Preskočiť navigáciu


Vláda schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016

Vláda schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016
  • 18.1.2012 | Oficiálna rozvojová pomoc
 


Vláda Slovenskej republiky v stredu 18. januára 2012 schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na roky 2012 - 2016. Tento materiál je výsledkom úzkej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR a Platformou mimovládnych rozvojových organizácií.

Národná stratégia vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014, ktoré si stanovilo za cieľ podporiť rozvojové vzdelávanie na školách a výchovu mladých ľudí vo vedomí medzinárodnej solidarity a spolupatričnosti.

Cieľom Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie je podporiť výchovu k sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti a ohľaduplnosti, kritickému mysleniu, solidarite a občianskemu aktivizmu, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských občanov v podmienkach medzinárodného trhu práce.

Pri vypracovaní stratégie bol kladený dôraz na dlhodobé zvyšovanie povedomia slovenskej spoločnosti o problémoch globálneho sveta a schopnostiach Slovenska i jeho občanov pomáhať iným, ako aj na reálne zlepšenie kvality slovenského vzdelávacieho systému s minimálnym zaťažením štátneho rozpočtu. Témy globálneho vzdelávania, ktoré napomôžu žiakom a študentom získavať tieto zručnosti, budú do vyučovacieho procesu na Slovensku začlenené formou doplnenia existujúcich osnov jednotlivých predmetov.

Globálne problémy ako je ekonomická a finančná kríza, nelegálna migrácia, bezpečnostné hrozby, klimatické zmeny a ďalšie, zreteľne ukazujú, že udalosti a vývoj v iných častiach sveta ovplyvňujú život aj u nás. Preto je potrebné, aby sa tieto témy stali súčasťou vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach.

Slovenská republika sa schválením tejto stratégie zaradila do jadra členských krajín Európskej únie, ktoré doteraz schválili stratégiu globálneho vzdelávania na vládnej úrovni.