Preskočiť navigáciu


Postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v SR na použitie v cudzine

1. Matričný doklad


Matričný doklad – len originál rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu (nie staršie ako 6 mesiacov od vydania) vydáva príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je udalosť zapísaná. V ďalšom konaní overí matričný doklad poverená osoba príslušného okresného úradu (www.civil.gov.sk). Ak bude matričný doklad použitý v členskom štáte Haagskeho dohovoru, okresný úrad udelí overovaciu pečiatku apostila a tým je overenie dokladu slovenskými orgánmi ukončené.

Pre ostatné štáty po overení okresným úradom nasleduje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súdny prekladateľ, krajský súd, opäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a napokon veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Rodný list, sobášny list a úmrtný list vydaný Osobitnou matrikou osvedčuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V prípade, že dokumenty budú predložené v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, listiny následne osvedčuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V prípade matričných dokumentov na použitie v zahraničí musia byť originály vydané Slovenskou republikou (nie staršie ako 6 mesiacov od vydania), iné nie sú uznané (vydané napr. ČSSR, ČSFR a pod.)

2. Doklady o vzdelaní


Vysvedčenia, diplomy, potvrdenia o návšteve školy a pod., vydané základnými, strednými a vysokými školami na použitie v zahraničí podliehajú osvedčeniu Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (www.minedu.sk).

Bez prvotného overenia Ministerstva školstva SR, resp. inej štátnej inštitúcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty.

Pre štáty Haagskeho dohovoru udelí apostilu Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Pre ostatné štáty Ministerstvo školstva Slovenskej republiky potvrdí doklady k legalizácii konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Doklad treba predložiť na preklad súdnemu prekladateľovi ,toho osvedčí krajský súd opäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pre ďalšie použitie je potrebné overiť (superlegalizovať) dokument veľvyslanectvom/konzulátom štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne MZVaEZ SR a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostilu udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

3. Výpis z registra trestov


Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Ak bude výpis z registra trestov použitý v zahraničí, je treba pri podávaní žiadosti o výpis z registra trestov požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu použitia v zahraničí. Po osvedčení výpisu riaditeľom registra trestov alebo jeho povereným pracovníkom (len v Bratislave) sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V prípade krajiny Haagskeho dohovoru po apostilácii Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa dá k výpisu z registra trestov vyhotoviť preklad – apostilu naň vydá krajský súd.

Výpis z registra trestov musí byť vždy predkladaný v originále.

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Kvetná 13
P. O. Box 147814 23 Bratislava
sekretariát: 02/554 25 649, 02/502 16 129, 02/502 16 133
riaditeľ Ing. Ján Stanko: 02/502 16 134, alebo 02/555 66 879

podateľňa – úradné hodiny
pondelok8.00 – 12.0013.00 – 17.00
utorok7.30 – 12.0013.00 – 15.00
streda7.30 – 12.0013.00 – 15.00
štvrtok7.30 – 12.0013.00 – 15.00
piatok7.30 – 12.0013.00 – 15.00

V prípade, že sa výpis z registra trestov použije v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, osvedčenie nekončí na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ale po preklade výpisu do jazyka krajiny určenia súdnym prekladateľom a osvedčení pečiatky a podpisu súdneho prekladateľa na krajskom súde sa žiadateľ o osvedčenie vráti na konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na osvedčenie pečiatky a podpisu krajského súdu, a takto osvedčený výpis z registra trestov predloží na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej bude doklad predložený.

UPOZORNENIE:

Oznamujeme cteným klientom, že na základe informácie z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky nie je možné overovať výpis z registra trestov Slovenskej republiky pre zahraničie dodatočne. t.j. výpis z registra trestov Slovenskej republiky, ktorý je preložený do cudzieho jazyka Generálna prokuratúra Slovenskej republiky spätne neoverí.

4. Justičné verejné listiny


Justičné verejné listiny vydané súdmi, notármi a exekútormi v obvode krajského súdu overujú príslušné krajské súdy. Právoplatné rozsudky o rozvode manželstva, rozhodnutia o osvojení, notárske zápisnice, čestné vyhlásenia, splnomocnenia podliehajú v prvom stupni osvedčeniu krajským súdom. Listiny vydané krajskými súdmi a najvyšším súdom overuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

5. Preklad dokladu do iného jazyka


Preklady dokladov na použitie v zahraničí musia byť vyhotovené súdnym prekladateľom (nie tlmočníkom).

Preklady sa dávajú vyhotoviť až po osvedčení listiny SR (ak nie je potvrdená pravosť listiny, preklad samotný je neplatný).

Nakoľko väčšinu dokladov vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v originále ( maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom ), je možné z dokladu vyhotoviť fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

Doklad musí mať vykonané prvostupňové osvedčenie, aby v preklade bola zahrnutá aj doložka o platnosti pôvodného dokladu, to zn., ak ide o preklad slovenskej verejnej listiny do iného jazyka, musí byť aj vlastná verejná listina opatrená vyšším overením príslušným orgánom. Prvostupňové osvedčenie prekladov vykonáva krajský súd.

Register súdnych prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy (www.orsr.sk). Následne sa doklad predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a veľvyslanectvu krajiny, ktoré je akreditovaná pre Slovenskú republiku.

Príklad:
Diplom osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Po osvedčení je možné u notára vyhotoviť fotokópiu, ktorého oprávnenie potvrdí príslušný krajský súd, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Doklad treba predložiť súdnemu prekladateľovi na preklad do úradného jazyka krajiny, v ktorej bude doklad použitý. Po preložení dokladu súdnym prekladateľom takto preložený doklad sa predkladá príslušnému krajskému súdu na osvedčenie pravosti prekladateľa, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky overí pravosť súdu. Dokument (doklad a preklad) sa superlegalizuje na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, kde bude dokument použitý.
Doklad osvedčený apostilou príslušným orgánom sa už ďalej neoveruje, je pripravený na predloženie v krajine kde má byť doklad použitý. Takto overený musí byť prvotný doklad aj preklad prvotného dokladu (apostilu na preklad udeľuje krajský súd).

6. Fotokópie dokladov


Originál dokladu musí mať prvostupňové overenie, to znamená, že ak sa napr. jedná o diplom, musí byť overený na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, právoplatný rozsudok o rozvode musí byť overený na príslušnom krajskom súde, až potom sa kópia predkladá na overenie notárovi.

Matričné úrady vyhotovujú na požiadanie nový matričný doklad na použitie v zahraničí – kópie neoverujeme.

Pravosť fotokópie musí byť potvrdená a podpísaná len notárom. Prvostupňové osvedčenie potvrdením oprávnenosti notára vykoná príslušný krajský súd (ak idú listiny do štátov Haagskeho dohovoru, krajský súd udelí pečiatku apostila, ak pre iné štáty, krajský súd potvrdí listiny pre ďalšie osvedčenie na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR.).

7. Certifikáty


Certifikáty, doklady o pôvode tovaru a iné doklady obchodného charakteru podľa vecnej príslušnosti podliehajú v prvom stupni osvedčeniu príslušným ministerstvom, iným orgánom štátnej správy alebo Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a následne konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušným veľvyslanectvom akreditovaným pre Slovenskú republiku.
V prípade krajiny Haagskeho dohovoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky udelí apostilu a overovanie je ukončené.

Certifikáty o absolvovaní kurzov (masérsky, kozmetický, trénerský, kuchársky a pod.) vydávané súkromnými zariadeniami nie je možné pre zahraničie osvedčovať – nejde o verejné listiny SR.
Ak oprávnená osoba (majiteľ firmy, školiteľ...) podpíše originál certifikátu pred notárom, notára osvedčí príslušný krajský súd Slovenskej republiky, je možné listinu na použitie v zahraničí osvedčiť.

8. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky


Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných obvodných či krajských súdoch a u notára. Príslušné krajské súdy ich potvrdia na použitie v zahraničí /pre krajiny, kde je potrebná legalizácia a superlegalizácia potvrdia pravosť dokumentu (v legalizačnom procese sa postupuje na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, postup uvedený vyššie), pre krajiny Haagskeho dohovoru overia dokument apostilou (dokument sa dáva preložiť , postup uvedený vyššie).

Bližšie informácie o Obchodnom registri nájdete v agende Obchodný register v sekcii Zákon a právo/ Súdy - www.orsr.sk

Živnostenský register

www.zrsr.sk

Živnostenský list na použitie do zahraničia, vydaný príslušným okresným úradom overí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

9. Sobáš v zahraničí


V prípade sobáša občana Slovenskej republiky v zahraničí je potrebné informovať sa o potrebných dokumentoch, ktoré treba predložiť k udeleniu povolenia na uzavretie sobáša na konkrétnom matričnom úrade, v kostole a pod. v krajine, kde má byť sobáš uzavretý.

V princípe sú v zahraničí od slovenských občanov žiadané:

  • aktuálny rodný list (nie starší ako 6 mesiacov od vydania)
  • potvrdenie o trvalom pobyte
  • v prípade cirkevného sobáša krstný list alebo prehlásenie o vierovyznaní

Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu sobáša v zahraničí Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva!

Tento dokument je potrebné nahradiť:

a) Potvrdením príslušného matričného úradu o tom, že Slovenská republika potvrdenia o stave nevydáva
b) Čestným vyhlásení, potvrdeným notárom, o stave

Príklad
JA, XY, narodená ...,trvale bytom ..., číslo cestovného pasu... čestne vyhlasujem, že som slobodná, a nikdy som vydatá nebola, alebo - rozvedená (v tomto prípade sa prikladá aj právoplatný rozsudok o rozvode, resp. potvrdenie o rozvode), alebo - vdova (prikladá sa úmrtný list manžela)

Dokumenty vydávané cirkvou v Slovenskej republike nepodliehajú vyššiemu overeniu, pre prípad komplikácií v zahraničí odporúčame, aby si klienti žiadali cirkevné dokumenty v latinskom jazyku – nepodliehajú ani overeniu, ani prekladu.

10. Rozvod


Občan Slovenskej republiky, ktorý je rozvedený, v prípade sobáša v zahraničí predkladá o.i. právoplatný rozvodový rozsudok . Na použitie v zahraničí potvrdzuje príslušný krajský súd, ktorý pre krajiny, kde je potrebná legalizácia a superlegalizácia potvrdí pravosť dokumentu (v legalizačnom procese sa postupuje na MZVaEZ SR, postup uvedený vyššie) pre krajiny Haagskeho dohovoru overí dokument apostilou (dokument sa dáva preložiť , postup uvedený vyššie).

Klienti rozvedení v Slovenskej republike môžu požiadať o vydanie „Potvrdenia o rozvode“, (Osvedčenia o rozvode ...) a to na príslušnom okresnom súde. Následne overuje pravosť krajský súd.

Slovenskí občania, ktorí sa rozviedli v zahraničí, a rozvodový rozsudok nadobudol právoplatnosť, musia požiadať o zaevidovanie tohto rozvodu v SR. Pre ďalšie informácie treba kontaktovať Krajský súd Bratislava, tel. č. ústredňa 02/ 501 181 11

11. Plná moc, zmluva


Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. splnomocňujú v zahraničí zástupcov, partnerov, aby jednali v ich mene (napr. zápis do obchodného registra, otvorenie účtov v bankách a pod.)
Ak bude plná moc/ zmluva, použitá v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor, potom originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, notára potvrdí príslušný krajský súd apostilou, SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny, súdny prekladateľ preloží, akýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilou.

Ak bude plná moc/zmluva použitá v krajine, ktoré nepodpísala Haagsky dohovor, originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, notára potvrdí príslušný krajský súd na ďalšie overenie, SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny, Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje, súdny prekladateľ preloží, akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa na ďalšie overenie, Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje listinu.

Vzhľadom na opakujúce sa pokusy o zneužitie dostupných informácií zo sociálnych sietí a uverejnených na webe, úctivo žiadame, aby pri osvedčovaní takýchto listín, na požiadanie, bol predložený aktuálny výpis z obchodného registra, vydaný na notárskom úrade, resp. okresnom súde.

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:
V prípade, že sú Konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na osvedčenie predložené listiny nie osobou, ktorej sa listiny týkajú, ale v zastúpení, v prípade, že nejde o preukázateľne blízkeho príbuzného (rodičia, súrodenci, deti), v rámci platnej legislatívy SR, t.j. v znení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a v znení novely (napr. č. 136/2014 Z. z.), žiadame, aby bolo predložené splnomocnenie.

V prípade, že Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri požiadaní o osvedčenie slovenskej verejnej listiny na použitie v zahraničí nemôže spoľahlivo posúdiť obsah listiny (cudzie jazyky, resp. neabecedné či znakové písmo, napr. čínsky jazyk, arabský jazyk, perzský jazyk a pod.) môže osvedčenie listiny odmietnuť, resp. vyzvať žiadateľa aby zabezpečil preklad do slovenského jazyka.


Dátum poslednej aktualizácie: 28.01.2015