Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 101 - 120
  • Choď na stranu:   
  • 2   3   4   5   6   7   8   9   10
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
29.11.2010Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej republiky o kultúrnej spolupráci na roky 2010 - 2013
18.11.2010Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007
17. 11. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci
16.11.2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch
11.11.2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
02. 11. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti
28.10.2010Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
26.10.2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií
21.10.2010Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane
15.10.2010Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
07. 10. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách
06.10.2010Protokol o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
06.10.2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov
24. 09. 2010Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz
21.09.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
20.07.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
20. 07. 2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií
22.06.2010Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy
15. 06. 2010Vykonávacia dohoda medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
15.06.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
  • Zmluvy: 101 - 120
  • Choď na stranu:   
  • 2   3   4   5   6   7   8   9   10