Preskočiť navigáciu


Uzavretie manželstva

Manželstvo možno uzavrieť aj na slovenskom veľvyslanectve alebo generálnom konzuláte v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“), pokiaľ aspoň jeden zo snúbencov je štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorý má v prijímajúcom alebo akreditovanom štáte spravidla povolený dlhodobý alebo trvalý pobyt. Konkrétne informácie o podmienkach uzavretia manželstva na diplomatickom či konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú príslušní pracovníci slovenského zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté. Nejde iba o uvedenie informácie o dokladoch, ktoré sú pre uzavretie manželstva v zahraničí nevyhnutné, ale aj o stanovenie termínu sobáša. Nakoľko ide o dôležitý obrad, vyžaduje si jeho príprava určitý čas a preto sa odporúča dohodnúť termín a okolnosti s dostatočným časovým predstihom, prinajmenšom 1-2 mesiace vopred. Treba sa informovať aj o priestorových možnostiach a vopred si uvedomiť, že samotného obradu sa môže zúčastniť iba obmedzený počet osôb.

Poučenie pre snúbencov


1. Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.

2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt.

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

SLOBODNÍ


a) rodné listy snúbencov,
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).

OVDOVELÍ


a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

ROZVEDENÍ


a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).

MLADISTVÉ OSOBY (od 16 do 18 rokov)


predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

DOHODA SNÚBENCOV NA PRIEZVISKU


Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviska. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvísk bude priezviskom spoločných detí.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú detí, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (deti) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

SOBÁŠ CUDZINCOV V SR


Cudzinci, ktorí uzatvárajú manželstvo pred príslušným úradom v Slovenskej republike, predkladajú všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte:

a) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstve s príslušnými overeniami,
b) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, treba k nim doložiť aj preklad vyhotovený súdnym tlmočníkom,
c) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.).

SOBÁŠ S CUDZINCOM NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE SR


Pokiaľ chce slovenský občan uzavrieť manželstvo s cudzincom na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, okrem príslušných vyššie spomínaných dokladov musí cudzinec zastupiteľskému úradu predložiť aj potvrdenie/doklad štátu, ktorého je štátnym občanom, že manželstvo s občanom SR uzavreté na slovenskom zastupiteľskom úrade bude uznané za platné aj v štáte, ktorého je cudzinec štátnym občanom. Rovnaký druh potvrdenia si musí cudzinec zabezpečiť aj od príslušného úradu štátu, v ktorom má byť uzavretý sobáš (teda od úradu štátu, v ktorom pôsobí slovenský zastupiteľský úrad ).

Výňatok zo zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Postup pred uzavretím manželstva (Interpretácia § 27 a § 28)

1. Uzavretie manželstva musia písomne oznámiť obaja snúbenci. K oznámeniu na predpísanom tlačive treba pripojiť buď v prvopise alebo v odpise tieto doklady:

a) rodný list,

b) doklad o statnom občianstve,

c) potvrdenie o mieste trvalého (prechodného) pobytu a rodinnom stave (slobodný, ovdovený, rozlúčený, rozvedený),

d) ak je niektorý zo snúbencov ovdovený, úmrtný list zomretého manžela alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho, na ktorom je doložka o právoplatnosti,

e) ak je niektorý zo snúbencov rozvedený l do 31.decembra 1949 rozlúčený), súdne rozhodnutie o rozvode (do 31. decembra o rozluke), na ktorom je doložka o právoplatnosti,

i) ak rozvod vyslovil cudzí sud a jeho rozsudok nie je v Slovenskej republike účinný, rozhodnutie Najvyššieho súdu SE o uznaní rozsudku. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SE nie je potrebné v prípadoch, keď rozvod cudzích štátnych občanov vykonal sud štátu, ktorého sú obaja občanmi, alebo ak sa rozvod vykonal v state, s ktorým ma SR uzavretú zmluvu o právnej pomoci, podľa ktorej sa rozhodnutia organov druhej zmluvnej strany uznávajú bez osobitného rozhodnutia slovenského organu. Rozhodnutie Najvyššieho sudu SE rovnako nie je potrebne vtedy, keď sa manželstvo cudzích štátnych občanov rozviedlo v inom štáte, ako ktorého sú obaja občanmi, ale len za predpokladu, že takéto rozhodnutia uznáva domovsky štát účastníkov konania.

g) doklad o rodnom čísle,

h) ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatne rozhodnutie sudu o povolení uzavrieť manželstve.

2. štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.

3. O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica (je súčasťou tlačiva oznámenie o uzavretí manželstva. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať mena, priezviska a podpisy snúbencov, ich rodne číslo, mena, priezviska a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky organu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

4. Cudzí štátny občan doloží, okrem dokladov uvedených v ods.l., osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, vydané jeho domovským štátom a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

5. Doklad o Štátnom občianstve nahrádza cestovný pas, občiansky preukaz / identifikačná karta.

6. Ak by zaobstaranie dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, možno pripustiť nahradenie niektorých dokladov čestným vyhlásením, prípadne upustiť od ich predloženia.

Štáty, ktorých rozhodnutia o rozvode manželstva nie je treba uznávať Najvyšším súdom Slovenskej republiky
pre platnosť v Slovenskej republike.

a) Na základe dvojstranných medzinárodných zmlúv:

ŠtátČíslo vyhlášky
Albánsko97/1960 Zb.
Bulharsko3/1978 Zb.
Francúzsko83/1985 Zb.
Maďarsko63/1985 Zb.
Mongolsko106/1978 Zb
Poľsko 42/1989 Zb.
Rumunsko31/1959 Zb.
SNŠ95/1983 Zb.

b) Na základe Haagskeho dohovoru o uznávaní rozvodov a zrušení manželského súžitia:

Zmluvné štátyDátum
Austrália14.04.1986
Dánsko01.07.1976
Egypt 20.06.1980.
Fínsko 15.08.1977
Taliansko20.04.1986
Cyprus06.08.1983
Luxembursko06.01.1981
Luxembursko22.08.1981
Nórsko 14.10.1978
Portugalsko09.07.1985
Švédsko11.07.1976
Švajčiarsko11.07.1976
Veľká Británia 11.07.1976

Error

Error 404

HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - Entry not found in index

Uzavieranie manželstiev slovenských občanov s cudincami


Uzatváranie manželstiev slovenských občanov s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti je možné len pred orgánom Slovenskej republiky či cudzieho štátu na to splnomocnenými, nie však na veľvyslanectvách či konzulárnych úradoch Slovenskej republiky.

Pokiaľ len jeden zo snúbencov je občanom Slovenskej republiky, forma uzavretia manželstva v Slovenskej republike sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, v zahraničí právom miesta, kde sa manželstvo uzatvára (§ 20 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).

Cudzinec je povinný pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložiť matričnému úradu nasledujúce doklady:

  • rodný list
  • doklad o štátnom občianstve*,
  • úmrtný list zomretého manžela (v prípadoch ovdovených) alebo súdne rozhodnutie o prehlásení manžela za mŕtveho, opatrené doložkou o právoplatnosti,
  • rozhodnutie o rozvode manželstva opatrene doložkou právoplatnosti (v prípadoch rozvedených žiadateľov),
  • potvrdenie o bydlisku/pobyte*
  • potvrdenie o osobnom stave
  • osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva*, v ktorom príslušné úrady cudzieho štátu okrem údajov o cudzincovi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) uvedú, že je spôsobilý podľa zákona jeho domovského štátu uzavrieť manželstvo
(Poznámka: Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie jako 6 mesiacov)

Požiadavky na náležitosti cudzozemských dokladov je najvhodnejšie preveriť priamo na príslušnom matričnom úrade.

Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné (§ 5 zákona číslo 94/1963 Zb. v znení zákona číslo 132/1982 Zb. o rodine).

Dátum poslednej aktualizácie: 20.03.2014