Preskočiť navigáciu


Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2013

Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2013
  • 3.4.2012 | Slovensko v OECD
 

Error

Error 404

HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - Entry not found in index

OECD vyhlásila 2. apríla 2012 výzvu na vedecké štipendiá a organizovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2013.

Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2013:

1. Prírodné zdroje ako výzva.
2. Trvalá udržateľnosť v praxi.
3. Potravinová reťaz.

Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2012.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov.

Sponzorovanie vedeckých konferencií je určené pre výskumné ústavy a medzinárodné združenia z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na organizovanie konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom Programu Kooperatívneho výskumného programu, za účelom informovania prijímateľov politických rozhodnutí, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém Kooperatívneho výskumného programu a politických priorít OECD. Z programu sa hradí účasť vybraných rečníkov na podujatí formou úhrady ich pobytových nákladov a prepravy.


Všeobecne o Kooperatívnom výskumnom programe:

Program OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti základného a aplikovaného výskumu v sektore pôdohospodárstva (vrátane lesníctva a rybného hospodárstva) financovaním študijných vedeckých stáží a finančnou podporou na organizovanie medzinárodných konferencií v nových oblastiach agrárnej vedy a výskumu.

Informácie o výskumnom programe sú v rámci vedecko-výskumnej obce jednotlivých členských krajín OECD distribuované sieťou tzv. národných korešpondentov, ktorí sú zároveň členmi Riadiaceho orgánu programu. Úlohou národného korešpondenta je zabezpečiť priebežnú propagáciu a distribúciu informácií o možnostiach uchádzať sa o finančnú podporu na zorganizovanie podujatia vo vlastnej krajine alebo o vedecké štipendium na pobyt v zahraničí širokému okruhu výskumných ústavov a univerzít.

Národným korešpondentom pre Slovenskú republiku je Dana Peškovičová, riaditeľka Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre (www.cvzv.sk).

Krajiny, ktoré sa môžu uchádzať o podporu v roku 2013:

Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko.

Viac informácií o podmienkach výzvy, ako aj formulár na predloženie žiadosti je možné nájsť na www.oecd.org/agriculture/crp.