Preskočiť navigáciu

Vyhlásenie MZV SR

Vyhlásenie MZV SR
  • 18.9.2012 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Spojené kráľovstvo
 

S pochopením a porozumením vnímame intenzívnu pozornosť, ktorú médiá aj slovenská spoločnosť venujú prípadu slovenskej rodiny a jej maloletých detí - odobraných úradmi vo Veľkej Británii pre podozrenie z možného domáceho násilia. V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili niekoľko faktov.

Spomínaným prípadom sa zaoberali oficiálne britské inštitúcie - úrad sociálnej starostlivosti, polícia, súdy - a opakovane ho posudzovali viacerí nezávislí experti, čo platí aj pre realizáciu lekárskych vyšetrení. Súd 19. júla 2010 rozhodol o umiestnení detí do dočasnej pestúnskej starostlivosti, a to až do konečného vyšetrenia a vyriešenia prípadu. Následne, 16.-29. mája 2012, sa v Londýne uskutočnilo záverečné súdne pojednávanie. Všetky strany konania - vrátane rodičov a starej matky detí spolu s ich právnymi zástupcami - sa na pojednávaní osobne zúčastnili. Súd zamietol možnosť zverenia maloletých detí do starostlivosti ich starej matky, pričom proti tomuto rozsudku bolo možné podať odvolanie, no ani jedna zo strán konania tak neurobila. V danej súvislosti treba zdôrazniť, že Ministerstvo zahraničných vecí SR ani náš zastupiteľský úrad so sídlom v Londýne nie sú a nemôžu byť - vzhľadom na normy medzinárodného práva - účastníkmi konania a nemôžu zasahovať do policajných vyšetrovaní či rozhodovania nezávislých britských súdov a ich konaní.

Rezort diplomacie, vrátane nášho zastupiteľského úradu vo Veľkej Británii, konal - aj napriek kompetenčným limitom - iniciatívne a ústretovo tak voči rodičom, ako aj starej matke odobraných detí. Plne sme podporovali a podporujeme požiadavku starej matky, aby obe maloleté deti boli umiestnené do jej náhradnej starostlivosti. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň poskytovalo súčinnosť Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, vždy kladne zareagovalo na žiadosť starej matky o osobné stretnutia, zorganizovalo viacero medzirezortných porád k prípadu a zástupcovia veľvyslanectva sa zúčastňovali na súdnych pojednávaniach, konzultovali postup s britskými právnikmi, viackrát upozornili britskú stranu osobnými intervenciami i diplomatickými nótami na dodržiavanie medzinárodných dokumentov v tejto oblasti. Zastupiteľský úrad v Londýne zorganizoval aj seminár o fungovaní sociálnej starostlivosti vo Veľkej Británii. Platí však, že MZV SR nemôže byť účastníkom v súdnom spore takéhoto typu a nemôže zasahovať do policajných vyšetrovaní či súdnych konaní.

Aj s našou súčinnosťou riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podala 6. septembra 2012 na odvolacom súde odvolanie proti rozsudku z 29. mája 2012 spolu so žiadosťou o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Prvé pojednávanie vo veci sa konalo práve dnes, 18. septembra 2012, pričom súd povolil možnosť odvolať sa. Je nutné podotknúť, že práve spomínané Centrum je kompetentná inštitúcia Slovenska na zastupovanie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine.

Treba si uvedomiť, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je členská krajina EÚ, má nezávislé súdnictvo, ktorého rozhodnutia treba na jednej strane rešpektovať, na strane druhej má k dispozícii aj opravné prostriedky, ktoré je možné využívať. Slovenskí občania si zároveň musia uvedomiť, že je potrebné dodržiavať a rešpektovať zákony krajiny, v ktorej sa nachádzajú, pričom treba mať na pamäti, že britské zákony sú v spomínanej oblasti koncipované inak než slovenské.

Každopádne platí, že naďalej pokračujeme - a budeme pokračovať - v rokovaniach s britskou stranou a obhajujeme v nich záujmy našich občanov v zahraničí, pretože jednoznačne ide o popredné priority rezortu diplomacie.