Home
English
Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku
/servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
GENERÁLNY KONZUL
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO KONZULA
BÝVALÍ GENERÁLNI KONZULI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ŠTÁTNE SVIATKY
HONORÁRNE KONZULÁTY V USA
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO USA
ZÁKLADNÉ RADY A ODPORÚČANIA PRED CESTOVANÍM
INFORMÁCIE PRE MOTORISTOV
MIESTNE ŠPECIFIKÁ A CESTOVANIE
INFORMÁCIE O USA V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
NARODENIE DIEŤAŤA V USA
SOBÁŠ SLOVENSKÉHO OBČANA V USA
ÚMRTIE SLOVENSKÉHO OBČANA V USA
OSVEDČENIE A POTVRDENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA
UDELENIE A VRÁTENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA
APOSTIL
OVEROVANIE DOKLADOV
VÍZA
POBYT CUDZINCA
FORMULÁRE
KONZULÁRNE POPLATKY
RODNÝ LIST - DUPLIKÁT
SOBÁŠNY LIST - DUPLIKÁT
ÚMRTNÝ LIST - DUPLIKÁT
ROZVOD V USA
ZMENA MENA
OSVEDČENIE SLOVÁKA V ZAHRANIČÍ
REGISTER TRESTOV
POTVRDENIE O VOJENSKEJ SLUŽBE
HLÁSENIE POBYTU
ZBROJNÝ SPRIEVODNÝ LIST
GENEALOGICKÝ VÝSKUM
ZOZNAM PRÁVNIKOV
ZOZNAM PREKLADATEĽOV A TLMOČNÍKOV VÝVOZ/DOVOZ PEŇAZÍ Z/DO EÚ VRÁTANE SR
DOVOZ ZVIERAT DO SR
DÔCHODKY
COLNÁ SPRÁVA
ODŠKODNENIE OBETÍ HOLOCAUSTU SLOVÁCI V USA
SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
MATICA SLOVENSKÁ
STUDIA ACADEMICA SLOVACA
INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA SLOVENSKU
ÚSTAV JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY
METODICKÉ CENTRUM UMB PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
CENTRUM JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY
SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK!
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA V MARTINE
PREČÍTAJTE SI SLOVENSKÉ NOVINY A ČASOPISY
VYPOČUJTE SI SLOVENSKÉ RÁDIÁ!
POZRITE SI SLOVENSKÉ TELEVÍZIE!
OBJEDNAJTE SI SLOVENSKÉ KNIHY, NOVINY A ČASOPISY
PRE DETI
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE PRISŤAHOVALCOV SLOVENSKÁ AGENTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU
SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA
OBCE
BANKY SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 

Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi Slovenskej republiky a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

CESTOVNÝ PAS


Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovný pas je majetkom Slovenskej republiky.
Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 23 zákona).

Podávanie žiadosti o cestovný pas Slovenskej republiky


Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Spojených štátov amerických a to v zmysle teritoriálnej jurisdikcie podľa miesta bydliska žiadateľa na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v USA (Washington, New York). Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín - telefonicky alebo emailom.

Pri podaní žiadosti o cestovný pas Slovenskej republiky sa občan podrobí snímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodené osoby mladšie ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý na podpis v zmysle §5 ods 4 zákona.

Občan starší ako 15 rokov, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba (§17 ods. 5 zákona); osobná prítomnosť pri podaní žiadosti oboch je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za občana mladšieho ako 15 rokov podáva ten rodič, do ktorého výchovy bolo dieťa súdom zverené. Druhý rodič môže podať žiadosť iba s osvedčeným písomným súhlasom rodiča, ktorému bolo dieťa zverené. V takomto prípade sa vyžaduje súdne rozhodnutie o zverení do výchovy.

Náležitosti žiadosti podávanej na zastupiteľskom úrade


K žiadosti žiadateľ predloží tieto doklady:

1. originál platný doklad totožnosti, z ktorého jasne vyplýva, že ide o štátneho občana Slovenskej republiky (platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz)

2. originál rodný list vydaný v Slovenskej republike

3. v prípade, že občan nedisponuje platným dokladom totožnosti podľa bodu 1., požaduje sa originál osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR, nie starší ako 6 mesiacov odo dňa vystavenia

4. v prípade zmeny priezviska na základe sobáša sa vyžaduje sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak je toto priezvisko odlišné od priezviska uvedeného v predkladanom doklade totožnosti; v prípade akejkoľvek inej zmeny mena/priezviska sa vyžaduje doklad o povolení zmeny mena resp. priezviska žiadateľa

5. doklad o udelení akademického titulu, pokiaľ žiadateľ požaduje jeho zápis do cestovného pasu; tento doklad sa nevyžaduje, ak je titul už zapísaný v platnom občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade

6. skôr vydaný cestovný pas; od jeho predloženia je možné upustiť, ak by to bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (§16 ods. 7 zákona); v takomto prípade žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca predkladá k žiadosti odôvodnenie vo forme čestného prehlásenia s notársky overeným podpisom

7. občan mladší ako 18 rokov prikladá k žiadosti písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby (§17 ods. 2 zákona). Notárske osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak osoba podpíše žiadosť a svoj súhlas pred zastupiteľským úradom.

8. žiadateľ, ktorý nie je držiteľom platného dokladu totožnosti, musí za účelom preukázania totožnosti predložiť iný doklad vydaný orgánmi SR resp. iného štátu, ktorého súčasťou je fotografia a základné biografické údaje žiadateľa

9. v prípade straty resp. odcudzenia skôr vydaného pasu žiadateľ predloží potvrdenie o nahlásení tejto udalosti policajnému útvaru v štáte pobytu

10. iné doklady, ak je potrebné ich predložiť v zmysle zákona

Konanie o žiadosti o vydanie cestovného pasuCestovný pas s vydáva občanovi,
Pokiaľ je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov (§8 ods. 3 zákona)

Ak je žiadateľ držiteľom 2 platných cestovných pasov s platnosťou na 10 rokov, jeho nová žiadosť o pas bude prijatá s tým, že už vydané pasy si môže ponechať až do vydania nového cestovného pasu. Nový cestovný pas bude žiadateľovi odovzdaný až po vrátení aspoň jedného zo skôr vydaných pasov.

Ak je žiadateľ držiteľom 2 platných cestovných pasov, z toho jeden s platnosťou na 10 a druhý s platnosťou na 5 rokov, jeden z týchto pasov musí byť priamo pri podaní žiadosti o nový pas odovzdaný. Podľa toho, ktorý pas žiadateľ odovzdal, bude prijatá jeho žiadosť o nový pas s platnosťou na 5 resp. 10 rokov.

Žiadateľ je pri podaní žiadosti povinný informovať úradníka prijímajúceho jeho žiadosť, koľko cestovných pasov si plánuje po vydaní nového dokladu ponechať. Podľa toho bude prijatá jeho žiadosť o nový cestovný pas s platnosťou na 10 resp. na 5 rokov.

Prerušenie konania a výzva na doplnenie žiadosti


Ak žiadosť neobsahuje zákonom stanovené údaje a podklady, žiadateľ bude vyzvaný, aby podal žiadosť po skompletizovaní dokumentácie v neskoršom termíne.

Správny poplatok


Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII. /servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_2A55D2D4E681FDCEC12574240023CCAE_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&LANG=SK" target="_blank" title="Konzulárne poplatky"> Konzulárne poplatky v položke 243.

Splnomocnenie
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie

1. vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti,
2. vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a
3. vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Zvýšený poplatok za odcudzenie cestovného dokladu v dobe jeho platnosti sa nevyberie, ak so dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde k nej došlo. V takomto prípade sa pri podaní žiadosti o nový cestovný pas vyžaduje policajná správa o udalosti.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Prevzatie vyhotoveného dokladu


Vyhotovený cestovný pas si žiadateľ starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti osobne sám resp. osobne jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka, plnoleté dieťa). Osoba, ktorá doklad preberá sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) a dokladom potvrdzujúcim vyššie uvedený blízky resp. príbuzenský vzťah (rodný list, sobášny list).

Iný občan môže cestovný pas prevziať iba na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (v prípade osvedčenia americkým notárom sa vyžaduje apostilácia tohto osvedčenia). Občan, poverený na zastupovanie sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred zamestnancom. Osoba poverená prevzatím cestovného pasu sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Za občana mladšieho ako 15 rokov resp. za občana zbaveného právnej spôsobilosti prevezme vyhotovený cestovný doklad osobne poverený zákonná zástupca resp. osoba, ktorá podala žiadosť. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať. Osoba preberajúca cestovný pas sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Neplatný cestovný pas môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať (§ 27 ods. 2 zákona).

Strata/Odcudzenie cestovného dokladu


Občan má povinnosť bezodkladne hlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu policajnému orgánu, ktorý ho vystavil, resp. v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do SR tiež orgánu, ktorý ho vydal.

Pri hlásenie tejto udalosti sa vyžaduje aj potvrdenie o strate alebo odcudzení od orgánu, ktorému bola táto udalosť hlásená. V prípade, že je potvrdenie v inom ako slovenskom resp. českom jazyku, musí byť zabezpečený osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky   (pdf, 596 kB)


/servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_3A6C102461D9FDECC125740800506CB9_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&LANG=SK" target="&OpenDocument=Y&LANG=SK&HM=20-formulare&OB=0" title="Tlačivá na stiahnutiena"> Tlačivá na stiahnutie

/servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_2A55D2D4E681FDCEC12574240023CCAE_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&LANG=SK" target="_blank" title="Konzulárne poplatky"> Konzulárne poplatky

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky na území USA a ich teritoriálna príslušnosť:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Washington D.C.:
Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Columbia, závislé americké územia, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Hawaii;

Generálny konzulát Slovenskej republiky New York:
Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin, Aljaška, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Wyoming;


Dátum poslednej aktualizácie: 14. januára 2015

     


 
 
/servlet/newyorkgk?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkGK/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkgk/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO