Inštitúcie EÚ

Európsky parlament

Európsky parlament spolu s Radou EÚ vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. Vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. Volí predsedu Európskej komisie. Skladá sa zo zástupcov občanov Európskej únie. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie piatich rokov. Európsky parlament má v súčasnosti 751 poslancov zvolených na území 28 členských štátov Európskej únie.

Európsky parlament na webovej stránke Európskej únie

Európsky parlament - oficiálna webová stránka
 

 

Európska rada

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Jej práce sa zúčastňuje vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Európskej komisie, člen Európskej komisie. Európska rada zasadá dvakrát za polrok a zvoláva ju jej predseda. Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Európska rada bola zriadená v roku 1974 s úmyslom vytvoriť pre hlavy štátov alebo predsedov vlád neformálne diskusné fórum. Formálny štatút získala v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európska rada od 1. decembra 2009 stala formálne inštitúciou Európskej únie.

Európska rada - oficiálna webová stránka


Európska rada na webovej stránke Európskej únie
 

 

Rada Európskej únie

Hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie je Rada ministrov Európskej únie. Rada Európskej únie je kľúčovým rozhodovacím orgánom Európskej únie. Pozostáva z predstaviteľov vlád členských štátov EÚ. Na jej zasadnutiach sa zúčastňuje jeden minister jeden zástupca každého členského štátu na ministerskej úrovni. z vlády každého členského štátu EÚ. To, ktorý minister sa na zasadnutí zúčastní, závisí od problematiky, ktorá je na programe rokovania.

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Rada zasadá v desiatich zloženiach:
 
  • Rada pre všeobecné záležitosti;
  • Rada pre zahraničné veci;
  • Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci;
  • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti;
  • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa;
  • Rada pre konkurencieschopnosť;
  • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku;
  • Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov;
  • Rada pre životné prostredie;
  • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru.

Prácu Rady pripravuje alebo koordinuje Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) zložený zo stálych predstaviteľov členských štátov, ktorí pracujú v Bruseli, resp. ich zástupcov. Prípravou práce tohto výboru sa zase zaoberajú špeciálne výbory a pracovné skupiny pozostávajúce z delegátov z každého členského štátu.

Rada Európskej únie - oficiálna webová stránka
Rada Európskej únie na webovej stránke Európskej únie
 

 

Európska komisia

Európska komisia je nezávislá od národných vlád. Jej úlohou je zastupovať a presadzovať záujmy EÚ ako celku. Vypracúva návrhy na nové európske právne predpisy, ktoré predkladá na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Plní aj funkcie výkonného orgánu EÚ, pretože je zodpovedná za implementáciu rozhodnutí zákonodarcu EÚ, teda Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Ide o každodenné riadenie záležitostí Európskej únie: implementáciu jej politík, uskutočňovanie jej programov a čerpanie jej finančných prostriedkov. Politické vedenie Európskej komisie zabezpečuje 28 komisárov, jeden z každého členského štátu, ktorí sú volení na funkčné obdobie 5 rokov.

Európska komisia - oficiálna webová stránka
Európska komisia na webovej stránke Európskej únie
 

 

Súdny dvor Európskej únie

Úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách Európskej únie, teda aby právo platilo rovnako pre všetkých. Stará sa napríklad o to, aby národné súdy nevydávali rozdielne rozhodnutia týkajúce sa rovnakej záležitosti.

Európsky súdny dvor - oficiálna webová stránka
 

 

Dvor audítorov

Úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či sa finančné prostriedky Európskej únie prichádzajúce od daňovníkov riadne zhromažďujú a vynakladajú podľa predpisov, hospodárne a na predpokladaný účel. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby daňovníci svoje peniaze maximálne zhodnotili, a má právomoc vykonať audit u ktorejkoľvek osoby alebo organizácie, ktorá prichádza do kontaktu s finančnými prostriedkami EÚ.

Európsky dvor audítorov - oficiálna webová stránka


Európsky dvor audítorov na webovej stránke Európskej únie
 

 

FINANČNĚ INŠTITÚCIE

 

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) bola zriadená v roku 1998. Má sídlo vo Frankfurte (Nemecko). Jej úlohou je riadiť euro – spoločnú menu Európskej únie a zabezpečovať cenovú stabilitu pre viac ako dve tretiny občanov EÚ, ktorí používajú euro. Európska centrálna banka zodpovedá aj za formuláciu a implementáciu hospodárskej a menovej politiky eurozóny.

Európska centrálna banka - oficiálna webová stránka

Európska centrálna banka na webovej stránke Európskej únie
 

 

Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) bola založená v roku 1958 Rímskou zmluvou ako banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé pôžičky. EIB poskytuje pôžičky verejnému a súkromnému sektoru na projekty európskeho záujmu.

Európska investičná banka - oficiálna webová stránka

Európska investičná banka na webovej stránke Európskej únie
 

 

PORADNÉ ORGÁNY

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy, je poradným orgánom zastupujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a iné záujmové skupiny, ktoré spolu vytvárajú „organizovanú občiansku spoločnosť“. Predstavuje ich názory a bráni ich záujmy v politických diskusiách s Komisiou, Radou a Európskym parlamentom.

Európsky hospodársky a sociálny výbor - oficiálna webová stránka
Európsky hospodársky a sociálny výbor na webovej stránke Európskej únie

 

Výbor regiónov

Výbor regiónov bol založený v roku 1994 na základe Zmluvy o Európskej únii. Je poradným orgánom zloženým zo zástupcov európskych regionálnych a miestnych orgánov. Musí byť konzultovaný pred prijatím rozhodnutí EÚ o všetkých záležitostiach súvisiacich s regionálnou politikou, životným prostredím, vzdelávaním a dopravou, ktoré patria do pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv.

Výbor regiónov – oficiálna webová stránka
Výbor regiónov na webovej stránke Európskej únie

 

ĎALŠIE ORGÁNY EÚ

 

Európsky ombudsman

Ombudsman pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a orgánmi EÚ. Je oprávnený prijímať a prešetrovať sťažnosti občanov, podnikov a organizácií EÚ alebo kohokoľvek, kto má bydlisko alebo sídlo v krajine EÚ.

Európsky ombudsman - oficiálna webová stránka
Európsky ombudsman na webovej stránke Európskej únie
 

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má na starosti zabezpečiť, aby všetky inštitúcie a orgány Európskej únie pri spracúvaní osobných údajov ľudí dodržiavali ich právo na súkromie.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov na webovej stránke Európskej únie
 

 

Agentúry EÚ

Na podporu členských štátov EÚ a ich občanov bolo založených množstvo špecializovaných a decentralizovaných agentúr EÚ. Agentúry reagujú na potrebu geografickej decentralizácie a riešenia nových úloh právneho, technického, či vedeckého charakteru.

Agentúry EÚ na webovej stránke Európskej únie
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2019 Dátum vytvorenia: 21.11.2014