Preskočiť navigáciu


Luxembursko


 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

  Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.


   
 • Svetadiel:Európa
  Štátne zriadenie:konštitučná parlamentná monarchia
  Oficiálny názov štátu:
  slovenskyLuxemburské veľkovojvodstvo
  miestny názov Grand-Duché de Luxembourg
  miestny názov v latinke Grousherzogdem Letzebuerg
  anglickyThe Grand Duchy of Luxembourg
  Rozloha:2587 km2
  Počet obyvateľov:441 300 (údaj z roku odhad 2006)
  Hlavné mesto:
  slovenskymiestny názov anglicky
  LUXEMBURG Luxembour-VilleLuxembourg
  Počet obyvateľov hlavného mesta:82 000 (údaj z roku odhad 2006)
  Ďalšie dôležité mestá:Diekirch, Grevenmacher, Differdange
  Hustota obyvateľstva:170 obyv. / km2 (údaj z roku 2006)
  Úradný jazyk:francúzština, nemčina, luxemburčina
  Jazyky:
  jazyk% zastúpenie
  luxemburský%
  francúzsky%
  nemecký%
  Mena:Euro (EUR)
  Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
  štátdĺžka hranice
  Belgické kráľovstvo148 km
  Francúzska republika73 km
  Nemecká spolková republika138 km
  Dĺžka pobrežia:0
  Administratívne územné členenie:Luxembursko sa delí na 3 samosprávne kraje (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantonov, 118 obcí. Územie je rozdelené do 4 volebných obvodov
  Telefónna predvoľba:+35
  Medzinárodná poznávacia značka:L
  Internetová doména:.lu
  HDP na obyvateľa:68 800 (údaj z roku odhad 2006)
  Podiel na tvorbe HDP:
  poľnohospodárstvopriemyselslužby
  1%13%86%
  Miera nezamestnanosti:4,1% (údaj z roku odhad 2006)
  Národnostné zloženie:
  národnosť% zastúpenie
  Luxemburčania63%
  cudzinci37%
  Etnické skupiny:
  skupinaoblasť
  Portugalci, Taliani, Francúzi, Američania, Belgičania a iní
  Náboženstvá:
  náboženstvo% zastúpenie
  kresťaniakatolíci - rímski - 87%
  kresťaniaprotestanti - 12%
  iné1%
  Štátny sviatok
  dátumsviatok
  23. júnaoficiálne oslavy narodenín veľkovojvodu Jean de Luxembourg
  História štátu v skratke:
  Luxembursko založil v roku 963 gróf Sigefroid, veľkovojvodstvom sa stalo v roku 1815, zostalo v personálnej únii s Holandskom. V roku 1839 rozdelila Londýnska zmluva Luxembursko na dve časti, na frankofónnu časť, ktorá pripadla Belgicku, a na nemeckú časť, ktorá sa stala základom dnešného Luxemburska. Úplnú nezávislosť získalo v roku 1867.
  Hlava štátu:Henri de Luxembourg
  Predseda vlády:Jean-Claude Juncker (CSV, kresťansko-sociálna strana)
  Minister zahraničných vecí:Jean Asselborn (LSAP, robotnícko-socialistická strana)
  Dátum konania posledných volieb:13. júna 2004
  Vládne strany:
  názov strany (skratka)
  Kresťansko-sociálna strana (CSV)
  Socialistická robotnícka strana (LSAP)
  Opozičné strany:
  názov strany (skratka)
  Liberálno-demokratická strana (DP)
  národne orientovaná pravicová strana (ADR)
  Strana zelených (Déi Gréng)
  krajne ľavicová strana (Déi Lénk)
  Výkonná moc v štáte:vláda - 15 členov (predseda, 13 ministrov, 1 štátny tajomník)
  Zákonodarný orgán:jednokomorová poslanecká snemovňa (Chambre de Députés); 60 členov
  Uznanie štátu zo strany SR:01. 01. 1993
  Uznanie SR:01. januára 1993
  Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR:01. januára 1993
  Časové pásmo:SEČ
  Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí:www.mae.lu
    
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli
  Ulica:Avenue Molière 195
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Brussels
  PSČ:1050
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  BelgickoRoyaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
  Telefón:+32 23464261 (ústredňa), +32 23401462, +32 23463597 (konzulárne oddelenie), +32 23401460 (sekretariát)
  Mobilný telefón:
  0032-478/621639
  (diplomatická pohotovostná služba)
  (service diplomatique d´urgence)
  (diplomatische dienst van urgentie)
  Fax:+32 23401464, +32 23401467 (konzulárne oddelenie)
  E-mail:emb.brussel@mzv.sk
  Internet:www.mzv.sk/brusel
    
 • Konzulárny úrad Luxembourg

  LuxemburskoKonzulárny úrad Luxembourg
  Konzul:Blanche MOUTRIER
  otvorený:30.11.1995
  adresa:Consulat Honoraire de la République Slovaque
  6 Place Winston Churchill
  L-1340 LUXEMBOURG
  Tel.: +35/ 2/ 453 293
  Fax.: +35 /2/457 224
  E-mail.: blanche.moutrier@notaire-moutrier.lu
  konzulárny obvod:Luxemburg Diekirch Grevenmacher
    
    
 • Podmienky vstupu:Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území Luxemburska na základe platného cestovného pasu alebo platnej identifikačnej karty SR po dobu 3 mesiacov.
  Typ cestovného dokladu:cestovný pas alebo občiansky preukaz
  Klimatické podmienky:Luxemburské klimatické podmienky sú bez výraznejších teplotných extrémov vďaka miernym prúdom od Severného mora. Pre dovolenky je odporúčané obdobie od mája do polovice októbra. Kým júl a august sú najteplejšími mesiacmi roka, jún a september sú najslnečnejšími. September a október ponúkajú turistom obdobie "babieho leta" s teplotami nad 20° C.
  Podmienky pobytu:Občanom Slovenska pri cestách na územie Luxemburska postačuje identifikačná karta alebo platný cestovný doklad. Pri použití cestovného dokladu je potrebné dodržať aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny (vyžaduje sa šesťmesačná platnosť). Pri ceste slovenských občanov do zahraničia sa odporúča zobrať so sebou aj kópiu údajovej stránky cestovného pasu (tej s fotografiou) a uložiť ju mimo dokladov. V prípade straty či krádeže pasu to uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu. Po vstupe na územie Luxemburska je potrebné prihlásiť sa na pobyt na príslušnom orgáne v obci podľa miesta pobytu do 3 dní odo dňa vstupu na územie Luxemburska, ak túto povinnosť nemá ubytovacie zariadenie. Pre pobyt dlhší ako 3 mesiace je potrebné požiadať o vystavenie povolenia na pobyt. Právo na pobyt môže byť obmedzené iba v odôvodnených prípadoch súvisiacich s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo zo zdravotných dôvodov.
  Práca v krajine:V súvislosti s rozšírením EÚ Luxembursko zaviedlo 2-ročné prechodné obdobie v oblasti voľného pohybu pracovných síl z NČK. Dňa 27. 4. 2006 informovala luxemburská vláda o rozhodnutí ponechať v platnosti aj po 1. 5. 2006 obmedzenia prístupu na pracovný trh pre občanov NČK s výnimkou Cypru a Malty. Podobne ako ďalšie krajiny Beneluxu pristúpi aj Luxembursko k zjednodušeniu procedúry vydávania pracovných povolení vo vybraných sektoroch. Konkrétne ide o oblasť hotelových a reštauračných služieb, poľnohospodárstva a vinohradníctva. V ostatných sektoroch sa bude skrátenie lehôt pre vydanie povolení posudzovať v závislosti od vývoja situácie na trhu práce. Vláda LU sa zároveň zaväzuje pristúpiť najneskôr v máji 2007 k prehodnoteniu a možným úpravám uvedenej praxe.
  Colné a devízové predpisy:Tovar neobchodného charakteru dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od cla a dovozných poplatkov v tomto množstve (pre cestujúcich z krajín mimo EÚ):

  · tabakové výrobky: 800 ks cigariet alebo 400 ks cigarillos alebo 200 ks cigár alebo 1 kg tabaku na fajčenie;
  · alkohol a alkoholické nápoje: 90 l vína (z toho najviac 60 l šumivého vína), 110 l piva, 20 l aperitívov a 10 l destilátov a liehovín.

  Zakázaný alebo obmedzený je dovoz niektorých druhov živých zvierat, ich častí (ulity, krokodílie zuby) alebo výrobkov z nich (slonovinové sošky), niektorých druhov rastlín, strelných a sečných zbraní, predmetov kultúrnych alebo náboženských hodnôt a starožitností.
  Dôležité telefónne čísla:Tiesňové volania (prvá pomoc, požiarnici) = 112
  Polícia = 113
  Taxi = +352/48 00 58
  Prenájom motorových vozidie l= +352/43 46 45
  Zdravotná starostlivosť:Základnou podmienkou pre využívanie zdravotných služieb v Luxembursku je platba za služby. Občan SR má od vstupu SR do EÚ nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ktoré platia pre občanov Luxemburska.

  Pri ceste do Luxemburska je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní.

  Povinné očkovanie sa v Luxembursku od slovenských občanov nevyžaduje. Odporúča sa uzavrieť kompletné cestové poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí na pobyt v Luxembursku.
  Doprava:CESTNÁ DOPRAVA
  Cez južnú časť územia Luxemburska vedie východo-západným smerom (z Trier, SRN) európska diaľnica E44, prechádzajúca hlavným mestom Luxemburg. Tá sa za ním napája na európsku diaľnicu E25 z juhu (Metz, FR) pokračujúcu na západ (Arlon, Belgicko). Za používanie diaľníc sa neplatia diaľničné poplatky.
  Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu - francúzštine, nemčine alebo luxemburčine.
  Maximálne povolené rýchlosti: v obci 50 km/hod., na hlavnej ceste 75-90 km/hod., na diaľnici 130 km/hod. Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa. Miera alkoholu v krvi je povolená do výšky 0,8g v 1l krvi.
  Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa.
  Pokuty za priestupky sa pohybujú vo výške 13,- až 100,- Euro, ktoré vodiči platia na mieste činu. Osobitne sú účtované poplatky za odtiahnutie súkromnými odťahovými službami (do 120,- Euro).

  Železničná doprava
  Železničná doprava prepája južnú časť územia štátu.
  Mestská doprava v Luxemburgu
  · metro, autobus, električka (od 6.30 do 0.30)
  · požičovne osobných automobilov
  · taxík: tarifa = cca 0,80 Eur za 1 km; nočný príplatok = +10 %; nedeľný príplatok = +25 %
  Druhy a ceny pohonných hmôt
  · Diesel = 0,90 Eur
  · Špeciál (91okt) = 0,95 Eur
  · Eurosuper (95 okt) = 1,02 Eur
  · Superplus (98 okt) = 1,12 Eur
  Väčšina čerpacích staníc je otvorená 24h denne 7 dní v týždni. Ak je čerpacia stanica zatvorená stále je možnosť čerpať pohonné hmoty a uhradiť poplatky bankovou kartou. Na dialniciach sú čerpacie stanice otvorené 24h denne.

  Parkovacie poplatky
  v priemere 1 až 2 Eur / 1 hod.
  V Luxemburskom veľkovojvodstve sú sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti v rozmedzí 49-145,-EUR; za nepoužívanie bezpečnostného pásu 49,-EUR; za nepouzívanie predpísaného osvetlenia 49-74,-EUR; za nedanie prednosti v jazde 74,-EUR; za ohrozenie chodcov na prechodoch 74-145,-EUR; za nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 74,-EUR a za porušenie zákazu predbiehania 49-145,-EUR. Za jazdu pod vplyvom alkoholu sa neukladá bloková pokuta, ale celá záležitosť je postúpená na súd a je v kompetencii sudcu rozhodnúť o výške a druhu sankcie.

  DOPRAVNÉ SPOJENIE ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Letecké spojenie
  · niekoľkokrát denne cez Viedeň, Frankfurt, Mníchov
  · luxemburská spoločnosť Luxair
  · z letiska v Ham (6 km od Luxemburgu); pre dopravu na Hlavnú stanicu Luxemburgu sú k dispozícii:
  - taxi služba (cca 18,- Euro)
  - letisková autobusová kyvadlová doprava Luxair (4,- Euro)
  - mestská doprava (1,- Euro + 1,- Euro za batožinu)
  Autobusové spojenie
  · spojenie linkami spoločnosti Eurolines cez Brusel alebo Štrasburg
  Vlakové spojenie
  · 4 - 5 vlakov denne, lístok treba rezervovať 24 hodín dopredu
  · cez Viedeň a Prahu s prestupovaním v:
  - Koblenz, Trier
  - Mníchov, Metz-Ville
  - Štrasburg, Metz-Ville
  - Štrasburg
  (cena jednosmerného lístka s povinným lôžkom = cca 190,- Euro)
  Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:Celková bezpečnostná situácia v Luxembursku je stabilná a trestná činnosť je nízka. Napriek tomu je potrebné byť ostražitý a chrániť si osobnú batožinu. Odporúča sa nenechávať osobné veci a batožinu v motorovom vozidle. V poslednom období boli zaznamenané prípady okradnutia - tzv. "carjacking", kedy dochádza ku krádeži pri zastavení vozidla na križovatke so svetelnou signalizáciou. Z tohoto dôvodu sa odporúča mať aj počas jazdy uzavreté dvere automobilu.
    
  Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá.
    
 • Luxembursko - informácie pre podnikanie
   
 • Choď na:   1
  • Budova MZV SR

   1.7.2015 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Luxembursko

   Vyhlásenie MZVaEZ SR k luxemburskému predsedníctvu

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR víta priority luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začalo dnes (1. júla 2015) a potrvá do 31. decembra 2015. Oceňujeme, že program luxemburského predsedníctva zohľadňuje strategické priority, ktoré stanovila Európska rada v júni 2014 na ďalšie päťročné obdobie.

  • Minister M. Lajčák s generálnym tajomníkom OSN, britským kolegom P. Hammondom a nemeckým F. W. Steinmeierom cestou na diskusiu o Macedónsku.
   Správa obsahuje fotografiu

   22.6.2015 | Aktivity ministra | Luxembursko

    

   Ministri EÚ v Luxemburgu: Rozhodnutia o sankciách a protipašeráckej operácii

   Luxemburg (22. júna) – Boju proti pašerákom ľudí cez Stredozemné more, sankciám voči Rusku, situácii v Macedónsku a strategickým vzťahom s Áziou sa venovali ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v pondelok v Luxemburgu. Na pracovnom obede s generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom diskutovali aj o prehĺbení spolupráce medzi EÚ a OSN.

  • GR_Business_Days

   17.3.2015 | Ekonomické správy | Luxembursko

   Obchodné dni Grande Région v Luxembursku

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 4. ročníka obchodných dní Grande Région, ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 18. júna 2015 v Luxembursku.

  • Štátny tajomnník Peter Javorčík s veľvyslancom Luxemburského veľkovojvodstva v SR J. E. Hubertom Wurthom

   30.4.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia | Luxembursko

   Ukrajina a európske témy predmetom stretnutia luxemburského veľvyslanca so štátnym tajomníkom Petrom Javorčíkom

   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Javorčík dnes (30. apríla 2014) prijal veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v SR so sídlom vo Viedni Huberta Wurtha. Hlavnými témami rozhovoru bola situácia na Ukrajine a aktuálne európske témy.

  • Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Luxemburska Jean Asselborn.
   Správa obsahuje fotografiu Správa obsahuje audio

   3.2.2014 | Aktivity ministra | Luxembursko

    

   M. Lajčák: „Naše názory na európsku integráciu sú veľmi blízke“

   „Naše názory na európsku integráciu sú veľmi blízke, až identické ,“ uviedol dnes (3. februára 2013 ) po stretnutí s luxemburským ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jeanom Asselbornom na pôde rezortu diplomacie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Ministri hovorili o problematike reformy bezpečnostného sektora (SSR), ktorú Slovensko presadzuje ako tému v rámci OSN, o západnom Balkáne, rozširovaní Európskej únie a ďalších aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.

  • Miroslav Lajčák na rokovani Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu
   Správa obsahuje audio

   16.10.2012 | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia | Luxembursko

    

   Briefing ministra Lajčáka po rokovaní ministrov pre európske záležitosti

   Ponúkame zvukový záznam rozhovoru ministra Miroslava Lajčáka po rokovaní v Luxemburgu - vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti - ktoré sa venovalo príprave nadchádzajúceho summitu EÚ.

  • Riaditeľka diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Horvay a veľvyslanec Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Hubert Wurth

   15.11.2011 | Poverovacie listiny | Luxembursko

   Riaditeľka diplomatického protokolu Ingrid Horvay prijala kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni

   Riaditeľka diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Horvay prijala 15. novembra kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Huberta Wurtha.

  Choď na:   1
   
 • Kultúrna výmena:
  Spolupráca v oblasti školstva a kultúry sa realizuje na základe platného Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi SR a LU na roky 2005-2007 podpísanom v roku 2004 v Bratislave. V rámci programu spolupráce, ktorý sa realizuje na základe Kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a vládou LU z roku 1976, sa zmluvné strany zaviazali spolupracovať v oblasti vzdelávania, v oblasti kultúry a v oblasti spolupráce mládeže a športu.
  V máji 2005 sa pri príležitosti 1. výročia vstupu NČK do EÚ uskutočnilo významné kultúrne podujatie v opátstve Neumunster, na ktorom mala svoje zastúpenie aj SR formou hudobného vystúpenia slovenského jazzového speváka P. Lipu.
  Krajania a krajanské komunity:
  miestna slovenská krajanská komunita (cca 100 osôb)
  Adresy / kontakty krajanských spolkov:

  v súčasnosti neevidujeme žiaden registrovaný krajanský spolok

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  v súčasnosti neevidujeme žiaden registrovaný krajanský spolok