Preskočiť navigáciu

Colná únia Bielorusko-Rusko-Kazachstan

 
Dekrétom prezidenta Bieloruskej republiky č. 88 sa v podmienkach Bieloruska uviedla do účinnosti Dohoda medzi vládami Bieloruskej republiky a Ruskej federácie o režime dočasného dovozu (vstupu) a vývozu (vycestovania) dopravných prostriedkov. Zmluva reaguje na zmenené podmienky po vstupe oboch štátov do Colnej únie Bielorusko-Rusko-Kazachstan. V zmysle uvedenej právnej úpravy sa od 25. 2. 2010 zmenil režim registrácie a colnej kontroly na hraniciach týchto štátov. Registrácia a colná kontrola vozidiel, registrovaných v cudzom štáte sa vykonáva iba na vonkajšej hranici štátov colnej únie. V prípade vstupu cez bieloruskú štátnu hranicu vykonajú registráciu a kontrolu colné orgány Bieloruska na hraničnom priechode, ktorý je miestom vstupu cudzieho dopravného prostriedku na teritórium colnej únie. O uskutočnení registrácie vstupu a vykonaní colnej kontroly vydajú doklad, ktorý je platný po dobu pobytu na celom území colnej únie (zvyčajne podľa doby pobytu vyznačeného vo víze - maximálne do 3 mesiacov, pričom je možné v nevyhnutnom a odôvodnenom prípade platnosť predĺžiť). Takto zaregistrované vozidlá môžu prekročiť hranice Ruskej federácie (prípadne aj Kazachstanu) bez prekážok. Kontrola na vnútorných hraniciach únie je zrušená. Evidenčný doklad, vydaný pri registrácii a colnom konaní pri vstupe na územie colnej únie odovzdá vodič pri návrate v momente vycestovania z územia colnej únie orgánom vykonávajúcim kontrolu na tomto hraničnom priechode vonkajšej hranice únie. O ďalších podrobnostiach postupu bude vodič (majiteľ auta) poučený pracovníkmi hraničnej a colnej služby vykonávajúcimi vyššie uvedenú evidenčnú a kontrolnú činnosť.