Preskočiť navigáciu


Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 269,36 kB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 274,61 kB)

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 61 - 80
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
05. 06. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách
05. 06. 2012Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
01. 06. 2012Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 - 2014
30. 05. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
24. 05. 2012Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka
18. 05. 2012Dodatok č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode
03. 05. 2012Technická dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovinskej republiky o cvičení s toxickými chemickými látkami
03.05.2012Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
02. 05. 2012Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
24. 04. 2012Vykonávacia dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
18. 04. 2012Regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)
28. 03. 2012Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
02. 03. 2012Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
02. 03. 2012Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
02. 03. 2012Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom
27.02.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu
27.02.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd
27. 02. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola
16. 02. 2012Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006
16. 02. 2012Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci
  • Zmluvy: 61 - 80
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9