Preskočiť navigáciu


Mnohostranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
15. 10. 2014Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
30. 09. 2014Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
30. 09. 2014Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
24. 06. 2013Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie
02. 04. 2013Zmluva o obchodovaní so zbraňami
11. 10. 2012Akty Svetovej poštovej únie, pozostávajúce z Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách
07. 08. 2012Dodatok ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003
11. 07. 2012Dohoda o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 - 2022
24. 05. 2012Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka
18. 05. 2012Dodatok č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode
16. 05. 2012Protokol o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy
18. 04. 2012Regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)
02. 03. 2012Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom
02. 02. 2012Zmluva ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou
09.12.2011Zmluva medzi členskými štátmi Európskej únie a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii
20. 10. 2011Konštituenčná dohoda guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky
27. 05. 2011Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
27. 05. 2011Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
17. 05. 2011Dodatok k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach
05. 05. 2011Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE)
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9