Preskočiť navigáciu


Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Matričný doklad


Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor:
 • originál aktuálneho matričného dokumentu (nie starší ako 6 mesiacov od vydania) na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade kde je matričná udalosť zapísaná
 • osvedčí príslušný okresný úrad
 • legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • preklad súdnym prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Postup pri osvedčení rodného listu (a iných dokladov vydaných matrikou) – do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor:
 • originál aktuálneho matričného dokumentu (nie starší ako 6 mesiacov od vydania) na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade v mieste narodenia
 • osvedčí príslušný okresný úrad formou apostilu
 • predloží takto osvedčený doklad na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd formou apostilu

Ak je na doklade a na preklade osvedčenie formou apostilu, týmto je ukončené overovanie dokladu a môže byť doklad predložený v krajine určenia.
Osvedčenie formou apostilu musí byť na prvotnom doklade aj na priloženom preklade.

Doklady o vzdelaní – vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, diplomy...

Nakoľko väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v originále ( maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom ), je možné z dokladu vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pečiatkou apostila
 • Z originálu dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd formou apostilu
 • takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd formou apostilu
 • takto osvedčený doklad je pripravený na predloženie v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • z originál dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd
 • legalizuje Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • preklad súdnym prekladateľom
 • súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na legalizáciu na Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • následne sa predložia na osvedčenie na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Upozornenie : Bez prvotného overenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, resp. inej štátnej inštitúcie, Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty

Poznámky ku kategórii dokladov:

Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne KONZ a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostil udeľuje Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky .

Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotnými školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nie z Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
(Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapeut, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

Výučné listy, vydané odbornými učilišťami pri podnikoch, ktoré už zanikli – na použitie do zahraničia sa predkladajú úradné fotokópie dokladov
Kontakt : www.minedu.sk, www.health.gov.sk, www.mosr.sk

Výpisy z banky (iných ako Národnej banky Slovenskja)


Banky sú súkromné subjekty, nie je možné listiny priamo overiť.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd osvedčí dokument k ďalšiemu overeniu
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Upozornenie : alternatívne riešenie
 • Z originálu výpisu dať u notára vyhotoviť fotokópiu
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd a/ apostilom alebo osvedčí na ďalšie overenie
 • Osvedčuje Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Súdny prekladateľ preloží doklad
 • Podľa krajiny použitia Krajský súd a/udelí apostil alebo b/ len osvedčí k ďalšiemu overeniu
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Tento postup je tiež prípustný s tým, že klient bude na poplatkoch uhrádzať cca o 45 EUR viac ako pri postupe uvedenom vyššie.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Osvedčí príslušný krajský súd apostilou
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd udelí apostilu na preklad

POSTUP osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Osvedčí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu

Upozornenie: Výpis z obchodného registra sa môže predkladať aj vo fotokópii, postup uvedený vyššie

Preklady


Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky neosvedčuje len preklady. Preklad je podporná časť dokumentu.
Postup: najprv musí byť doklad uznaný za verejnú listinu SR a byť osvedčený na použitie v zahraničí, až potom môže byť vyhotovený preklad – výnimku tvoria výpisy z bánk a cirkevné doklady (postup uvedený vyššie).

Fotokópie dokladov


Fotokópie z dokladov, ktoré chcú klienti použiť v zahraničí, musia mať vždy prvostupňové osvedčenie.
Doklady na použitie v zahraničí musia byť vždy aktuálne (nie staršie ako 6 mesiacov).
Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčuje len fotokópie vyhotovené zo slovenských verejných listín, prvostupňovo osvedčených, príp. z verejných listín, určených na priame použitie v zahraničí.

Len v prípade, že občan SR predloží na osvedčenie cudzí doklad s osvedčením, bude kópia takéhoto dokladu akceptovaná (príklad: občan SR vyštuduje vo Veľkej Británii. Predloží diplom Veľkej Británie spolu s osvedčením apostila z Veľkej Británie. Tento doklad však potrebuje predložiť v Spojených arabských emirátoch. Postup: z originálu dokladu a jeho osvedčenia u notára vyhotoví fotokópiu, osvedčí príslušný krajský súd, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje doklad).

UPOZORNENIE
Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, premiéra Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky sú platné len na území Slovenskej republiky. Kópie týchto materiálov v zahraničí nemajú dôkaznú moc verejnej listiny Slovenskej republiky.

Fotokópie dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)


Fotokópie slovenských dokladov totožnosti pre použitie v zahraničí je oprávnený vykonať len notár.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Fotokópiu dokladu osvedčí priamo notár
 • Osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Fotokópiu dokladu osvedčí priamo notár
 • Osvedčí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu

Čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy s obchodnými partnermi súkromných firiemPrávnické osoby, firmy, agentúry a pod. splnomocňujú v zahraničí zástupcov, partnerov, aby jednali v ich mene (napr. zápis do obchodného registra, otvorenie účtov v bankách a pod.)

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilou
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí apostilou

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny (v prípade, že podnikateľský subjekt nie členom SOPK, predkladá aktuálny Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky vydaný okresným súdom, resp. notárskym úradom. Ostatné firmy predkladajú neosvedčený Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, aby potvrdili oprávnenosť reprezentanta podpisovať listiny, napr. štatutár)
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

UPOZORNENIE:
V prípade, že plná moc – zmluva - je už napísaná v cudzom jazyku, súdny prekladateľ atď. odpadá.

Plná moc fyzických osôb

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilou
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí apostilom

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

  Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2015