Preskočiť navigáciu

Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Postup pri osvedčení rodného listu (a iných dokladov vydaných matrikou) do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor:

 • originál aktuálneho matričného dokumentu (nie starší ako 6 mesiacov od vydania) na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade v mieste narodenia
 • osvedčí príslušný okresný úrad
 • legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • preklad súdnym prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Postup pri osvedčení rodného listu (a iných dokladov vydaných matrikou) – do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor:
 • originál aktuálneho matričného dokumentu (nie starší ako 6 mesiacov od vydania) na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade v mieste narodenia
 • osvedčí príslušný okresný úrad formou APOSTILLE
 • predloží takto osvedčený doklad na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd formou APOSTILLE

Ak je na doklade a na preklade osvedčenie formou APOSTILLE, týmto je ukončené overovanie dokladu a môže byť doklad predložený v krajine určenia.

Osvedčenie formou APOSTILLE musí byť na prvotnom doklade aj na priloženom preklade.

Postup pri osvedčení fotokópie dokladu do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor:
napr. vysokoškolský diplom všeobecne
originál dokladu s prvotným overením z MŠ SR sa predloží na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd
 • legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • preklad súdnym prekladateľom
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na osvedčenie na konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • následne sa predložia na osvedčenie na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú predložené

Postup pri osvedčení fotokópie dokladu do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor:
napr. vysokoškolský diplom všeobecne

originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pečiatkou apostila
 • originál osvedčeného dokladu sa predloží na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd formou APOSTILLE
 • takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd formou APOSTILLE
 • takto osvedčený doklad je pripravený na predloženie v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

Upozornenie:


Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotnými školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotniíctva SR, nie z Ministerstva školstva SR!
(Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje MŠ SR)


Dátum poslednej aktualizácie: 01.04.2014