Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
/servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC KONZULÁRNA POMOC V ZAHRANIČÍ
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE
CESTOVNÝ PAS
OBČIANSKY PREUKAZ
HLÁSENIE O POBYTE OBČANOV SR
NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD
OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
NADOBUDNUTIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA
PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU
ZÁPIS O NARODENÍ DO OSOBITNEJ MATRIKY
ZÁPIS O UZATVORENÍ MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY
OSOBITNÝ ZÁPIS PRIEZVISKA
ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
POVOLENIE ZMENY MENA A PRIEZVISKA
ŽIADOSŤ O ZASLANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV DO CUDZINY
LEGALIZÁCIA DOKLADOV
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV SR
OVEROVANIE PODPISOV, PREKLADOV A FOTOKÓPIÍ
UZATVORENIE MANŽELSTVA NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE SR V ZAHRANIČÍ
ROZVOD V CUDZINE
UZNANIE ROZHODNUTÍ CUDZIEHO ŠTÁTU NA ÚZEMÍ SR
DOPRAVNÉ NEHODY
VÍZA
POVOLENIE NA PRECHODNÝ POBYT V SR
POVOLENIE NA TRVALÝ POBYT V SR
POMOC NA ČÍSLE 112
POMOC OBČANOM V NÚDZI
PREVOZ TELESNÝCH POZOSTATKOV NA ÚZEMIE SR
ČO ROBIŤ, AK STE SA STALI OBEŤOU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
ČO ROBIŤ, AK VÁM UKRADLI DOKLADY,ALEBO STE ICH STRATILI
CESTOVANIE ZO ZAHRANIČIA
MIESTNE ŠPECIFIKÁ A CESTOVANIE
RADY PRE CESTOVATEĽOV
DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI
VODIČŠKÝ PREUKAZ SR SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
Výmena platného vodičského preukazu alebo obnova vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska.

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny alebo podskupiny. Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skladal skúšky z odbornej spôsobilosti. Toto oprávnenie sa preukazuje vodičským preukazom. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

Na zastupiteľskom úrade v zahraničí možno požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v SR pred 01.05.2004 alebo obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska.

Výmena vodičského preukazu


Orgány Policajného zboru SR vymieňajú platné vodičské preukazy vydané v SR pred 1. májom 2004 za nové vodičské preukazy na základe žiadosti.

Žiadateľ podáva žiadosť o výmenu vodičského preukazu na zastupiteľskom úrade osobne a pri jej podaní je povinný predložiť:
Žiadateľ je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a žiadosť vlastnoručne podpísať. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Obnovenie vodičského preukazu


Orgán Policajného zboru SR obnoví vodičský preukaz v prípade, že dôvodom žiadosti o obnovu je jeho strata alebo odcudzenie, alebo zmena mena alebo priezviska.

Žiadateľ podáva žiadosť o obnovu vodičského preukazu na zastupiteľskom úrade osobne a pri jej podaní je povinný predložiť :
Žiadateľ je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a žiadosť vlastnoručne podpísať. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Prevzatie vodičského preukazu


Žiadateľ si prevezme nový vodičský preukaz osobne na veľvyslanectve SR v zahraničí. K prevzatiu nového vodičského preukazu je potrebné predložiť doklad totožnosti, odovzdať starý vodičský preukaz a prevzatie nového vodičského preukazu potvrdiť vlastnoručným podpisom.
Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu prevziať nový vodičský preukaz, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom držiteľa vodičského preukazu. Úradné osvedčenie tohto podpisu je možné vykonať iba na Veľvyslanectve SR v Dubline.

 
 
/servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO