Preskočiť navigáciu

Archív obstarávania

Archív obstarávaní realizovaných v roku 2014

Správy o zadávaných zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2014)Jazykové vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v anglickom jazyku a francúzskom jazyku
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Ú. v. EÚ č. S125 dňa 29.06.2013 pod zn. 2013/S 125-214620 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10450 – MSS
pdf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní   (pdf; 130,65 kB)
pdf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní (Informácia o otváraní časti ponúk „Kritériá“)  (pdf; 82,06 kB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 218,83 kB)

Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Ú. v. EÚ č. S126 dňa 02.07.2013 pod zn. 2013/S 126-215771 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10447 - MST
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ,,O“  (pdf; 177,21 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ,,K“   (pdf; 177,42 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  (pdf; 180,72 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  (pdf; 193,94 kB)

Dostavba areálu ministerstva na Pražskej č. 7
Predbežné oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S216 dňa 07.11.2013 pod značkou 2013/S 216-375036
Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2013 dňa 06.11.2013 pod značkou 18162 – POP.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S245 dňa 18.12.2013 pod značkou 2013/S 245-425777 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425777-2013:TEXT:SK:HTML a vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2013 dňa 18.12.2013 pod. značkou 19845-MSP https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/227341

pdf Súťažné podklady na predmet zákazky „Dostavba areálu MZVaEZ SR na Pražskej č. 7“  (pdf; 490,07 kB)
rtf Dostavba areálu ministerstva na Pražskej č.7 - Zmluva o dielo  (rtf; 487,1 kB)

rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie častí ponúk „Ostatné“   (rtf; 135,74 kB)

rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona – otváranie častí ponúk „Kritériá“  (rtf; 135,71 kB)

Tlač vízových nálepiek
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S176 dňa 11.09.2013 pod značkou 2013/S 176-303769 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303769-2013:TEXT:SK:HTML&tabId=1 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 176/2013 dňa 10.09.2013 pod. značkou 15280-MST http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/213786.
Redakčná oprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bola zverejnená v Úradnom vestníku EÚ č. S183 dňa 20.09.2013 pod značkou 2013/S 183-315176 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315176-2013:TEXT:SK:HTML a vo Vestníku verejného obstarávania č. 184/2013 dňa 20.09.2013 pod. značkou 15734-IOX http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/213786#opravy.
Redakčná oprava zverejnená z dôvodu chyby systému pri preklopení formulára z informačného systému Zberu údajov do vestníka verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 186/2013 zo dňa 24.09.2013 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/213786#opravy.

pdf Tlač vízových nálepiek - Súťažné podklady  (pdf; 666,8 kB)
jpg Tlač vízových nálepiek - Príloha č. 1 k súťažným podkladom  (jpg; 134,39 kB)
pdf Informácia týjakúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 - otváranie častí ponúk Ostatné  (pdf; 82,06 kB)
pdf Informácia týjakúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 - otváranie častí ponúk Kritériá  (pdf; 81,99 kB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov  (pdf; 196,79 kB)
pdf Oznámenie o výsledku verejného obstarávania  (pdf; 52,98 kB)
pdf Správa podľa § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  (pdf; 223,92 kB)
Rámcová dohoda o zhotovení vízových nálepiek

Archív obstarávaní realizovaných v roku 2013
Organizácia a zabezpečenie outdoorového podujatia „10 rokov členstva SR v EÚ
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Ú. v. EÚ S126 dňa 02.07.2013 pod zn. 2013/S 126-216167 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10451-MSS
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  (rtf; 135,19 kB)
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie časti ponúk "Kritériá"  (rtf; 135,37 kB)
pdf Informácia o výsledku verejného obstarávania  (pdf; 178,21 kB)

Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únii“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO č. 138/2013 dňa 17.07.2013 pod zn. 12914-WYS.

rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní „K“  (rtf; 135,45 kB)
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  (rtf; 135,17 kB)
pdf Súťažné podklady na predmet zákazky "Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únie"  (pdf; 683,71 kB)
pdf Náhľad obálky stredoškolskej učebnice o Európskej únii  (pdf; 567,06 kB)
pdf Zmluva o dielo  (pdf; 264,03 kB)
pdf Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únii - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 178,12 kB)
pdf Správa o zákazke – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Tlač stredoškolskej učebnice o Európskej únii“  (pdf; 204,46 kB)

Nákup proxy servera internetového pripojenia v ústredí MZVaEZ SR vrátane licencií pre užívateľov“.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku VO č. 170/2013 dňa 31.08.2013 pod zn. 14899-WYT
pdf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona  (pdf; 122,71 kB)
pdf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie častí ponúk „Kritériá“  (pdf; 142,42 kB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 199,55 kB)
pdf Nákup proxy servera internetového pripojenia  (pdf; 187,19 kB)

Dodávka elektrickej energie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2013 dňa 01.10.2013 pod. značkou 16053-MST https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/216761
pdf Súťažné podklady na predmet zákazky - „Dodávka elektrickej energie“ - Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž na dodanie tovaru  (pdf; 890,91 kB)
Dodávka elektrickej energie – oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S191 dňa 02.10.2013 pod značkou 2013/S 191-329101 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329101-2013:TEXT:SK:HTML a vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2013 dňa 01.10.2013 pod. značkou 16053-MST https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/216761

pdf Informácia o splnení povinnosti podľa §41 ods.1 - otváranie časti ponúk "Ostatné"  (pdf; 82,1 kB)
pdf Informácia týjakúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 - otváranie častí ponúk Kritériá  (pdf; 81,9 kB)
pdf Informácia o výsledku verejného obstarávania  (pdf; 197,21 kB)

Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku v centrálnom registri zmlúv

pdf Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  (pdf; 217,38 kB)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

pdf Dokument  (pdf; 512,9 kB) potvrdzujúci, že došlo k dodaniu a prebratiu elektrickej energie v mesiaci január 2014.

Dodávka zemného plynu
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2013 dňa 09.10.2013 pod. značkou 16471 - WYT

pdf Súťažné podklady na predmet zákazky: „Dodávka zemného plynu  (pdf; 565,83 kB)
pdf Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (  (pdf; 292,33 kB)
pdf Príloha k zmluve - Technická špecifikácia dodávky plynu  (pdf; 131,99 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ,,O“   (pdf; 131,86 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní  (pdf; 175,92 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ,,K“  (pdf; 131,83 kB)
pdf Informácia o splneni povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní   (pdf; 176,27 kB)
pdf Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  (pdf; 163,5 kB)
pdf Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní   (pdf; 140,1 kB)

Zmluva o združenej dodávke plynu zverejnená v centrálnom registri zmlúv

Vzdelávanie zamestnancov MZVaEZ SR v oblasti cudzích jazykov a posúdenie jazykových znalostí
86 438,48 EUR suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vzdelávanie zamestnancov MZV SR v oblasti cudzích jazykov a posúdenie jazykových znalostí“

Zmluva o zabezpečení vzdelávania zamestnancov MZV SR v oblasti cudzích jazykov a o posúdení jazykových znalostí
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení vzdelávania zamestnancov MZVaEZ v oblasti cudzích jazykov a o posúdení jazykových znalostí

Dodávka elektrickej energie
520 571,30 EUR suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy podľa §49a odsek 1 písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za celé trvanie zmluvy – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie 2011“

Zmluva o dodávke elektriny č. 2699/2011

Diplomatické zásielky 2010
485 685,82 EUR suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Diplomatické zásielky 2010“

Dodávka zemného plynu
230 044,68 EUR suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy podľa §49a odsek 1 písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za celé trvanie zmluvy – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Dodávka zemného plynu 2011“

Zmluva o dodávke plynu č. P0196/2012

Komerčné zdravotné pripoistenie 2009
444 981,63 EUR suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za celé trvanie zmluvy – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Komerčné zdravotné pripoistenie 2009“

Zverejnené faktúry ministerstva

Komerčné zdravotné pripoistenie 2013
42 609,34 EUR - suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 – verejné obstarávania na predmet zákazky „Komerčné zdravotné pripoistenie“

Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení

Nákup statických a prenosných detektorov kovov
468 EUR suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy podľa §49a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 - verejné obstarávanie na predmet zákazky „Nákup statických a prenosných detektorov kovov“

46 008 EUR suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy podľa §49a odsek 1 písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za celé trvanie zmluvy – verejné obstarávanie na predmet zákazky Nakup statickych a prenosnych detektorov kovov

Rámcová dohoda č. 4 (dodanie tovaru – statických a prenosných detektorov kovov )
Zverejnené faktúry ministerstva

Potraviny a repretovar
195 819,89 EUR suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Potraviny a repretovar“

Rámcová dohoda č. 1/2012 (Potraviny a repretovar)
Rámcová dohoda č. 2/2012 (Potraviny a repretovar)

Služby mobilného operátora
109 376,60 EUR suma skutočne o verejnom obstarávaní za kalendárny mobilného operátora 2010“

pdf Služby mobilného operátora (dokument podľa § 49a ods. 1 písm. c)  (pdf; 133,93 kB)

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť

Tlačoviny a tlačiarenské výrobky
129 063,55 EUR suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2011“

Rámcová dohoda č. 1/2011


Vzdelávanie zamestnancov MZV SR v oblasti cudzích jazykov a posúdenie jazykových znalostí
86 438,48 EUR suma skutočne uhradeného plnenia podľa §49 a odsek 1 písm. d) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní za kalendárny rok 2013 – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vzdelávanie zamestnancov MZV SR v oblasti cudzích jazykov a posúdenie jazykových znalostí“

Organizácia a zabezpečenie outdoorového podujatia „10 rokov členstva SR v EÚ“


Správy o zadávaných zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní