Preskočiť navigáciu


Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 269,36 kB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 274,61 kB)

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 141 - 160
  • Choď na stranu:   
  • 4   5   6   7   8   9   10   11   12
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
21. 10. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
21.10.2010Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane
15.10.2010Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
07. 10. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách
06.10.2010Protokol o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
06.10.2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov
24. 09. 2010Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz
21.09.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
02.09.2010Dohoda o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie
20.07.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
20. 07. 2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií
15.07.2010EFSF Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
23.06.2010Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
22.06.2010Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy
16.06.2010Dohovor o Európskom centre pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) v znení dodatkov
15. 06. 2010Vykonávacia dohoda medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
15.06.2010Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
11. 06. 2010Dodatok k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie
10. 06. 2010Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
07.06.2010Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
  • Zmluvy: 141 - 160
  • Choď na stranu:   
  • 4   5   6   7   8   9   10   11   12