Preskočiť navigáciu


Seversko-slovenské inovačné fórum

Organizátor:

Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci so zastupiteľskými úradmi Dánskeho kráľovstva, Fínskej republiky, Nórskeho kráľovstva a Švédskeho kráľovstva a splnomocnencom vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
Dátum a miesto konania: 26. október 2011, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava, Kongresová sála, Diplomatický salónik, Palugyayov palác
Zameranie fóra: Výmena informácií a nadviazanie spolupráce medzi Severskými krajinami a Slovenskom v oblasti inovačnej politiky medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami v oblasti vedy a výskumu, moderných a environmentálnych technológií a efektívneho zavádzania výsledkov vedeckého výskumu a vývoja do praxe
Účastníci:Zástupcovia štátnych inštitúcií, agentúr, akademickej a vedeckej obce profesných združení a zväzov a inovatívnych firiem zo Slovenskej republiky a ich partnerov z Dánskeho kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva
Jazyk:Anglický a slovenský, simultánny preklad
Sponzori: Veľvyslanectvo Fínskej republiky v Slovenskej republike

Program Seversko - Slovenského Inovačného fóra (SSIF)

Streda, 26. októbra 2011


pdf Seversko-slovenské inovačné fórum - Panelisti a moderátori  (pdf; 391,41 kB)

08:30 – 08:55Príchod a registrácia účastníkov – Kongresová sála MZV SR
09:00 – 09:10Privítanie účastníkov a otvorenie SSIF – Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
pdf Prejav ministra zahraničných vecí SR M. Dzurindu k Seversko-slovenskému inovačnému fóru  (pdf; 65,78 kB)
09:10 – 09:15Privítanie a informácia o organizácii a priebehu SSIF, Iva Kleinová, zástupkyňa vládneho splnomocnenca pre vedomostnú ekonomiku SR
09:15 – 10:15
I. panel - úvodné vystúpenie zástupcov Dánska, Fínska, Nórska, Švédska a Slovenska zamerané na tému:

„Inovácie – významný faktor rozvoja spoločnosti, výzvy do budúcnosti“.
Moderátor a za Slovensko vystúpi Iva Kleinová

pdf Thomas Alslev Christensen, Riaditeľ divízie, Dánska agentúra pre vedecké technológie a inovácie  (pdf; 1,16 MB)
pdf Ilkka Turunen, Generálny sekretár, Rada výskumnej a inovačnej politiky Fínska  (pdf; 42,82 kB)
pdf Dr. Tore Lasse By, Riaditeľ, Koordinátor fondu EEA, Nórsko  (pdf; 1,44 MB)
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations AB, Sweden

10:30 – 11:30
II. panel – prezentácie zástupcov zúčastnených krajín a diskusia na tému

„Spolupráca medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami; metódy vytvárania proinovačného prostredia v podnikateľskej sfére a nástroje zvyšovania motivácie podnikateľských subjektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a rozvoja zelených technológií pri využívaní prírodných zdrojov“.
Moderátor:František Jakab, Programový manažér, Networking akadémia, Cisco Systems, Slovensko

pdf Thomas Alslev Christensen, Riaditeľ divízie, Dánska agentúra pre vedecké technológie a inovácie  (pdf; 1,73 MB)
pdf Peter Olesen, Predseda, Dánsky výbor pre strategický výskum, Dánsko  (pdf; 695,69 kB)
pdf Petri Kalliokoski, Výkonný riaditeľ, Rozvoj stratégie a obchodu, VTT Technické výskumné centrum Fínska  (pdf; 1,42 MB)
Daniel Forslund, Riaditeľ pre stratégiu, Vinnova, Švédsko
pdf Anton Čižmár, Rektor, Technická univerzita Košice, Slovensko  (pdf; 1,92 MB)
pdf RNDr. Marta Cimbáková, Generálna riaditeľka, Sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (pdf; 184,45 kB)

11:30 – 12:30
III. panel – prezentácie a diskusia na tému

„Investovanie firiem a podnikateľov do priemyselného výskumu – motivačná stratégia a ich implementácia. Využívanie inovačných finančných mechanizmov (PPP, Jeremie, atď.) na rozvoj inovácií ekosystémov“.
Moderátor:Radovan Geist, PhD, editor EurActiv.sk portálu, lektor politických vied

pdf Thomas Alslev Christensen, Riaditeľ divízie, Dánska agentúra pre vedecké technológie a inovácie, Dánsko  (pdf; 106,38 kB)
pdf Peter Olesen, Predseda, Dánsky výbor pre strategický výskum, Dánsko  (pdf; 695,69 kB)
pdf Jyri Huopaniemi, Riaditeľ, Media Technologies Laboratory, Výskumné centrum Nokia, Fínsko  (pdf; 2,05 MB)
pdf Ola Kristen Rusaanes, Zástupca riaditeľa, Koordinátorka fondu EEA, Nórsko  (pdf; 613,19 kB)
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations AB, Švédsko,
pdf Róbert Šimončič, Generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (pdf; 369,07 kB)
pdf Otto Verbich, viceprezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky  (pdf; 366,34 kB)


13:45 – 14:45
IV. panel – prezentácie a diskusia na tému

„Zaradenie výchovy k podnikaniu, inovátorstvu a podpore zelených technológií do vzdelávacieho procesu; formy a metódy pre podchytenie záujmu študentov o vedu a technológiu; získavanie talentovaných vedcov z oblasti vedy a výskumu z rozvojových krajín, metódy náboru, zabezpečenie prílivu talentov, redukcia kultúrnych rozdielov“.
Moderátor:Stanislav Sipko, prezident Slovenskej organizácie pre výskumné a rozvojové aktivity

pdf Anita Damsgaard Jensen, Poradkyňa, Ministerstvo pre vedecké technológie a inovácie, Dánsko  (pdf; 656,13 kB)
pdf Hannu Seristö, Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu, Univezita Aalto, Fínsko  (pdf; 1,34 MB)
Viktoria Matsson, Riaditeľka sekcie, Divízia pre výskum, Ministerstvo vzdelávania a výskumu, Švédsko
pdf Marcela Havrilová, Generálna riaditeľka, Junior Achievment Slovensko, n.o., Slovensko  (pdf; 236,5 kB)
pdf RNDr. Marta Cimbáková, Generálna riaditeľka, Sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (pdf; 374,65 kB)

14:45 – 15:45
V. panel – prezentácie a diskusia na tému

„Účasť štátu na projektoch priemyselného výskumu a prínos výsledkov experimentálneho rozvoja financovaných z verejných zdrojov; možnosti využitia programu integrovaného systému vedeckého výskumu v krajinách EÚ“.
Moderátor:František Šimančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied

pdf Thomas Alslev Christensen, Riaditeľ divízie, Dánska agentúra pre vedecké technológie a inovácie, Dánsko  (pdf; 227,85 kB)
Kåre Nordahl Larsen, Poradca, Dánska agentúra pre vedecké technológie a inovácie, Dánsko
pdf Raine Hermans, Riaditeľ, Strategický prieskum, Tekes – Fínska agentúra pre technológie a inovácie, Fínsko  (pdf; 2,68 MB)
Viktoria Matsson, Riaditeľka sekcie, Divízia pre výskum, Ministerstvo vzdelávania a výskumu, Švédsko
Daniel Forslund, Riaditeľ pre stratégiu, Vinnova, Švédsko
pdf RNDr. Marta Cimbáková, Generálna riaditeľka, Sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (pdf; 450,75 kB)
pdf Ing. Jozef Šesták, CSc, Predseda Rady pre program Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Slovensko  (pdf; 242,96 kB)
pdf Ing. Katarína Kelenbergerová, Riaditeľka, Sekcia pre operačný program výskumu a vývoja, Agentúra Ministerstva školstva pre vedu, výskum a šport Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ  (pdf; 245,85 kB)


16:00 – 16:45pdf Záverečná diskusia a ukončenie SSIF – Stanislav Sipko   (pdf; 912,56 kB)
17:00 – 18:30Recepcia, podáva Jukka Leino, veľvyslanec Fínskej republiky v SR, Palugyayov palác (MZV SR)

Štvrtok, 27. októbra 2011

Individuálne bilaterálne rokovania účastníkov SSIF a voľný program. V prípade záujmu zahraničných účastníkov zabezpečia program a jeho priebeh veľvyslanectvá Dánska, Fínska, Nórska a Švédska v Slovenskej republike v spolupráci s MZV SR.