Preskočiť navigáciu


Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "§ zákona"), tak ako boli uverejnené v radnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

1. Verejná súťaž


Podpora riadenia projektu OPIS
Podpora riadenia projektu OPIS“ - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S193 dňa 04.10.2013 pod značkou 2013/S 193-332770 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2013 dňa 04.10.2013 pod zn. 16203 – MSS.

pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Súťažné podklady  (pdf; 881,53 kB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - návrh zmluvy  (rtf; 468,97 kB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rámcová obsahová náplň činností kľúčových expertov poskytovateľa - príloha č. 1  (pdf; 204,48 kB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Rozpočet - príloha k zmluve č. 2  (pdf; 161,82 kB)
rtf Podpora riadenia projektu OPIS - Zoznam expertov - príloha k zmluve č. 3  (rtf; 110,71 kB)
pdf Podpora riadenia projektu OPIS - Informácia o splnení povinnosti podľa § 41, ods1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“ )  (pdf; 74,94 kB)
pdf Formulár podľa § 41  (pdf; 134,8 kB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 197,29 kB)

Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí ministerstva a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Predbežné oznámenie bolo zverejnené v Úradnom Vestníku EÚ č. S218 dňa 09.11.2013 pod značkou 2013/S 218-379367
Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2013 dňa 09.11.2013 pod značkou 18329-POS
pdf Súťažné podklady na predmet zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí  (pdf; 609,2 kB)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S249 dňa 24.12.2013 pod značkou 2013/S 249-436070 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 dňa 23.12.2013 pod. značkou 20165-MSS

pdf Redakčná oprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  (pdf; 50,33 kB)
pdf Otváranie častí ponúk ,,Ostatné"  (pdf; 82,43 kB)
pdf Otváranie častí ponúk ,,Kritériá"  (pdf; 82,42 kB)

Tlačoviny a tlačiarenské výrobky
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2014 dňa 04.02.2014 pod zn. 1788-WYT.

pdf Tlačoviny a tlačiarenské výrobky - Informácia o splnení povinností povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk „Ostatné“   (pdf; 73,73 kB)


2. Užšia súťaž

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti Ú. v. EÚ č. S125 dňa 29.06.2013 pod zn. 2013/S 125-214952 a vo Vestníku VO č. 126/2013 dňa 29.06.2013 pod zn. 10459 – MSS

pdf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 (otváranie častí ponúk „Ostatné“)  (pdf; 121,57 kB)
rtf Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie častí ponúk „Kritériá“  (rtf; 136,01 kB)
pdf Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (pdf; 198,93 kB)

3. Rokovacie konanie so zverejnením4. Rokovacie konanie bez zverejnenia5. Súťažný dialóg6. Súťaž návrhov7. Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní >>

8. Predbežné oznámenia9. Informácie o e-aukciách


Vo štvrtom štvrťroku 2015 sa realizujú verejné obstarávania, v ktorých sa na vyhodnocovanie ponúk použije elektronická aukcia:

1. Výroba pánskych kravát a dámskych šálových šatiek
2. Zabezpečenie technického a konferenčného vybavenia a služieb súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016

10. Informácie o zákazkách podľa § 102 ods. 4 zákona


(súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur) (1)

OVDI
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor kultúrnej a verejnej diplomacie) 1/2013  (pdf; 79,74 kB)
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor verejnej diplomacie) 1/2014  (pdf; 290,37 kB)
pdf Súhrnná štvrťročná správa (Odbor verejnej diplomacie) 2/2014  (pdf; 87,57 kB)
SBPI
pdf Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s obstarávacími cenami vyššími ako 1.000,00 € bez DPH, realizovanými v období 2. štvrťroku 2013 (Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácii)  (pdf; 105,3 kB)

11. Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH


pdf Informácia o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH realizovanými Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v období od 01.07.2013 do 30.09.2013  (pdf; 151,66 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 03.11.2015