Informácie o verejnom obstarávaní a tendroch v rámci UNIDO sú dostupné na webovej stránke https://procurement.unido.org/, kde je možnosť založiť si vlastný profil a stať sa tak potenciálnym uchádzačom. Všetky aktuálne tendre sú voľno dostupné v kolonke Current Opportunities alebo na webovej stránke http://www.tendersinfo.com/fundingagencytenderslist/united-nations-industrial-development-organization-UNIDO-Tenders.

So špecifickými otázkami sa môžete obrátiť na UNIDO kanceláriu vo Viedni, ktorá je dostupná na telefónnom čísle +43 1 26026-0. Kancelária UNIDO v Bruseli, Ženeve a New Yorku je dostupná aj na konkrétnych e-mailových adresách.

  

V prípade MAAE je približne polovica nakúpených položiek vo VO určená pre použitie v krajinách Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Východnej Európy. Zvyšok nákupov tvoria tovary a služby pre využitie v ústredí MAAE vo Viedni a v jej laboratóriách v Rakúsku a Monaku. Prvá skupina zahŕňa zariadenia v jadrovej oblasti, vybavenie pre meranie radiácie a materiál pre použitie v praktických projektoch v teréne. Druhá skupina zahŕňa najmä výpočtovú a kancelársku techniku. MAAE má pre podnikateľov a účely obstarávania vytvorenú samostatnú internetovú stránku.

 

V prípade CTBTO je potrebné vyplniť registračný formulár a zaslať ho buď elektronicky na procurementping@ctbtopong.org alebo na adresu Chief, Procurement Section, CTBTO, Vienna International Centre Wagramerstrasse 5, P.O. Boc 1200. A-1400 Vienna, Austria, Aktuálne tendre sú zverejňované na stránke https://www.ctbto.org/service/procurement

 

 

OECD

Medzinárodná organizácia OECD zverejňuje všetky informácie o verejnom obstarávaní (calls for tenders) vyhlasované vo svojej pôsobnosti transparentne na svojej webovej stránke.

Na uvedenej webovej stránke sú podrobne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie k aktuálnym a pripravovaným VO v anglickom jazyku. Na predmetnej webovej stránke sa môže každý záujemca registrovať, následne budú zaregistrovaným užívateľom zasielané informácie o aktuálnych verejných obstarávaniach v OECD.

OECD kladie najvyšší dôraz na konkurencieschopnosť, transparentný a nestranný proces obstarávania. OECD očakáva od dodávateľov a zamestnancov dodržiavanie najvyšších etických a morálnych noriem a taktiež požaduje od dodávateľov, aby za poskytovanie svojich služieb neponúkli dary alebo protislužby akéhokoľvek druhu.

 

Všetky dostupné informácie o samotnej organizácii sú dostupné na webovej stránke http://www.oecd.org/about/.

Pre telefonický kontakt je potrebné telefonovať buď do sídla organizácie v Paríži (+33145248200) alebo do jedného z centier v Berlíne, Mexiku, Tokiu alebo Washingtone.

Podrobné kontaktné informácie o organizácii sú dostupné na webovej stránke https://www.oecd.org/contact/#, kde nájdete aj kontaktný formulár, ktorý môžete využiť v prípade konkrétnych otázok aj ohľadom verejného obstarávania.   

 

 

 

Organizácia spojených národov (OSN)

Firmám, ktoré majú záujem o účasť v tendroch OSN odporúčame zaregistrovať sa na internetovom portáli obstarávania, ktorý na zverejňovanie svojich dopytov využíva až 29 rôznych organizácií systému OSN: United Nations Global Marketplace (UNGM),  

 

Divízia zodpovedná za obstarávanie v systéme OSN

 

Podrobnejšie informácie o registrácii

 

Informácie o účasti v samotnom procese obstarávania

 

Svetová banka (The World Bank)

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework 

http://projects.worldbank.org/?lang=en 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.5.2019 Dátum vytvorenia: 29.4.2015
Voltar

Prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti IKT

Prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti IKT

3.1.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informuje, že NATO uskutočňuje prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti komunikačných a informačných systémov (CIS services) pre misiu NATO v Afganistane.

 

V prílohe je presnejší popis požiadaviek. Spoločnosti, ktoré majú záujem zúčastniť sa budúceho tendra majú vyplniť dotazník v prílohe B. Odpovede je potrebné zaslať do konca januára 2017 na adresu určenú v oznámení.