Preskočiť navigáciu


Mnohostranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
24. 06. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
11. 10. 2012Akty Svetovej poštovej únie, pozostávajúce z Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách
07. 08. 2012Dodatok ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003
11. 07. 2012Dohoda o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 - 2022
24. 05. 2012Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka
18. 05. 2012Dodatok č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode
18. 04. 2012Regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)
02. 03. 2012Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom
02. 02. 2012Zmluva ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, spolkovou republikou Nemecko,, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou
09.12.2011Zmluva medzi členskými štátmi Európskej únie a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii
20. 10. 2011Konštituenčná dohoda guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky
27. 05. 2011Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
17. 05. 2011Dodatok k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach
05. 05. 2011Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE)
29. 04. 2011Dodatky k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
22. 10. 2010Zmeny Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU
21. 10. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
02.09.2010Dohoda o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie
15.07.2010EFSF Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
23.06.2010Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9