Preskočiť navigáciu


Členstvo SR v OECD

Slovenská republika sa stala členom OECD v decembri roku 2000. MZV koordinuje aktivity SR voči OECD na národnej úrovni, v rámci čoho organizuje činnosť Koordinačného výboru pre OECD a riadi praktickú činnosť SM SR pri OECD. Zabezpečuje tiež agendu spoločných projektov medzi SR a OECD, analyzuje informácie z pracovných orgánov OECD, zabezpečuje prípravu podkladov pre predstaviteľov SR zúčastňujúcich sa vrcholových zasadnutí OECD a zapájanie SR do odborných programov a projektov OECD.

Každodenný kontakt s OECD zabezpečuje Stále zastúpenie SR pri OECD so sídlom v Paríži. V období medzi ministerským zasadanutiami, ktoré sa konajú jedenkrát ročne, vedúci stálej misie zastupuje SR na rokovaniach Rady OECD, diplomati stálej misie monitorujú prácu výborov OECD, a tiež aktivity Rozvojového centra, Medzinárodnej agentúry pre energetiku a ďalších pridružených organizácií.