Preskočiť navigáciu

Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015
v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2015


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2015 je 769 500 EUR.

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie) a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 20. februára 2015.

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách:

Znenie výzvy LP/2015


Prílohy:

  1. pdf Metodická príručka pre žiadateľa  [pdf; 510,69 kB];
  2. pdf Usmernenie k oprávnenosti výdavkov  [pdf; 277,04 kB];
  3. rtf Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie  [rtf; 238,71 kB];
  4. pdf Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  [pdf; 90,84 kB];
  5. pdf Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie  [pdf; 38,54 kB].

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na: DOTACIE - MZV.SK.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2014